Metan (CH₄)

Metan (CH₄)

Det första elementet i den homologa serien av alkaner.

Kemi

Nyckelord

metan, mättat kolväte, alkan, fotogen, homolog serie, petroleum, naturgas, gruvgas, tetraeder, opolär, termisk nedbrytning, substitution, Organisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Kul- och pinnmodell

Metan (CH₄)

Information

Molmassa: 16,043 g/mol

Smältpunkt: -182,47 °C

Kokpunkt: -161,45 °C

Densitet: 0,0007 g/cm³

Relativ ångdensitet (luft=1): 0,6

Värmekapacitet: 890,9 kJ/mol

Molekylens form: tetraeder

Bindningsvinkel: 109,5°

Egenskaper

Metan är en färglös, luktfri gas som är lättare än luft. Den är löslig i organiska lösningsmedel men olöslig i vatten. Vid förbränning i närvaro av syre bildas vatten och koldioxid.
Kol-vätebindningen är svagt polär, men på grund av sin symmetri är molekylen opolär. När metan kloreras produceras klormetan, diklormetan, triklormetan och koltetraklorid. Detta är en substitutionsreaktion.

En blandning av metan och luft kallad sumpgas eller gruvgas, är explosiv och utgör en allvarlig explosionsrisk i gruvor. Utan närvaro av luft börjar metan att brytas ned vid temperaturer på cirka 500 °C. I reaktion med vatten bildas syntesgas som är en blandning av kolmonoxid och väte.

Förekomst och framställning

Metan förekommer i naturgas, sumpgas, biogas och i upplöst form i råolja. Det produceras genom bakteriell nedbrytning av cellulosa.

Det kan framställas i laboratorier genom uppvärmning av en fin, pulveriserad blandning av natriumacetat och natriumhydroxid.

Användning

Metan är ett viktigt basmaterial inom industrin. Olika föreningar såsom halogenerade kolväten, acetylen och vätecyanid kan framställas från det. Metan används främst som bränsle och drivmedel.

Kalottmodell

Animation

Relaterade objekt

Alkaner

Alkaner är mättade kolväten som kan organiseras i en homolog serie.

Biogasanläggning

Biogas framställs från organiskt material (gödsel, växtavfall, organiskt avfall) med hjälp av bakterier. Biogas är en blandning av metan och koldioxid....

Metanhydrat

Ett fast ämne som bildas vid låga temperaturer på jordens havsbottnar vid högt tryck.

Klorering av metan genom en substitutionsreaktion

Under substitutionsreaktionen substitueras väteatomerna i metan med kloratomer, biprodukten är väteklorid.

Ättiksyra (etansyra) (CH₃COOH)

En av produkterna som framställs genom oxidering av etanol.

Bromfluorklormetan (CHClBrF)

Molekylen har två enantiomerer: stereoisomerer som är varandras spegelbilder och inte kan överlappas.

Diklormetan (CHjClj)

Den framställs genom att behandla metan med klorgas, och används som lösningsmedel.

Etanol (etylalkohol) (C₂H₅OH)

Den mest kända alkoholen, den är viktig inom livsmedelsindustrin.

Formamid (metanamid) (HCONH₂)

En färglös, något viskös, hygroskopisk vätska som används vid framställning av myrsyra, vätecyanid och andra organiska föreningar.

Klormetan (metyl-klorid) (CH₃Cl)

Klormetan kan framställas genom upphettning av en blandning av metan och klor.

Kloroform, triklormetan(CHCl₃)

Även känd som triklormetan, används som lösningsmedel i laboratorier, tidigare även som bedövningsmedel.

Koltetraklorid (CCl₄)

Färglös, giftig vätska med söt doft.

Metanol (metylalkohol) (CH₃OH)

Den enklaste mättade alkoholen. Den är en mycket giftig förening och förväxlas lätt med etanol.

Metylformiat (C₂H₄O₂)

Metylformiat är en ester av myrsyra och metanol och förekommer som arom i vissa frukter.

Myrsyra (metansyra) (HCOOH)

Myrsyra är den enklaste karboxylsyran.

Added to your cart.