Eten (etylen) (C₂H₄)

Eten (etylen) (C₂H₄)

Den första medlemmen i den homologa serien av alkener.

Kemi

Nyckelord

eten, Alkan, olefin, omättat kolväte, homolog serie, tillsats, Polymerisation, växthormon, mogning, Organisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Kul-och pinnmodell

Eten, etylen (C₂H₄)

Information

Molmassa: 28,052 g/mol

Smältpunkt: –169 °C

Kokpunkt: –103,7 °C

Relativ ångdensitet (luft=1): 0,98

Värmekapacitet: –1411,2 kJ/mol

Egenskaper

Eten eller etylen är en färglös, icke-giftig gas som är lättare än luft och har en söt doft. Det är olösligt i vatten men löses lätt i organiska lösningsmedel. Det brinner med en ljus låga och är mycket reaktivt. Dess typiska reaktioner är addition (till exempel med bromid, väte och starka syror) och polymerisering.

Det är mycket brandfarligt och explosivt.

Förekomst och framställning

I laboratorier framställs eten genom dehydratisering av etanol, medan industriell framställning sker genom pyrolys av etan eller mineraloljefraktioner.

Eten förekommer sällan i naturen. Det är ett viktigt växthormon.

Användning

Eten används främst vid produktion av polyeten. Eten kan också sprutas på frukt, detta hjälper mogningsprocessen under transport. Det används även i mindre mängder vid tillverkning av vinylklorid, etanol, etylenoxid och propansyra.

Kalottmodell

Animation

Relaterade objekt

Addition

I en additionsreaktion förenas molekyler av två eller flera ämnen utan att bilda en biprodukt.

Etan (C₂H₆)

Den andra medlemmen i den homologa serien av alkaner med raka kolkedjor.

Etyn (acetylen) (C₂H₂)

Det första elementet i den homologa serien av alkyner.

Polymerisation av eten

Polymeriserad eten är känt som polyeten, en typ av plast.

1,1,2,2-tetrafluoreten (C2F4)

En färglös, luktfri gas som är en monomer av teflon.

Alkaner

Alkaner är mättade kolväten som kan organiseras i en homolog serie.

Bensen (C₆H₆)

Bensen är det enklaste aromatiska kolvätet.

Konformationer av etan

En "staggered" konformation hos etan är mer stabil än en "eclipsed" konformation.

Polytetrafluoreten, teflon (C₂F₄)n

En av de mest kända syntetiska polymererna.

Prop-1-en (C₃H₆)

Prop-1-en är en monomer av polypropen.

Added to your cart.