p-V-T diagram ideálnych plynov

p-V-T diagram ideálnych plynov

Vzťah medzi tlakom, objemom a teplotou ideálnych plynov je uvedený v stavovej rovnici.

Fyzika

Kľúčové slová

pVT diagram, ideálny plyn, zákony plynové, Boylov-Mariottov zákon, I. Gay-Lussacov zákon, II. Gay-Lussacov zákon, Stav plynu, Izochorický dej, izotermický proces, izobarický proces, hodnoty množstva, stav Množstvo, termodynamika, teplota, tlak, hlasitosť, plyn, zmena teploty, tepelná rozťažnosť, fyzikálna vlastnosť, fyzika, fyzikálna

Súvisiace extra

Scénky

p-V-T diagram

 • p - Tlak
 • V - Objem
 • T - Teplota
 • p ₁
 • p ₂
 • p ₃
 • p ₄
 • T ₁
 • T ₂
 • T ₃
 • T ₄
 • V ₁
 • V ₂
 • V ₃
 • V ₄

Konštantná teplota

 • p - Tlak
 • V - Objem
 • T = konštanta

Ak sa na p-V-T diagram pozrieme od osi T, dostaneme dvojrozmerný p-V diagram, ktorý opisuje vzťah medzi tlakom a objemom pri konštantnej teplote.

Ak plyn stlačíme pri stálej teplote, jeho tlak sa zvýši. Musí sa pri tom zabezpečiť, aby plyn pri stlačení uvoľňoval teplo a pri expanzii prijímal teplo.

Túto zmenu opisuje Boylov-Mariottov zákon, podľa ktorého pri stálej teplote je tlak daného množstva ideálneho plynu nepriamo úmerný jeho objemu.

Tento proces prebieha pozdĺž izoterm.

Konštantný objem

 • p - Tlak
 • V = konštanta
 • T - Teplota

Ak sa na p-V-T diagram pozrieme od osi V, dostaneme dvojrozmerný p-T diagram, ktorý opisuje vzťah medzi tlakom a teplotou pri konštantnom objeme.

Ak zohrievame plyn, pričom sa jeho objem nemení, jeho tlak sa zväčšuje. Túto zmenu opisuje Gay-Lussacov druhý zákon: pri stálom objeme je tlak daného množstva ideálneho plynu priamo úmerný jeho teplote. Tento proces prebieha pozdĺž izochór.

Konštantný tlak

 • p = konštanta
 • V - Objem
 • T - Teplota

Ak sa na p-V-T diagram pozrieme od osi p, dostaneme dvojrozmerný V-T diagram, ktorý opisuje vzťah medzi teplotou a objemom pri konštantnom tlaku.

Ak plyn zohrievame pri stálom tlaku, jeho objem sa zväčší. Túto zmenu opisuje Gay-Lussacov prvý zákon: pri stálom tlaku je objem daného množstva ideálneho plynu priamo úmerný jeho teplote. Tento proces prebieha pozdĺž izobár.

p-V-T povrch

Vzťah medzi tlakom, objemom a teplotou určitého množstva ideálneho plynu môžeme znázorniť pomocou trojrozmernej pravouhlej sústavy súradníc. Možné stavy určujú trojrozmerný povrch. Ideálne plyny sa vyskytujú v tých stavoch, ktoré sa nachádzajú na tomto povrchu. Teda ak poznáme hodnoty dvoch veličín, vieme určiť aj hodnotu tretej veličiny. Napríklad ak poznáme teplotu a tlak, vieme vypočítať objem.

Súvisiace extra

Ako to funguje? - Chladnička

Táto animácia prezentuje ako funguje chladnička.

Ako to funguje? - Klimatizácia

Klimatizácia ochladzuje vzduch vo vnútri miestnosti tým, že čerpá teplo a uvoľňuje ho vo vonkajšom priestore.

Štvortaktný Ottov motor

Táto animácia vám predstaví typ motora, ktorý sa najčastejšie používa v automobiloch.

Dieselový motor

Nemecký inžinier Rudolf Diesel patentoval dieselový motor v roku 1893.

Dvojtaktný motor

Dvojtaktný motor je piestový spaľovací motor pracujúci s dvojdobým pracovným obehom.

Hviezdicový motor

Hviezdicový motor sa používa predovšetkým v prípade lietadiel a vrtuľníkov.

Stirlingov motor - tepelný stroj

Stirlingov motor je tiež známy ako vonkajší spaľovací motor. Na rozdiel od spaľovacích motorov (napríklad Otto-motor), tu prebieha spaľovanie mimo valca.

Wankel motor

Wankelov motor je spaľovací motor s vnútorným spaľovaním s rotujúcim piestom.

Gejzír

Gejzír je prameň, ktorý periodicky vystrekuje teplú vodu a paru.

Parný stroj Jamesa Watta (18. storočie)

Parný stroj, ktorý zdokonalil škótsky inžinier, James Watt, spôsobil technologickú revolúciu.

Teplomery

Na meranie teploty používame rôzne teplomery.

Topenie a tuhnutie

Počas zmrazovania vznikajú medzi molekulami vody vodíkové väzby, čo vedie ku kryštalickej štruktúre.

Vrstvy oceánov

Hĺbka vody ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Zmeny skupenstva

Fázový prechod je premena látky z jedného skupenstva do druhého.

Hexagonálna (šesťuholníková) sústava

Tieto kovy sú chladné, ťažko opracovateľné.

Priestorovo centrovaná mriežka

Priestorovo centrovaná mriežka je najmenej tesná kovová mriežka.

Tepelná rozťažnosť mostov

Dĺžka kovovej konštrukcie mostov sa mení pri zmenách teploty.

Tvár-centrovaná kubická mriežka

Tvár-centrovaná kubická mriežka umožňuje najbližšiu uloženiu atómov kovu.

Added to your cart.