Sulfatjon (SO₄²⁻)

Sulfatjon (SO₄²⁻)

En jonförening som bildas när svavelsyra frigör en proton.

Kemi

Nyckelord

sulfatjon, sur rest jon, anjon, jon, förening jon, svavelsyra, sulfater, gips, kopparsulfat, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Blyackumulator

Elektrokemiska processer i en blyackumulator producerar elektrisk ström.

Kopparsulfat (CuSO₄)

En svavelförening som ofta används som bekämpningsmedel.

Svavel (S₈)

Ett luktfritt, gult, fast ämne och det 16:e vanligaste grundämnet i jordskorpan. En av de mest kända svavelföreningarna är pyrit, även känt som kattguld.

Svaveldioxid (SO₂)

Svaveldioxidutsläpp är den främsta orsaken till surt regn. Svaveldioxid är en mellanprodukt vid framställning av svavelsyra.

Svavelsyra (H₂SO₄)

En färglös, viskös, starkt frätande syra som används i flera industriella processer.

Svavelsyrlighet (H₂SO₃)

Färglös, måttlig syra som endast förekommer i vattenlösning.

Svaveltrioxid (SO₃)

En av svaveloxiderna, den bildar svavelsyra vid reaktion med vatten.

Svavelväte (H₂S)

En färglös, giftig gas med den karakteristiska lukten av ruttna ägg. Gasen förekommer i vissa mineralvatten och källvatten.

Permanganatjon (MNO₄⁻)

Kaliumpermanganat används som desinfektionsmedel.

Added to your cart.