Jordens och månens uppkomst

Jordens och månens uppkomst

Denna animation visar hur jorden och månen bildades.

Geografi

Nyckelord

Jord, Måne, bildandet av jorden, Månens uppkomst, Solsystem, protojorden, Theia, planeten, protoplanet, stenig planet, Jordliknande planet, Earth globe, astronomi, astrofysik, geografi, fysik, Fysik

Relaterade objekt

Scener

Protojordens uppkomst

  • protoplanet - Även kallad planetesimal. Stora kroppar som kolliderade och bildades ur gas- och stoftmoln vid solsystemets uppkomst.

Jordens skapelse kan relateras till solsystemets uppkomst. Det gas- och stoftmoln som solsystemet bildades ur, började successivt att krympa. Allt mer materia samlades i dess centrum medan temperaturen ständigt ökade. Ur detta täta gas- och stoftmoln bildades solen. På grund av den snabba rotationen spreds resten av partikelmolnet ut och bildade en roterande protoplanetär skiva runt solen. Dammpartiklarna i den protoplanetära skivan hölls ihop elektrostatiskt och bildade planetesimaler. När dessa stoftklumpar blev tillräckligt stora, ungefär en kilometer i diameter, kolliderade de med varandra genom gravitationen och formade protoplaneter. Protoplaneterna var ett par tusen kilometer i diameter. På det här viset bildades även jorden för 4,6 miljarder år sedan.

Omkring 170 miljoner år efter jordens uppkomst kolliderade en ung planet kallad Theia med jorden, vars skorpa fortfarande var mjuk. Planeten Theia förintades efter kollisionen och dess materia slogs samman med jorden, varigenom jordens massa ökade och nådde sin nuvarande massa. Kollisionen skapade en ringformad omloppsbana av spillror kring jorden, ur dessa spillror bildades senare månen.

När ringformen upplöstes, blev månen en het glödande himlakropp som kretsade 25 000 kilometer ovanför jordens yta. Under denna period fanns det fortfarande vulkaner och lavaflöden på månens yta och den hade också sitt eget magnetfält.

Tidvattensfenomenet, som uppstår genom solens och månens dragningskraft kring jorden, ledde till olika förändringar. För det första hamnade månen i en bunden rotation med jorden, vilket betyder att det tar lika lång tid för månen att rotera runt sin egen axel som det gör att kretsa kring jorden. För det andra, avlägsnade sig månen successivt från jorden, kyldes ned och blev sedan geologiskt inaktiv.

För närvarande är det genomsnittliga avståndet mellan månen och jorden 384 000 kilometer. Men månen fortsätter att avlägsna sig från jorden med 3,8 cm per år. Det innebär att det tar allt längre tid för månen att kretsa kring jorden. På grund av månens bundna rotation, ökar även den period som krävs för att den ska rotera runt sin egen axel. Tidvattensfenomenet påverkar även jorden. Dess omloppstid minskar nämligen, vilket innebär att dygnen på jorden sakta ökar i längd.

Definitioner:

Planet: en himlakropp som kretsar runt en stjärna (exempelvis solen) och vars massa inte är tillräckligt stor för att orsaka termisk kärnfusion (därför är den inte självlysande), men som är stor nog för att vara rund (en konsekvens av dess egen gravitation).

Stjärna: en självlysande himlakropp av plasma som lyser på grund av de olika fusionsreaktioner som sker inuti dess kärna.

Solsystemet: det område där solens gravitationskraft dominerar. Solsystemet är en sfär med en radie på cirka två ljusår. Runt solen som ligger i centrum, kretsar många kroppar i varierande storlek.

Jordens och planeten Theias kollision

  • protojorden - En glödande, het himlakropp som var mindre än vad jorden är idag.
  • Theia - En planet i Mars storlek. Den kretsade runt solen på en bana nära jorden, och kolliderade så småningom med den tidiga jorden.

Månens uppkomst

  • Jorden - Ett ringsystem av spillror bildades runt den efter kollisionen med Theia.
  • Månen - Denna glödande, heta planet bildades ur jordens och planeten Theias kollision. Den kretsade 25 000 km ovanför jorden.

Nedkylning

  • Jorden - Den karakteriseras av sin långsamt hårdnande skorpa.
  • Månen - En geologiskt inaktiv planet som successivt avlägsnar sig från jorden.

Jorden och månen idag

  • Jorden - Eftersom dess rotation gradvis saktar ned blir dygnet 0,002 sekunder längre per 100 år.
  • Månen - För närvarande är det genomsnittliga avståndet mellan den och jorden 384 000 kilometer. Den fortsätter att avlägsna sig från jorden med 3,8 cm per år.

