Мејоза

Мејоза

Мејоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома у новонасталим ћелијама редукује на половину у односу на првобитну ћелију. Мејозом из обичних ћелија организма настају полне ћелије.

Биологија

Ознаке

Мејоза, ћелијска деоба, диплоид, хромозом, reductional, хаплоид, диплоидна ћелија, хаплоид сперме ћелија, хаплоид јаје, ђубрење, гамета, семеник, јаје, зигота, ДНК, цитологија, биологија

Повезани додаци

Сцене

Суштински животни циклус животиња

 • очева диплоидна ћелија
 • хаплоидни сперматозоиди
 • мајчина диплоидна ћелија - Диплоидна ћелија садржи по пар свих хормозома. Један члан пара потиче од оца, један од мајке. Свака ћелија нашег тела је диплоидна, а полне ћелије су хаплоидне.
 • хаплоидна јајна ћелија - Полне ћелије су хаплоидне: садрже од сваког хромозома по један. Приликом деобе предају их ћелијама потомцима, тако се формирају садржају хромозома ћелије мајке. Значи, гамете настају деобом диплоидних ћелија, мејозом, познатом и под називом редукциона деоба.
 • оплодња - Спајањем две хаплоидне ћелије настаје диплоидни зигот.
 • диплоидна зигота - Настаје процесом митозе, од ове ћелије се формира организам потомка.
 • потомство - Његов организам се састоји од диплоидних ћелија које настају низом митоза зигота. Неке од телесних ћелија у процесу митозе стварају хаплоидне гамете.
 • мејоза - Врста деобе којом се број хромозома редукује на половину. При овој деоби се диплоидна ћелија која садржи 2n хромозома дели и број хромозома се при томе редукује на половину, тако ћелија потомак садржи n хромозома. Број n је карактеристичан за сваку поједину врсту. На пример, у случају ћелија човека тај број износи n = 23. То значи да диплоидне ћелије нашег тела садрже 2n = 46 хромозома или 23 пара, а хаплоидне n = 23.
 • мејоза

Процес мејозе

 • центрозом - Врши контролу кретања хромозома за време ћелијске деобе. Друго име: центрозом. Састоји се од два међусобно управна цилиндрична протеинска комплекса, кратких микротубула.
 • хроматин - Састоји се од ДНК и протеина, а од њега настају хромозоми.
 • деобно вретено - Састоји се од микротубула који повезују центрозоме и центромере хромозома.

Анимација

 • оплодња
 • потомство
 • мејоза
 • центрозом
 • деобно вретено

Нарација

Током животног циклуса животиња и људи од диплоидних соматских ћелија настају хаплоидне гамете. Диплоидна родитељска ћелија садржи од сваког хромозома по два, један хромозом води порекло од оца, а други од мајке. Свака настала хаплоидна ћелија садржи по један од сваког хромозома, стога је број хромозома хаплоидне ћелије упола мањи од броја хромозома полазне ћелије. За време оплодње, генетски материјал оца и мајке се меша: хаплоидне гамете се спајају и стварају диплоидне зиготе. Од зиготе се митозом, односно, деобом са истим бројем хромозома, формира потомак. Мејоза, редукцијска ћелијска деоба, је кључни корак у полном размножавању.

Мејоза се може поделити на две главне фазе, а обе ове фазе се деле на профазу, метафазу, анафазу и телофазу. Током профазе I, од хроматина који се састоји од ДНК и беланчевина формирају се хромозоми. Како мејози претходи дупликација ДНК, хромозоми имају два хроматина са подударним садржајем ДНК. Ћелија је диплоидна, а хромозоми од мајке и од оца су обележени црвеном и плавом бојом. Центрозом се дели на два, а нови центрозоми се крећу према супротним половима ћелије.

У метафази I нестаје мембрана језгра ћелије и формира се деобно вретено. Хромозоми се распоређују дуж метафазне равни ћелије где долази до унакрсне размене: парови хромозома насумично размењују своје поједине делове. Ова појава у великој мери увећава генетску разноврсност насталих гамета.

У анафази I хромозоми се крећу према супротним половима ћелије, а у телофази I два језгра се деле на још два, формира се ћелијска опна.

На крају прве главне фазе мејозе, настају две хаплоидне ћелије чији је број хромозома упола мањи од броја хромозома оригиналне ћелије.

Друга главна фаза деобе, мејоза II је деоба при којој из диплоидних родитељских ћелија настају хаплоидне ћелије.

У профази II центрозом се дели на два, а нови центрозоми се крећу према супротним половима ћелије.

У метафази II се распада мембрана језгра, а формира се деобно вретено. Хромозоми се распоређују дуж метафазне равни ћелије.

У анафази II хромозоми се раздвајају у хроматиде, обликујући хромозоме са једним хроматидом којi се крећу према супротним половима ћелије.

У телефази II две ћелије се деле на по две, образује се мембрана језгра. Значи, у процесу мејозе, од једне диплоидне ћелије настају четири хаплоидне ћелије.

Повезани додаци

Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома не мења.

Организација генома

У централном делу сваке наше ћелије пречника од неколико хиљадитих делова милиметра,...

Гамети

Спајањем гамета настаје прва ћелија потомка.

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Животни циклус маховина и папрати

Анимација нам упоређује животни циклус маховина и папрати, и помаже у разумевању општег...

Амеба

Слатководни, хетеротрофни једноћелијски организам, чији се облик непрестано мења.

Развој заметка у материци

Анимација нам приказује развој људског заметка.

Размножавање и развијање инсеката

Инсекти могу да се развијају на три начина: директним развићем, непотпуним или потпуним...

Added to your cart.