Življenjski cikel mahov in praprotnic

Življenjski cikel mahov in praprotnic

Animacija primerja življenjski cikel mahov in praprotnic in pomaga razumeti splošni življenjski cikel rastlin.

Biologija

Keywords

Mahovi, praprot, Življenjski cikel, mah, Navadna glistovnica, koren podobna struktura, stebelce, listni podobna struktura, spora, sporangium, seta, rastlina maha, korenika, list, mah blazine, haploidno, generacija gametofita, gamete, gnojenje, Mejoza, srčast protalus, moški spolni organ, ženski spolni organ, diploidna, thalloid rastline, zigota, rastlinskega tkiva, kemotaksa, rastlina, biologija

Povezani dodatki

Questions

 • Je spolna generacija mahov.
 • Je sporotofitna generacija mahov.
 • Je gametofitna generacija mahov.
 • Je sporofitna generacija navadne glistovnice.
 • Je haploidna generacija navadne glistovnice.
 • Je gametofitna generacija navadne glistovnice.
 • Je diploidna generacija navadne glistovnice.
 • Je haploidna generacija mahov.
 • Je diploidna generacija mahov.
 • Je nespolna generacija navadne glistovnice.
 • Je nespolna generacija mahov.
 • Je spolna generacija navadne glistovnice.
 • Je spolna generacija maha.
 • Je generacija mahov, ki se razvije iz spore.
 • Je nespolna generacija navadne glistovnice.
 • Je spolna generacija navadne glistovnice.
 • Je nespolna generacija mahov.
 • Je generacija mahov, ki se razvije iz zigote.
 • Je generacija navadne glistovnice, ki se razvije iz spore.
 • Je generacija navadne glistovnice, ki se razvije iz zigote.
 • Ne izvaja fotosinteze.
 • Nima organov.
 • Nima tkiv.
 • Ima organe.
 • Ima tkiva.

Scenes

Mahovi

Navadna glistovnica

Življenjski cikel

Naloga

Animacija

 • spora (haploidna)
 • spolna generacija (gametofitna ali haploidna)
 • spolna celica (gameta) (haploidna)
 • oploditev
 • zigota (diploidna)
 • nespolna generacija (sporofitna ali diploidna)
 • redukcijska delitev (mejoza)

Narration

Življenjski cikel mahov in praprotnic

Za rastline je značilen življenjski krog, ki ga imenujemo menjavanje generacij. V njem se menjavata nespolna (diploidna) in spolna (haploidna) generacija. Nespolna generacija se razmnožuje s sporami. Iz spore nastane spolna generacija, ki proizvaja spolne celice, gamete. Pri oploditvi nastane zigota, iz katere se razvije nespolna generacija in se življenjski krog začne znova.
V življenjskem ciklusu se garnitura kromosomov spreminja takole: zigota prejme en komplet kromosomov od obeh gamet. Tako iz haploidnih spolnih celic, ki imajo enojno število kromosomov, nastane diploidna zigota, ki ima dvojno število kromosomov. Zigota je začetna celica nespolne generacije, zato je nespolna generacija diploidna.
Iz diploidnih celic nespolne generacije z mejozo nastanejo haploidne spore. Iz spor se razvije haploidna spolna generacija.

Opazujmo pomembnejše postaje življenjskega cikla najprej pri mahovih.