Animation

Berättarröst

Jordens skapelse kan relateras till solsystemets uppkomst. Det gas- och stoftmoln som solsystemet bildades ur, började successivt att krympa. Allt mer materia samlades i dess centrum medan temperaturen ständigt ökade. Ur detta täta gas- och stoftmoln bildades solen. På grund av den snabba rotationen spreds resten av partikelmolnet ut och bildade en roterande protoplanetär skiva runt solen. Dammpartiklarna i den protoplanetära skivan hölls ihop elektrostatiskt och bildade planetesimaler. När dessa stoftklumpar blev tillräckligt stora, ungefär en kilometer i diameter, kolliderade de med varandra genom gravitationen och formade protoplaneter. Protoplaneterna var ett par tusen kilometer i diameter. På det här viset bildades även jorden för 4,6 miljarder år sedan.

Omkring 170 miljoner år efter jordens uppkomst kolliderade en ung planet kallad Theia med jorden, vars skorpa fortfarande var mjuk. Planeten Theia förintades efter kollisionen och dess materia slogs samman med jorden, varigenom jordens massa ökade och nådde sin nuvarande massa. Kollisionen skapade en ringformad omloppsbana av spillror kring jorden, ur dessa spillror bildades senare månen.

När ringformen upplöstes, blev månen en het glödande himlakropp som kretsade 25 000 kilometer ovanför jordens yta. Under denna period fanns det fortfarande vulkaner och lavaflöden på månens yta och den hade också sitt eget magnetfält.

Tidvattensfenomenet, som uppstår genom solens och månens dragningskraft kring jorden, ledde till olika förändringar. För det första hamnade månen i en bunden rotation med jorden, vilket betyder att det tar lika lång tid för månen att rotera runt sin egen axel som det gör att kretsa kring jorden. För det andra, avlägsnade sig månen successivt från jorden, kyldes ned och blev sedan geologiskt inaktiv.

För närvarande är det genomsnittliga avståndet mellan månen och jorden 384 000 kilometer. Men månen fortsätter att avlägsna sig från jorden med 3,8 cm per år. Det innebär att det tar allt längre tid för månen att kretsa kring jorden. På grund av månens bundna rotation, ökar även den period som krävs för att den ska rotera runt sin egen axel. Tidvattensfenomenet påverkar även jorden. Dess omloppstid minskar nämligen, vilket innebär att dygnen på jorden sakta ökar i längd.

Relaterade objekt

Årstidernas växlingar (gymnasienivå)

Som en följd av att jordaxeln lutar mot jordbanans plan förändras vinkeln på solens strålar kontinuerligt under året.

Årstidernas växlingar (grundskolenivå)

Som en följd av att jordaxeln lutar mot jordbanans plan förändras vinkeln på solens strålar kontinuerligt under året.

Intressanta fakta - Astronomi

I denna animation presenteras några intressanta fakta kring astronomi.

Jorden

Jorden är en stenplanet med en fast skorpa och en atmosfär som innehåller syre.

Jordens magnetfält

Jordens magnetiska nord- och sydpoler ligger nära de geografiska nord- och sydpolerna.

Jordens struktur (gymnasienivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Jordens struktur (grundskolenivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Kometer

Kometer är spektakulära himlakroppar som kretsar kring solen.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordens kontinenter har varit, och är fortfarande, i ständig rörelse.

Kontinenter och oceaner

De torra landmassorna på jordens yta är indelade i kontinenter, åtskilda av oceaner.

Månen

Månen är jordens enda satellit

Månens faser

Medan månen kretsar kring jorden, förändras ständigt vår vy av den solbelysta månhalvan.

Månförmörkelse

Månförmörkelsen inträffar när månen befinner sig i jordens skuggkon.

Månlandningen den 20 juli 1969

Neil Armstrong, en av besättningsmedlemmarna på Apollo 11, var den första människan som satte sin fot på månen.

Radarexperiment (Zoltán Bay, 1946)

En ungersk vetenskapsman var först med att upptäcka radarekon från månen år 1946.

Solen

Solens diameter är ungefär 109 gånger större än jordens. Dess massa består till största delen av väte.

Solförmörkelse

När solen, jorden och månen ligger i en rät linje, kan månen delvis eller helt skymma solen.

Tidsspiral

Placera ut historiska händelser på en tidsspiral.

Tidvatten

Variationer i havsvattnets nivå som orsakas av månens gravitationskraft.

Uppdraget Dawn

Genom att studera Ceres och Vesta kommer vi att kunna lära oss mer om solsystemets tidiga historia och hur stenplaneter bildas.

Apollo 15 (månbil)

Animationen visar den tvåsitsiga månbilen Lunar Rover som användes i uppdraget Apollo 15.

Added to your cart.