Metan (CH₄)

Metan (CH₄)

Prvi člen homologne vrste alkanov z normalno ogljikovo verigo.

Kemija

Keywords

metan, nasičen ogljikovodikov, alkan, parafin, homologne serije, nafta, zemeljski plin, treskavega plina, tetraeder, nepolarno, termično razgradnjo, zamenjava, Organska kemija, kemija

Povezani dodatki

Scenes

Kroglični model

Metan CH₄

Podatki

Molska masa: 16,043 g/mol

Tališče: -182,47 °C

Vrelišče: -161,45 °C

Gostota: 0,0007 g/cm³

Relativna gostota (zrak = 1): 0,6

Energija pri gorenju: 890,9 kJ/mol

Oblika molekule: tetraeder

Kot vezi: 109,5°

Lastnosti

Metan je brezbarven plin brez vonja, ki je lažji od zraka in se dobro topi v organskih topilih, v vodi pa ni topen. Pri gorenju na zraku nastajata voda in ogljikov dioksid. Vez med ogljikom in vodikom je šibko polarna, molekula pa je zaradi svoje simetrije nepolarna. S kloriranjem nastanejo klorometan, diklorometan, triklorometan in ogljikov tetraklorid. To je substitucijska reakcija.

Zmes metana in zraka je eksplozivna (imenuje se tudi jamski plin). V odsotnosti zraka metan začne razpadati pri temperaturi okoli 500 °C. Pri reakciji z vodo nastane sintezni plin, ki je zmes ogljikovega monoksida in vodika.

Pojavnost in proizvodnja

Metan najdemo v zemeljskem plinu, močvirskem plinu, bioplinu in raztopljenega v surovi nafti. Je proizvod bakterijske razgradnje celuloze.

V laboratorijih ga pridobivamo s segrevanjem drobno mlete zmesi natrijevega acetata in natrijevega hidroksida.

Uporaba

Metan je pomembna industrijska surovina. Iz njega lahko proizvajamo različne spojine, kot so halogenirani ogljikovodiki, acetilen in vodikov cianid. Uporablja se predvsem kot gorivo in potisni plin.

Kalotni model

Naracija

Povezani dodatki

Alkani

Alkani so nasičeni ogljikovodiki in tvorijo homologno vrsto.

Bioplinarna

Bioplinarna proizvaja bioplin iz organskih snovi (gnoj, odpadne rastline, organski odpadki) s pomočjo bakterij; bioplin je zmes metana in ogljikovega...

Metan hidrat

Metan hidrat je trdna snov, ki pri nizkih temperaturah nastaja v globini morij zaradi velikega pritiska morske vode.

Kloriranje metana s substitucijo

Med substitucijo se vodik iz metana nadomesti z atomi klora, stranski produkt je HCl.

Bromofluorov klorometan (CHClBrF)

Molekule enakih struktur so si zrcalne slike, vendar niso identične, ampak so enantiomerni pari.

Diklorometan (CH₂Cl₂)

Uporabljajo ga za razbarvanje, nastaja v substitucijski reakciji s kloriranjem metana.

Etanol (etilni alkohol) (C₂H₅OH)

Najbolj znan alkohol, ki je pomemben v prehrambni industriji.

Formamid (metanamid) (HCONH₂)

Je brezbarvna, rahlo viskozna, higroskopska tekočina, ki jo uporabljajo za pridobivanje mravljinčne kisline, vodikovega cianida in drugih organskih spojin.

Klorometan (metilklorid) (CH₃Cl)

Nastane pri kloriranju metana pod vplivom svetlobe ali toplote.

Metanol (metilni alkohol) (CH₃OH)

Najenostavnejši nasičeni alkohol. Zelo strupena spojina, navidez zelo podobna etanolu.

Metilformiat (C₂H₄O₂)

Ester mravljinčne kisline in metilnega alkohola. Nekaterim vrstam sadja daje vonj.

Mravljinčna kislina (metanojska kislina) (HCOOH)

Mravljinčna kislina je najpreprostejša karboksilna kislina.

Ogljikov tetraklorid (CCl₄)

Brezbarvna, strupena tekočina sladkastega okusa. Dobro topi maščobe in olja.

Triklorometan (kloroform) (CHCl₃)

Laboratorijsko topilo, ki so ga uporabljali kot anestetik.

Added to your cart.