Politiska och ekonomiska unioner

Politiska och ekonomiska unioner

Flera politiska och ekonomiska unioner har bildats mellan olika länder under de senaste decennierna.

Geografi

Nyckelord

politik, ekonomi, Unioner, NATO, Europeiska Unionen, G8, OPEC, NAFTA, ASEAN, Arabförbundet, Euroområdet, EFTA, Nordiska rådet, medlemsstat, Världen, Europa, Karta, världskarta, länder, Land, Earth globe, Jord, Ram, kulturgeografi, samhälle, karta kunskap, geografi

Relaterade objekt

Scener

Europeiska politiska och ekonomiska unioner

Världens politiska och ekonomiska unioner

G7 (Group of Seven): ett samarbetsforum för världens åtta mest ekonomiskt utvecklade länder. Gruppens första toppmöte om världsekonomin hölls 1975.

G10 (Tiogruppen): Den grupp länder som kom överens om att delta i General Arrangements to Borrow, GAB (generella lånearrangemang). GAB inrättades 1962 i syfte att diskutera ekonomiska, monetära och finansiella angelägenheter och att samarbeta i dessa frågor. De deltagande länderna beslutar om vilka medel som ska finnas tillgängliga i IMF, Internationella valutafonden.

G20 (Tjugogruppen): Ett internationellt forum som består av Europeiska unionen och de 19 ledande ekonomierna i världen. Gruppen grundades 1999 med syfte att främja diskussioner mellan finansministrar, centralbanker och regeringschefer gällande policys relaterade till internationell finansiell stabilitet.

G33 (även kallad Friends of Special Products in Agriculture): Är en politisk koalition mellan utvecklingsländer som inrättades 2003. Gruppens avsikt var att samordna ländernas kommersiella och politiska aktiviteter. Syftet är att erbjuda hjälp till de deltagande länderna med gemensamma problem, främst när det gäller jordbruksfrågor.

NAFTA (North American Free Trade Agreement): ett avtal mellan Kanada, Mexiko och USA som undertecknades 1992 och vars främsta mål är att upprätta ett frihandelsområde för sina medlemsländer.
Avtalets mål är också att etablera en gemensam marknad för varor och tjänster i medlemsstaterna, att skapa nya sysselsättningsmöjligheter samt att stärka konkurrenskraften för regionens företag på världsmarknaden.

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations): en regional internationell organisation som främjar politiskt, ekonomiskt och kulturellt samarbete mellan länderna i Sydostasien. Den grundades 1967 med målet att bevara freden i regionen och skydda sina medlemsländer från hotet det kommunistiska blocket utgjorde. Efter mitten av 1970-talet lades organisationens tyngdpunkt på ekonomiskt samarbete, även om detta samarbete avstannade ett decennium senare.
Sedan 1990-talet har regionen upplevt en snabb ekonomisk tillväxt, tack vare fördelningen av arbetskraft mellan länderna som specialiserade sig på tillverkningen av elektroniska, massproducerade och högteknologiska varor. Det resulterade i skapandet av ett regionalt frihandelsområde. Organisationen har sitt säte i Jakarta.

OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries): en politisk och ekonomisk union vars uppdrag är att samordna produktionen av råolja i medlemsstaterna. Organisationen grundades 1960, då oljemarknaden dominerades av främst amerikanska, brittiska och holländska multinationella företag som försökte agera för ett sänkt råoljepris. OPEC:s syfte var att hjälpa sina medlemmar att bättre stå emot trycket från sådana företag. I början var dess funktion att sälja utvecklingsländernas oljelager och att kontrollera produktionsvolymen. Senare fick organisationen också stort inflytande över råoljepriset på världsmarknaden. Huvudkontoret ligger i Wien.

Arabförbundet: en regional samarbetsorganisation för arabiska stater. Syftet är i första hand politiskt, men kulturell och geografisk likhet och närhet är ett villkor för medlemskap. Organisationen syftar till att stödja samarbete och ömsesidigt bistånd, samt att bidra till den ekonomiska, sociala, politiska, kulturella och militära utvecklingen i medlemsländerna. Organisationen har sitt högkvarter i Kairo.

Europeiska unionen

1957 - Romfördraget undertecknas och därigenom skapas Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), även kallad den gemensamma marknaden.
Medlemsländer: Frankrike, Italien, Beneluxländerna och dåvarande Västtyskland.

1967 - Europeiska ekonomiska gemenskapen byter namn till Europeiska gemenskapen (EG)
Namnbytet visar att samarbetet mellan medlemsländerna inte längre är enbart ekonomiskt.

1973–1986 - Den första utvidgningen.
Anslutningsländer: 1973 - Storbritannien, Irland, Danmark; 1981 - Grekland; 1986 - Portugal och Spanien.

1985 - Schengenavtalet, vars syfte är att förstärka Schengenområdets yttre gränser samtidigt som den fria rörligheten för personer mellan medlemsstaterna tillförsäkras, undertecknas.

1992Fördraget om Europeiska unionen (Maastrichtfördraget) undertecknas. Medlemsstaterna är överens om att skapa ett (väst)Europa utan gränser fram till millennieskiftet.

1994 - Europeiska gemenskapen byter namn till Europeiska unionen (EU), vilket tyder på att samarbetet har utvidgats till att omfatta utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken.

1995 - Nya medlemsstater: Sverige, Finland, Österrike.

1995 - Schengenavtalet träder i kraft. (Storbritannien och Irland står utanför Schengensamarbetet. Norge och Island, som inte är medlemmar i EU, undertecknar avtalet.)

1997Amsterdamfördraget undertecknas.

