Smältning och frysning

Smältning och frysning

Under frysning bildas vätebindningar mellan vattenmolekyler vilka resulterar i en kristallstruktur.

Kemi

Nyckelord

smältning, frysning, fasövergång, is, vatten, Smältpunkt, frys punkt, tillstånd av materia, fastämne, vätska, värmeöverföring, värmeminskning, temperatur, temperaturändring, exoterm, endoterm, fysikalisk egenskap, kristallisation, fysik, kemi

Relaterade objekt

Scener

Beroende på temperatur och tryck formas fruset vatten i olika kristallstrukturer.

Vid standard atmosfäriskt tryck har isen en hexagonal kristallstruktur, det är den typ vi stöter på i vår vardag.

Vattenmolekyler är kopplade med vätebindningar. Dessa bindningar bildas mellan väteatomen i en molekyl och ett icke-bindande (ensamt par) par elektroner ur en syreatom i den intilliggande vattenmolekylen. Vätebindningen är den starkaste typen av sekundärbindning, den kan uppstå mellan vattenmolekyler som befinner sig relativt långt ifrån varandra. Vattenis har därför en relativt låg densitet, lägre än flytande vatten.

Iskristall

  • Vattenmolekyl
  • Vätebindning

Smältning och frysning

  • is
  • vatten
  • is/vatten
  • värmeöverföring
  • värmeminskning
  • smältning
  • frysning

När vatten utsätts för värmereduktion, sjunker dess temperatur tills fryspunkten0 °C, vid ett tryck på 1 atmosfär är nådd. Vid ytterligare värmereduktion börjar iskristaller bildas och tills denna process är klar kommer värmereduktionen inte att leda till ytterligare temperaturminskning.

När vattenis utsätts för värme, stiger dess temperatur till 0 °C, dess smältpunkt vid ett tryck på 1 atmosfär. Vid det här laget börjar isen smälta och värmen koncentreras till att bryta ned iskristallerna. Av denna anledning kommer ytterligare exponering för värme inte att höja isens temperatur förrän smältningsprocessen är klar.

Relaterade objekt

Fasövergångar

En fasövergång är omvandlingen av ett ämne från ett tillstånd till ett annat.

Avdunstning och kokning

Vad händer i en vätska under avdunstning och kokning? Vilka faktorer styr dess kokpunkt?

Isberg

Isberg är block av fruset färskvatten, som flyter i haven.

Metanhydrat

Ett fast ämne som bildas vid låga temperaturer på jordens havsbottnar vid högt tryck.

t-V-T diagram för ideala gaser

Sambandet mellan tryck, volym och temperatur för ideala gaser beskrivs av den ideala gaslagen.

Termometrar

Det finns olika typer av instrument för mätning av temperatur.

Vatten (H₂O)

Vatten är en mycket stabil förening av väte och syre. Det har en avgörande betydelse för alla livsformer och förekommer i naturen i flytande, fast och...

Hur fungerar ett kylskåp?

Denna animation visar hur ett kylskåp fungerar.

Nedisning

Den senaste istiden slutade för cirka 13 000 år sedan.

Hur fungerar en hårtork?

Denna animation visar hur en hårtork fungerar.

Added to your cart.