RNA

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyra, ribos och nukleobaser (cytosin, uracil, adenin och guanin).

Kemi

Nyckelord

RNA, RNA-kedja, ribonukleinsyra, nukleinsyra, polynukleotid, adenin, uracil, cytosin, guanin, nukleotid, Budbärar-RNA, ribosomalt RNA, överför RNA, fosforsyra, D-ribos, gene, bioteknologi, protein, aminosyra, proteinsyntes, kodon, antikodon, Organisk kemi, kemi, biologi, biokemi

Relaterade objekt

Scener

Berättarröst

Ribos

 • D-ribos

Ribonukleinsyra/RNA

Egenskaper och förekomst

RNA är en polynukleotid som är uppbyggd av sammankopplade nukleotider. Varje nukleotid består av en fosforsyra, en ribos och en organisk kvävebas. Förutom i några få fall är kvävebasen av fyra olika slag, nämligen cytosin, uracil, adenin och guanin. RNA är vanligtvis enkelsträngat, det vill säga helixformat.

Den enkelsträngade RNA-kedjan kan böja sig bakåt och varje kedjesektion kan bilda baspar med hjälp av vätebindningar. Sålunda kan även en dubbelspiral eller en dubbelhelix bildas på vissa delar av kedjan.

De mest kända typerna av RNA är mRNA, tRNA och rRNA, vilka spelar en viktig roll i proteinsyntesen i cellerna. Andra RNA-molekyler reglerar geners uttryck medan vissa RNA-molekyler verkar som enzymer eller biologiska katalysatorer. Dessa kallas ribozymer.

Användningsområden

RNA används inom forskning, bioteknik och molekylär medicin.

Fosforsyra

 • fosforsyra

Kvävebaser

 • uracil
 • cytosin
 • guanin
 • adenin

Nukelotider

 • cytidinmonofosfat
 • uridinmonofosfat
 • guanosinmonofosfat
 • adenosinmonofosfat

Budbärar-RNA

 • budbärar-RNA (mRNA) - En polynukleotid som är komplementär till den kodande DNA-strängen. Den produceras av RNA-polymerasenzymet.
 • icke-kodande DNA-sträng - Denna sträng transkriberas inte till budbärar-RNA.
 • kodande DNA-sträng - Denna sträng tjänar som en mall för produktionen av budbärar-RNA. Dess bastripletter kallas kodoner.

Transport-RNA

 • transport-RNA (tRNA) - Det transporterar aminosyror aktiverade av ATP för proteinsyntesen.
 • arm som binder aminosyror - Den aktiverade aminosyran binds här.
 • arm som binder enzymer - Den kan binda enzymet som aktiverar aminosyran.
 • arm som binder ribosomer
 • antikodonarm - Den är fäst vid kodonet av budbärar-RNA. Dess bassekvens är komplementär till RNA:s bassekvens. Den bestämmer vilken aminosyra som transporteras av transport-RNA.

Ribosom-RNA

 • ribosom-RNA (rRNA) - En av komponenterna i ribosomen, en organell i cellerna som är ansvarig för proteinsyntesen.
 • liten ribosomal subenhet - Den binder budbärar-RNA.
 • stor ribosomal subenhet - Den binder de två transport-RNA-molekylerna som transporterar aminosyrorna.
 • ribosomal RNA-sträng

Relaterade objekt

Beta-D-ribos (C₅H₁₀O₅)

En kristallin förening som finns i nukleinsyror, koenzymer, nukleotider och nukleosider.

DNA

Bärare av genetisk information i celler.

Fosfat (PO₄³⁻)

En jonförening som bildas när en fosforsyramolekyl frigör en proton.

Fosforsyra (H₃PO₄)

Fosforsyra används som livsmedelstillsats samt som kalk- och rostborttagare.

Genredigering

Genredigering är en typ av genteknik som resulterar i förändringar i genomet hos en levande organism. Denna animation visar en av de mest välkända...

Purin (C₅H₄N₄)

En heterocyklisk aromatisk förening, vars derivat inkluderar guanin och adenin.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterocyklisk förening vars derivat är tymin, cytosin och uracil.

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka fler virus.

D-ribos (C₅H₁₀O₅)

Den öppna kedjeformen av ribos som förekommer naturligt i nukleinsyror, koenzymer, nukleotider och nukleosider.

Polymerisation av eten

Polymeriserad eten är känt som polyeten, en typ av plast.

Added to your cart.