Purín (C₅H₄N₄)

Purín je heterocyklická zlúčenina na báze dusíka, jej deriváty sú guanín a adenín.

Pyrol (C₄H₅N)

Je to heterocyklická organická zlúčenina na báze dusíka.

Jód (I₂)

Pevná, sivá látka, ktorá sublimuje pri zahrievaní. Jódová tinktúra je roztok jódu v liehu.

Naftalén (C₁₀H₈)

Je to najjednoduchší polycyklický aromatický uhľovodík.

Formamid (metánamid) (HCONH₂)

Je to hygroskopická bezfarebná až mierne viskózna kvapalina bez zápachu, používa sa pri výrobe kyseliny mravčej, kyanovodíka a iných organických zlúčenín.

D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

Kryštalická látka bez zápachu nájdená v nukleových kyselinách, koenzymoch, nukleotidoch a nukleozidoch.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (13. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Trimetylamín N(CH₃)₃

Je to je najjednoduchší terciárny amín, spôsobuje nepríjemný zápach potravín.

Etán (C₂H₆)

Druhý člen homologického radu alkánov s priamym reťazcom.

Dietyléter (éter) (C₄H₁₀O)

Je najrozšírenejším členom triedy zlúčenín, všeobecne nazývaných étery.

Dichlórmetán (CH₂Cl₂)

Vyrába sa reakciou metánu s plynným chlórom a používa sa ako rozpúšťadlo.

Vodík (H₂)

Vodík je bezfarebný plyn bez zápachu. Je ľahší ako vzduch. Je najčastejším prvkom vo vesmíre.

Added to your cart.