2002 – Den gemensamma EU-valutan, euron införs. Euroområdet skapas. Den monetära unionen, världens näst största ekonomi, etableras.
Medlemsstater (2015): Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Österrike, Finland, Spanien, Portugal, Italien, Irland, Grekland, Slovakien, Slovenien, Cypern, Malta, Estland, Lettland, Litauen.

2004 - Östutvidgningen.
Nya medlemsstater: Cypern, Tjeckien, Estland, Polen, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Slovakien, Slovenien.

2007 - Nya medlemsstater: Bulgarien och Rumänien.

2013 - Ny medlemsstat: Kroatien

Definition av termer:

Integration: sammansmältning av oberoende nationella ekonomier. Skillnaderna mellan dessa ekonomier försvinner sakta, medan deras ekonomiska, och senare andra statliga relationer blir alltmer lika mellanstatliga relationer. Enandet sker på två nivåer: på mikronivå (mellan verksamheter) och på makronivå (mellan länder).

Ekonomisk union: det näst sista steget i integrationsprocessen. Detta stadium kännetecknas av avskaffandet av de nationella ekonomierna. Det finns en gemensam ekonomisk politik, gemensamma produktions- och försäljningsprocesser; en gemensam investeringsverksamhet och teknologiska kedjor över nationella gränser.

Politisk union: den mest avancerade formen av integration. Medlemsländerna delar inte bara en ekonomisk politik utan också en gemensam regering, som bildar en enda stat.

Regional ekonomisk union: en form av integration i vilken medlemsländerna inom en väldefinierad geografisk region utgör en ekonomisk union.

NATO

Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO), även kallad Atlantpakten, är en militär allians mellan 28 länder i Nordamerika och Europa.
Den grundades i Washington efter andra världskriget (4 april 1949). Skapad under kalla krigets kapprustning, syftade organisationen till att försvaga Sovjetunionen, som hade expanderat i Östeuropa, och till att motsätta sig Warszawapakten. Vid slutet av kalla kriget blev NATO försvarare av den västerländska civilisationen.

NATO:s grundläggande mål finns fastställda i Nordatlantiska fördraget, varigenom medlemsländerna åtar sig att använda alla politiska och militära medel för att skydda sin frihet och säkerhet. Organisationen syftar också till att förhindra expansionen av Rysslands politiska och militära inflytande. Idag utförs fredsbevarande operationer också utanför medlemsländernas gränser. Stormakten som leder organisationen är USA, sålunda representerar NATO:s policy starkt USA:s utländska, politiska och ekonomiska intressen.

År 1999 anslöt sig Ungern, Tjeckien och Polen till NATO. År 2004 anslöt sig ytterligare fem EU medlemsstater (Slovakien, Slovenien, Estland, Litauen, Lettland) samt Bulgarien och Rumänien till organisationen.

2009 blev Kroatien och Albanien medlemmar i organisationen och de följdes av Montenegro 2017. 2018 påbörjades medlemskapsförhandlingar med Nordmakedonien.

Schengenområdet

Schengensamarbetet är ett fördrag mellan EU:s medlemsstater och flera andra europeiska stater. Länderna som ingår i samarbetet kom överens om att gradvis avskaffa gränskontrollerna vid Schengenområdets inre gränser och att gemensamt organisera kontrollen vid de yttre gränserna.

Avtalet undertecknades av fem europeiska länder (Frankrike, Västtyskland och Benelux-länderna) 1985, och avsikten var att gradvis avskaffa de inre gränserna mellan de fem länderna. Idag omfattar Schengenområdet 22 av 28 EU-länder samt 4 länder som står utanför unionen (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Relaterade objekt

Afrikas länder

Lär dig mer om de afrikanska ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Amerikas länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Asiens länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Delstater och städer i USA

Denna animation visar USA:s delstater och största städer.

Europas länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor från världen över genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Flyktingläger i Sudan (Darfur)

På grund av den militära konflikten i Sudan, har miljontals människor tvingats fly från sina hem.

Golden gate-bron (San Francisco, 1937)

Hängbron som sträcker sig över sundet mellan San Francisco Bay och Stilla havet öppnades 1937.

Industriområde

Industriområden tillhandahåller infrastruktur och tjänster för företag.

Intressanta fakta - Samhällsgeografi

I denna animation presenteras några intressanta fakta inom samhällsgeografi.

Mänsklig migration genom historien

Migrationen av stora människogrupper började under forntiden.

Migranter och flyktingar

Denna animation presenterar den rådande flyktingkrisen ur olika synvinklar.

Mount Rushmore (USA)

Skulpturerna i Mount Rushmore, som avbildar fyra stora amerikanska presidenter, är huggna direkt ur en stor granitklippa.

Nationella symboler och sevärdheter

I detta spel lär vi oss om nationella symboler och sevärdheter runt om i världen.

Nederländernas administrativa karta

Denna animation visar en karta över Nederländernas administrativa indelning.

Österrikes administrativa indelning

Denna animation visar en karta över Österrikes delstater och delstatshuvudstäder.

Slaver

Slaverna som i dag lever i 14 europeiska länder kan delas upp i tre grupper.

Statsskick och officiella språk

Animationen visar statsskick och officiella språk i världens länder.

Tysklands administrativa karta

Denna animation visar en karta över Tysklands administrativa indelning.

Väldens städer

Denna animation visar var jordens största städer ligger.

Världens länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Världsreligionerna i dag

Den geografiska utbredningen av de stora (världs)religionerna har påverkats av historiska händelser.

Administrativ karta över Ungern

Denna animation visar Ungerns viktigaste regioner, län och städer.

Added to your cart.