Sulfatjon (SO₄²⁻)

Sulfatjon (SO₄²⁻)

En jonförening som bildas när svavelsyra frigör en proton.

Kemi

Nyckelord

sulfatjon, sur rest jon, anjon, jon, förening jon, svavelsyra, sulfater, gips, kopparsulfat, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Kul-och pinnmodell

Sulfatjon (SO₄²⁻)

Information

Molmassa: 96,1 g/mol

Molekylens form: regelbunden tetraeder

Bindningsvinkel: 109,5°

Egenskaper

Sulfatjon är en sammansatt jon, bunden av kovalenta bindningar och med två negativa elektriska laddningar. Pi-bindningarna i jonen är delokaliserade. Den bildar salter med metalljoner och ammoniumjonen. De flesta sulfater löser sig lätt i vatten (utom barium-, strontium-, bly- och kalciumsulfater).

Sulfatjoner bildas ur svavelsyra genom att två protoner frigörs. Bariumjoner används vid kvalitativ och kvantitativ detektering av sulfatjoner. Bariumjoner bildar en vit, olöslig bariumsulfatfällning med sulfatjoner. De viktigaste sulfaterna är kopparsulfat, gips och natriumsalt.

Användning

Natriumaluminiumsulfat används som surhetsregulator i livsmedelsindustrin. Kalciumsulfat (eller gips) används som tavelkrita och inom medicin. Hydratiserat kopparsulfat används som fungicid, gips används som förband vid frakturer eller som byggmaterial, och natriumsalt används vid produktion av glas och läkemedel.

Kalottmodell

Berättarröst

Relaterade objekt

Blyackumulator

Elektrokemiska processer i en blyackumulator producerar elektrisk ström.

Kopparsulfat (CuSO₄)

En svavelförening som ofta används som bekämpningsmedel.

Svavel (S₈)

Ett luktfritt, gult, fast ämne och det 16:e vanligaste grundämnet i jordskorpan. En av de mest kända svavelföreningarna är pyrit, även känt som kattguld.

Svaveldioxid (SO₂)

Svaveldioxidutsläpp är den främsta orsaken till surt regn. Svaveldioxid är en mellanprodukt vid framställning av svavelsyra.

Svavelsyra (H₂SO₄)

En färglös, viskös, starkt frätande syra som används i flera industriella processer.

Svavelsyrlighet (H₂SO₃)

Färglös, måttlig syra som endast förekommer i vattenlösning.

Svaveltrioxid (SO₃)

En av svaveloxiderna, den bildar svavelsyra vid reaktion med vatten.

Svavelväte (H₂S)

En färglös, giftig gas med den karakteristiska lukten av ruttna ägg. Gasen förekommer i vissa mineralvatten och källvatten.

Permanganatjon (MNO₄⁻)

Kaliumpermanganat används som desinfektionsmedel.

Added to your cart.