RNK (RNA)

RNK (RNA)

Polinukleotid, sestavljen iz fosforne kisline oziroma baz (citozina, uracila, adenina in gvanina).

Kemija

Keywords

RNA, RNA verige, ribonukleinska kislina, nukleinske kisline, polinukleotid, adenin, Uracilna, citozin, gvanin, nukleotidov, ribosomalna RNA, prenos RNA, fosforna kislina, D-riboza, gene, biotehnologija, proteini, aminokislinski, sinteza beljakovin, kodon, anticodon, Organska kemija, kemija, biologija, biokemija

Povezani dodatki

Scenes

Naracija

Ribonukleinksa kislina, RNK (RNA)

Lastnosti in nastanek

RNK je polinukleotid: zgrajen je iz različnih nukleotidnih enot. Vsak nukleotid je sestavljen iz ene fosforne kisline, ene riboze in ene dušikove baze. Baza je (razen nekaterih izjem) citozin, uracil, adenin ali gvanin. RNK je običajno v enoverižni obliki, lahko pa na določenih odsekih tvori tudi dvojno vijačno obliko: v tem primeru se med bazami oblikujejo vodikove vezi.

Glavne zvrsti RNK so mRNS, a tRNS in rRNS, ki imajo pomembno vlogo pri sintezi beljakovin v celicah. Druge RNK uravnavajo gensko izražanje. Nekatere RNK pa v celicah delujejo kot biokatalizatorji, torej encimi: to so ribocimi.

Uporaba

RNK uporabljajo v laboratorijskih raziskavah, v biotehnologiji in molekularni medicini.

Povezani dodatki

Beta-D-riboza

Brezbarvna kristalna snov, ki se nahaja v nukleinskih kislinah, koencimih, nukleotidih in nukleozidih.

DNK (DNA)

Nosilka genetske informacije v celicah.

Fosfatni ion (PO₄³⁻)

Kompleksen ion ki nastaja iz fosforjeve kisline oddajanjem protona.

Fosforna kislina (H₃PO₄)

Uporabljajo jo kot aditiv za osvežilne pijače in za odstranjevanje vodnega kamna ter rje.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Heterociklična dušikova aromatska spojina, njeni derivati so timin, citozin in uracil.

Purin (C₅H₄N₄)

Heterociklična dušikova aromatska spojina, njena derivata sta gvanin in adenin.

Urejanje genoma

Urejanje genoma je vrsta genskega inženiringa, katerega posledica so spremembe v genomu živih organizmov. Animacija prikazuje enega najbolj znanih...

Virusi

Sestavljeni so iz beljakovin in nukleinske kisline (DNK ali RNK). Okužene celice programirajo, da proizvajajo več virusov.

D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Oblika riboze z odprto verigo, ki se pojavlja v nukleinskih kislinah, koencimih, nukleotidih in nukleozidih.

Polimerizacija etena

S polimerizacijo etena pridobivamo umetno maso polietilen.

Added to your cart.