Mossors och ormbunkars livscykel

Mossors och ormbunkars livscykel

Denna animation jämför mossors och ormbunkars livscykel och hjälper oss att bättre förstå växternas allmänna livscykel.

Biologi

Nyckelord

Bladmossor, ormbunke, livscykel, Lundbräknar, rot-liknande struktur, stjälkliknande struktur, bladliknande struktur, spor, sporgömme, seta, fullt utvecklad mossplanta, rhizom, blad, mossa kudde, haploida, gametofyt generation, könscell, befruktning, Meios, hjärtformad förgrodd, hanligt fortplantningsorgan, honligt fortplantningsorgan, diploid, thalloid växter, zygot, växtvävnader, kemotaxi, växt, biologi

Relaterade objekt

Frågor

 • Den sexuellt reproducerande generationen hos bladmossor
 • Den sporproducerande generationen hos bladmossor
 • Den könscellproducerande generationen hos bladmossor
 • Den sporproducerande generationen hos lundbräken
 • Den haploida generationen hos lundbräken
 • Den könscellproducerande generationen hos lundbräken
 • Den diploida generationen hos lundbräken
 • Den haploida generationen hos bladmossor
 • Den diploida generationen hos bladmossor
 • Den sporofyta generationen hos lundbräken
 • Den sporofyta generationen hos bladmossor
 • Den gametofyta generationen hos lundbräken
 • Den gametofyta generationen hos bladmossor
 • Den generation hos bladmossor som utvecklas från en spor
 • Den asexuellt reproducerande generationen hos lundbräken
 • Den sexuellt reproducerande generationen hos lundbräken
 • Den asexuellt reproducerande generationen hos bladmossor
 • Den generation hos bladmossor som utvecklas från en zygot.
 • Den generation hos lundbräken som utvecklas från en spor
 • Den generation hos lundbräken som utvecklas från en zygot
 • Ingen fotosyntes sker här
 • Saknar organ
 • Saknar vävnader
 • Har organ
 • Har vävnader

Scener

Bladmossor

Lundbräken

Livscykel

Uppgift

Animation

 • spor (haploid)
 • gametofyt (könlig) generation (haploid)
 • könscell (haploid)
 • befruktning
 • zygot (diploid)
 • sporofyt (könlös) generation (diploid)
 • meios (reduktionsdelning)

Berättarröst

Mossors och ormbunkars livscykel

Kärlväxter har en livscykel som kallas generationsväxling och som kännetecknas av en växling mellan könlösa och könliga faser. Den könlösa generationen fortplantar sig via sporer. Sporerna utvecklas till den könliga generationen som producerar könsceller. Befruktning skapar en zygot som utvecklas till en ny könlös generation varvid livscykeln startar om. Under livscykeln får zygoten en uppsättning kromosomer från två könsceller. Följaktligen producerar de två haploida cellerna en diploid zygot. Zygoten är ursprungscellen i den könlösa generationen, därför är denna generation diploid. De diploida cellerna hos den könlösa generationen producerar haploida sporer genom meios (eller reducerande celldelning). Sporen utvecklas till den haploida könliga generationen.

Låt oss börja med att följa de viktigaste faserna i mossornas livscykel.

Den sporofyta generationen utvecklas på mossplantan och den består av ett sporkapselskaft och ett sporgömme. Sporgömmet producerar haploida sporer genom meios (eller reducerande celldelning). Därefter öppnas gömmet, sporer faller till marken och utvecklas till mossplantor. Mossplantan består av haploida celler, den är den könliga (eller gametofyta) generationen. Den absorberar vatten och mineraler via hela sin yta. Mossor är tallofyter (eller bålväxter), de har inte särskiljande vävnader eller riktiga organ. De har rotliknande, stjälkliknande och bladliknande strukturer. Könsceller produceras av så kallade “fortplantningsorgan” (som inte heller är riktiga organ) vilka finns ovanpå plantan. I närvaro av vatten befruktar spermier äggen och diploida zygoter produceras. Zygoten är ursprungscellen i den nya könlösa generationen och den utvecklas till ett sporkapselskaft och ett sporgömme. Genom detta startar livscykeln om. Den könliga generationen hos mossor är mer utvecklad, därför är det den dominerande generationen, den könlösa generationen är begränsad till en kort fas. Inom andra landplantors livscykel är däremot den könlösa generationen dominerande.

Ormbunksplantan är den diploida sporofyta generationen. Dess huvudorgan är rhizomen eller jordstammen som består av den underjordiska stammen samt rötterna och bladen. På baksidan av bladen finns flera klungor av sporgömmen, de kallas sporgömmesamlingar. Sporgömmorna producerar haploida sporer genom meios (eller reducerande celldelning) vilka faller ner i jorden när sporkapseln öppnas. Sporerna från lundbräken utvecklas till en kännetecknande hjärtformad förgrodd. Undersidan av förgrodden innehåller trådliknande strukturer och fortplantningsorgan. Spermier simmar till de kvinnliga fortplantningsorganen där de befruktar äggen och således bildar zygoter. Dessa utvecklas sedan till ormbunksplantor. I ormbunkens livscykel, liksom hos angiospermer och gymnospermer, är den könlösa generationen den dominanta. I plantornas evolution är förkortningen av den gametofyta generationen en viktig tendens. Medan ormbunkar har en relativt utvecklad förgrodd består gametofyterna hos de mest utvecklade växterna av ett fåtal kortlivade celler i pollen och fröämnet.

Relaterade objekt

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan antalet kromosomer förblir oförändrat.

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en speciell typ av celldelning.

Blomma

Med hjälp av animationen kan vi lära oss om blommans uppbyggnad.

Flora och fauna under perm

Denna 3D-scen visar flora och fauna under den sista delen av Paleozoikum.

Frön och groning

Tvåhjärtbladiga växter har två hjärtblad medan enhjärtbladiga växter bara har ett.

Jämförelse av ätliga och giftiga svampar

Vissa svampar är giftiga och kan vara dödliga för människor medan andra är ätliga och används i stor utsträckning vid matlagning.

Jämförelse av enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter

Blomväxter kan delas in i två grupper: enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga.

Jämförelse mellan äkta frukter och skenfrukter

Fruktväggen hos äkta frukter utvecklas från fruktämnet, medan fruktväggen hos skenfrukter utvecklas från blommans andra delar.

Majs

En av de viktigaste enhjärtbladiga grödorna.

Mammutträd

Mammutträden är världens största och tyngsta levande organismer.

Svampar

Svamparnas fruktkropp består av hyfer (svamptrådar) bildade av svampsporer.

Vårens lökväxter

Denna animation visar tulpanens, påskliljans och snödroppens uppbyggnad.

Växters livscykel

Mossor, ormbunkar nakenfröiga växter och gömfröiga växter är alla generationsväxlare.

Vegetativa växtorgan

Dessa organ är avgörande för växters överlevnad och utveckling.

Vegetationsskikt

Skikten kan variera mellan olika skogstyper.

Ek

Denna animation visar hur träd förändras genom årstiderna, ett ekträd får stå som exempel.

Hästkastanj

Denna animation visar hur hästkastanjen förändras med årstiderna.

Olika typer av metamorfos

Baserat på deras livscykel, kan insekter genomgå tre olika metamorfoser: gradvis, ofullständig eller fullständig.

Added to your cart.