Vývoj modelu atómu

Hlavné fázy v histórii o teórií a názoroch o štruktúre atómu.

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v...

Vozidlá šetrné k životnému prostrediu

Kombináciou benzínového a elektrického pohonu možno znížiť emisie.

Reťazová reakcia

Energia uvoľnená pri štiepení jadra môže byť použitá pre civilné a vojenské účely.

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní...

Štruktúra molekúl dusíka

Animácia zobrazuje štruktúru molekúl dusíka, jedna sigma a dve pí väzby držiace...

Zmeny skupenstva

Fázový prechod je premena látky z jedného skupenstva do druhého.

Elektrónová konfigurácia vápnika

Táto animácia prezentuje elektrónovú konfiguráciu atómu vápnika.

Tavenie hliníka

Tavenie hliníka je proces získavania hliníka z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Kovalentná väzba v molekule benzénu

V benzéne nájdeme sigma väzby a delokalizované pi väzby medzi atómami uhlíka.

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva filtruje nebezpečné UV žiarenie preto je nevyhnutná pre život na Zemi.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Kyselina siričitá(H₂SO₃)

Je bezfarebná, je stredne silná anorganická kyselina. Je prítomná je len v roztokoch.

Dom bez emisií oxidu uhličitého

Dizajn a konštrukcia moderných domov hrajú dôležitú úlohu v ochrane životného prostredia.

Reakcia amoniaku s chlorovodíkom

Chlorid amónny je výsledkom reakcie amoniaku a chlorovodíka.

Polymerizácia etylénu

Polymerizáciou etylénu vzniká polyetylén, typ plastu.

Železiarsky priemysel(stredný)

Surové železo sa vyrába zo železnej rudy spracovaním vo vysokých peciach.

Uhličitan vápenatý (CaCO₃)

Vápenec má široké využitie v priemysle.

Chlorácia metánu pomocou substitučnej reakcie

V priebehu substitučnej reakcie vodíkové atómy metánu sú substituované atómami chlóru ako...

Výroba amoniaku z dusíka a vodíka (Haber-Boschov proces)

Priemyselná výroba amoniaku prebieha pri vysokej teplote a tlaku, za prítomnosti železa...

Added to your cart.