Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Tornádo

Tornáda majú krátku životnosť, ale o to väčšiu silu, ktorá dokáže spôsobiť obrovské škody.

Horúca škvrna

Horúce švrny sú oblasti zemskej kôre, kde magma často stúpa na povrch a spôsobuje...

Vznik a typy oblakov

Z odparujúcej vody sa tvoria oblaky, ktoré majú rôzny tvar a ktorých voda dopadá naspäť...

Hlbokomorské hydrotermálne prieduchy

Pri stredooceánskych chrbtoch, z prasklín na dne mora vyviera geotermicky zohriata voda.

Cunami

Vlny cunami sú veľmi vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Zlom (stredný)

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho napätia prepojovaním malých puklín a...

Tektonické platne

Tektonické platne sa môžu pohybovať vzájomne voči sebe.

Blýskanie

Blesk je elektrický výboj vznikajúci v atmosfére, ktorý je sprevádzaný emisiou svetla a...

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v...

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a...

Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Vývoj jazier

Stojaté vody v priehlbinách zemského povrchu môžu vznikať pôsobením endogénnych a...

Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní púští.

Zemetrasenie

Zemetrasenie je jedným z najničivejších prírodných javov Zeme.

Vrásnenie (pokročilý)

Bočné tlakové sily spôsobujú vlnovité prehrnutie horninových vrstiev. Týmto spôsobom...

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Vrstvy oceánov

Hĺbka vody ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich...

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Added to your cart.