Syrets kretslopp

Syrets kretslopp

Kretsloppet beskriver syrets rörelser inom dess tre huvudsakliga reservoarer.

Geografi

Nyckelord

syre, cykel, vulkanisk aktivitet, andning, förbränning, energiproduktion, fotosyntes, koldioxid, ozon, kemiskt bundet syre, atmosfär, UV, sönderdelare, växt, djur, biologi, geografi

Relaterade objekt

Scener

Syrets kretslopp

 • djur
 • växter
 • UV-strålning
 • koldioxid
 • atmosfäriskt syre
 • människor
 • vulkanisk aktivitet
 • kemiskt bundet syre i sedimenten
 • förruttnelseorganismer: bakterier, svampar, maskar
 • ozon

Utsläpp

 • växter
 • fotosyntes
 • atmosfäriskt syre

Bindning

 • djur
 • atmosfäriskt syre
 • andning
 • förbränning av kolhydrater
 • koldioxid
 • energiproduktion
 • människor
 • oxidation av vulkaniska gaser
 • förbränning

Kretslopp

Mänsklig aktivitet

 • atmosfäriskt syre
 • energiproduktion
 • människor
 • förbränning av kolhydrater
 • koldioxid

Animation

 • djur
 • växter
 • UV-strålning
 • koldioxid
 • atmosfäriskt syre
 • människor
 • vulkanisk aktivitet
 • ozon
 • fotosyntes
 • förbränning
 • nedbrytning
 • andning
 • atmosfäriskt syre
 • energiproduktion
 • människor
 • förbränning av kolhydrater
 • koldioxid

Berättarröst

Luften består av 21 % syre, både i form av syremolekyler och ozon. Ozon bildas från syremolekyler genom inverkan av UV-strålning. Syre finns inte bara i luften, utan också i ytvatten vilket innehåller dubbelt så mycket syre som atmosfären. Syre förekommer även i betydande mängder i jordskorpan, både i bunden och fri form. Syre är nödvändigt för både djur och människor, det är en av de grundläggande förutsättningarna för allt liv på jorden.

Syre krävs också för förbränning och nedbrytning av organiska ämnen. Det används inom industrin och transport i allt större mängder. En stor mängd koldioxid kan hamna i atmosfären på grund av vulkanisk aktivitet och även från ytvatten i bunden form. Atmosfärens koldioxidhalt har ökat med 40 % under de senaste 100 åren, främst till följd av mänsklig aktivitet.

Förbränning och användning av syre bildar koldioxid, vilken åter hamnar i luften och i vattnet. Det enda sättet att ersätta förbrukat syre är genom fotosyntes, under vilken syre framställs av koldioxid. Förutom växter är alger, som lever i vatten, och cyanobakterier kapabla till fotosyntes.

Relaterade objekt

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för livet på jorden.

Fosforcykeln

Fosforcykeln beskriver fosforets rörelse genom litosfären, hydrosfären och biosfären.

Kolets kretslopp

Under fotosyntesen binds kol i organiska material, medan det under andning släpps ut i atmosfären.

Kvävets kretslopp

Atmosfäriskt kväve binds av bakterier och används av levande organismer i form av olika föreningar.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Fotosyntes (grundnivå)

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Ozon (O₃)

En allotrop av syre som består av tre syreatomer.

Syre (O₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Vegetationsskikt

Skikten kan variera mellan olika skogstyper.

Added to your cart.