Sporofitna generacija se razvije na rastlini maha in je sestavljena iz stebelca (sete) in trosovnika (sporangija). Iz sporangija z mejotsko (redukcijsko) delitvijo nastanejo haploidne spore. Sporangij se na enem mestu razpoči, spore pa se raztresejo po tleh in se iz njih razvijejo rastline maha. Rastlina maha je sestavljena iz haploidnih celic in je predstavnik spolne (gametofitne) generacije. Vodo in minerale absorbira skozi celotno telesno površino. Mahovi rastejo v gručah ali preprogah, nimajo tkiv in pravih organov, le nekakšen koreninski sistem, "stebelce" in "listke". Spolne celice (gamete) nastajajo na vrhu zelenega dela rastline, ki ga sicer neustrezno imenujemo tudi spolni organ. Moške spolne celice s pomočjo vode oplodijo ženske spolne celice in nastane diploidna zigota. Zigota je začetna celica nespolne generacije, iz nje se razvijeta stebelce in trosovnik, in se ciklus znova začne.
Vidimo, da je pri mahovih prevladujoča spolna generacija, ki je bolj razvita, nespolna generacija pa je omejena na kratko fazo. V življenjskem ciklu drugih kopenskih rastlin: praprotnic, golosemenk in kritosemenk je ravno obratno, prevladujoča je nespolna generacija.

Praprot je predstavnik sporofitne generacije. Glavna organa sta korenika, ki je sestavljena iz podzemnega stebla in korenine ter listi. Na hrbtni strani listov se nahaja trosišče, ki ga imenujemo tudi sorus. Trosovnik se odpre in z mejozo (redukcijsko delitvijo celic) nastale haploidne spore padejo na tla. V primeru navadne glistovnice se iz spor razvije kolonija v obliki srca. Na njeni spodnji strani najdemo nitaste strukture in spolne organe. Moške spolne celice odplavajo po vodi k ženskim spolnim celicam in oplodijo jajčeca. Iz nastale diploidne zigote se razvije praprot. V življenjskem ciklu praprotnic, podobno kot pri kritosemenkah in golosemenkah, prevladuje nespolna generacija. V razvoju rastlin je zmanjšanje nastajanja gametofita pomembna tendenca. Medtem ko se pri praprotih razvije relativno dobro razvita kolonija, se pri kritosemenkah, ki so najbolj razvite rastline, spolna generacija reducira le na nekaj prehodnih celičnih stanj na pelodu in plodnici.

Povezani dodatki

Mejoza

Naše spolne celice so haploidne celice, ki nastanejo z mejozo oziroma zoritveno delitvijo iz diploidnih celic.

Mitoza

Mitoza je delitev celic, pri kateri se število kromosomov ne spremeni.

Cvet

Animacija prikazuje tipično zgradbo cveta dvokaličnice.

Gobe lističarke

V mesnatem plodišču lisničark nastajajo spore.

Koruza

Ena najpomembnejših poljščin enokaličnic.

Orjaška sekvoja

Organizem z največjo telesno maso na svetu

Permian flora and fauna

This 3D scene presents the flora and fauna of the last period of the Palaeozoic Era.

Primerjava enokaličnic in dvokaličnic

Enokaličnice in dvokaličnice sta veliki skupini kritosemenk.

Primerjava pravega in nepravega ploda

Osemenje pravega ploda se razvije iz plodnih listov (navadno so zrasli v plodnico pestiča), osemenje nepravega ploda pa iz drugih delov cveta.

Primerjava užitnih in strupenih gob

Nekatere gobe so za ljudi strupene in lahko povzročijo celo smrt, medtem ko so druge užitne in jih pogosto uporabljamo za pripravo jedi.

Seme in kalitev

Enokaličnice imajo en klični list, dvokaličnice pa dva.

Spomladanske rastline

Spoznali bomo tulipan, narciso, navadni mali zvonček ter zgradbo njihovih cvetov.

The life cycle of plants

The development of mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms is characterised by the alternation of generations.

Vegetativni organi rastlin

Ti organi so življenjskega pomena za preživetje in razvoj rastlin.

Sloji v gozdu

Slojevitost različnih vrst gozdov je lahko različna.

Divji kostanj

Animacija prikazuje spremembe divjega kostanja v različnih letnih časih.

Hrast

Na primeru hrasta bomo spoznali spremembe na drevesih v različnih letnih časih.

The reproduction and development of insects

Based on their life cycle, insects can be grouped into three categories: ametabolous, hemimetabolous or holometabolous insects.

Added to your cart.