Enzymer

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan regleras.

Biologi

Nyckelord

enzym, enzymprotein, aktivt centrum, substrat, produkt, Inhibering, Aktivering, allosteriskt centrum för inhibition, allosteriskt centrum för aktivering, koenzym, NADH, NADPH, FADH₂, Acetyl koenzym A, ATP, katalysator, biokemi, biologi

Relaterade objekt

Scener

Reaktion

  • enzymprotein - Enzymer fungerar som biologiska katalysatorer: de påskyndar kemiska reaktioner flera miljoner gånger genom att minska deras aktiveringsenergi. De agerar genom att föra substrat nära varandra eller genom att ändra deras rumsliga struktur. Katalysatorer förbrukas inte i reaktionen.
  • aktivt centrum - Den del av enzymet som katalyserar reaktionen.
  • substrat
  • produkt

Inhibering

  • inhibitor - Den förhindrar substratet från att bindas genom att själv binda till ett aktivt centrum.

Aktivering

  • allosteriskt centrum för aktivering - Om en aktivator binds här, sker en konformationsförändring i det aktiva centret.
  • activator

Enzymer

  • enzymprotein - Enzymer fungerar som biologiska katalysatorer: de påskyndar kemiska reaktioner flera miljoner gånger genom att minska deras aktiveringsenergi. De agerar genom att föra substrat nära varandra eller genom att ändra deras rumsliga struktur. Katalysatorer förbrukas inte i reaktionen.
  • aktivt centrum - Den del av enzymet som katalyserar reaktionen.
  • substrat - Under en enzymreaktion omvandlas en eller flera substrat till en eller flera produkter.

Animation

Berättarröst

Enzymer fungerar som biologiska katalysatorer då de påskyndar kemiska reaktioner flera miljoner gånger genom att minska deras aktiveringsenergi. Katalysatorer förbrukas inte i reaktionen.

När två substrat förenas binds substratmolekyler till ett enzyms aktiva centrum vilket katalyserar reaktionen. Med hjälp av enzymet skapas en bindning mellan substraten. Utan enzymet inträffar denna reaktion sällan eftersom substrat måste kollidera med en stor mängd energi, i en specifik rumslig uppställning.

När en substratmolekyl bryts ned binds substratet till enzymets aktiva centrum. Enzymet bryter ned substratet. Den starka kovalenta bindningen bryts sällan ned spontant. För att påskynda reaktionen behövs enzymer.

Nyckeln till regleringen av enzymets katalyserande aktivitet är enzymhämning eller inhibition.

En typ av inhibition innefattar en inhibitor som binder till det aktiva centret, det vill säga konkurrerar med substratet. Detta kallas kompetitiv inhibition.

En annan typ av inhibition är allosterisk inhibition. Här binder inhibitorn till det allosteriska inhibitionscentret vilket orsakar en konformationsförändring i det aktiva centret och förhindrar den från att binda substratet.

Allosterisk aktivering är motsatsen till allosterisk inhibition. I standardläge, utan en aktivator, är enzymet inaktivt. Om en aktivator binder till det allosteriska aktiveringscentret, ändras den rumsliga uppställningen i det aktiva centret. Detta gör det möjligt att binda substraten och därmed katalysera reaktionen.

Koenzymer är molekyler som omvandlas under en enzymreaktion: de antingen avger eller tar upp ett visst ämne. När reaktionen är slutförd frigörs koenzymet från enzymet. NADH, NADPH, acetyl-koenzym A, FADH₂, ATP och vitaminer är viktiga koenzym.

Relaterade objekt

Proteinstruktur

Polypeptidkedjornas struktur och uppställning påverkar proteinets spatiala struktur.

Proteiners sekundärstruktur

Polypeptidkedjor består av aminosyror och förekommer i form av alfahelix eller betaflak.

Tunntarmens anatomi

Den längsta delen av matspjälkningssystemet där majoriteten av nedbrytningen och absorptionen sker.

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Hemoglobin

Ett syrebärande protein som finns i våra röda blodkroppar.

Koenzym A

Ett acylbärande koenzym som tar del i både anabola och katabola processer.

Körtlarna i tolvfingertarmen

Bukspottkörteln och levern tömmer magsafter ut i tolvfingertarmen.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan NADP⁺ är viktig i anabola processer, båda fungerar som vätebärare.

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom cellmembranet.

Added to your cart.