Endotermická reakcia

Endotermická reakcia

Hydroxid bárnatý reaguje s dusičnanom amónnym, pričom absorbujú teplo zo svojho prostredia.

01:44

Chémia

Kľúčové slová

endothermic, hydroxid bárnatý, dusičnan amónny, endotermický, zmrazenie, voda, Erlenmeyerova banka, drevená doska, fyzika, Reakcia, Experiment, chemická reakcia, chémia

Súvisiace extra

On-screen labels

Kryštály dusičnanu amónneho NH₄NO₃, Voda H₂O, Drevená doska, Kryštály oktahydrátu hydroxidu bárnatého Ba(OH)₂ ∙ 8H₂O, Do banky nasypte dusičnan amónny a hydroxid bárnatý., Banku uzatvorte a zatrepte ňou. Pevné látky začnú po chvíľke vzájomne reagovať a vzniknú nové, kvapalné látky., Na drevenú dosku nalejte vodu a umiestnite na ňu banku., Banku po chvíľke zodvihnite a sledujte, čo sa bude diať., Čo myslíte, prečo banka primrzla k drevenej doske?

Súvisiace extra

Príprava zmesí, separovanie zložiek 2

Separácia zmesí na zložky, ak jedna zložka je rozpustná vo vode.

Podobné sa rozpúšťa v podobnom

V nepolárnych rozpúšťadlách sa rozpúšťajú nepolárne látky, kým v polárnych rozpúšťadlách polárne...

Príprava zmesí, separovanie zložiek 1

Zmesi možno separovať na základe rozdielnych vlastností zložiek.

Viskozita kvapalín

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, prečo med steká z lyžičky pomalšie ako voda?

Inteligentná plastelína

Vďaka výnimočným schopnostiam elastomérov môžete byť svedkom prekvapujúcej produkcie.

Chlorácia metánu pomocou substitučnej reakcie

V priebehu substitučnej reakcie vodíkové atómy metánu sú substituované atómami chlóru ako...

Kovalentná väzba v molekule benzénu

V benzéne nájdeme sigma väzby a delokalizované pi väzby medzi atómami uhlíka.

Molekula úloha IV.(Uhľovodíky)

Úloha na precvičovanie učiva o uhľovodíkoch.

Added to your cart.