Sulfatjon (SO₄²⁻)

Sulfatjon (SO₄²⁻)

En jonförening som bildas när svavelsyra frigör en proton.

Kemi

Nyckelord

sulfatjon, sur rest jon, anjon, jon, förening jon, svavelsyra, sulfater, gips, kopparsulfat, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Blyackumulator

Elektrokemiska processer i en blyackumulator producerar elektrisk ström.

Kopparsulfat (CuSO₄)

En svavelförening som ofta används som bekämpningsmedel.

Svavel (S₈)

Ett luktfritt, gult, fast ämne och det 16:e vanligaste grundämnet i jordskorpan. En av de mest kända svavelföreningarna är pyrit, även känt som kattguld.

Svaveldioxid (SO₂)

Svaveldioxidutsläpp är den främsta orsaken till surt regn. Svaveldioxid är en mellanprodukt vid framställning av svavelsyra.

Svavelsyra (H₂SO₄)

En färglös, viskös, starkt frätande syra som används i flera industriella processer.

Svavelsyrlighet (H₂SO₃)

Färglös, måttlig syra som endast förekommer i vattenlösning.

Svaveltrioxid (SO₃)

En av svaveloxiderna, den bildar svavelsyra vid reaktion med vatten.

Svavelväte (H₂S)

En färglös, giftig gas med den karakteristiska lukten av ruttna ägg. Gasen förekommer i vissa mineralvatten och källvatten.

Permanganatjon (MNO₄⁻)

Kaliumpermanganat används som desinfektionsmedel.

Added to your cart.