Živočíšne a rastlinné bunky, bunkové organely

Živočíšne a rastlinné bunky, bunkové organely

Eukaryotické bunky obsahujú množstvo organel.

Biológia

Kľúčové slová

Bunka, bunková organela, bunkové organely, eukaryotických, bunková membrána, bunková stena, jadro, cytoplazma, Golgiho aparát, chloroplast, endoplazmatické, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, cytoskelet, vakuola, DNA, tylakoid, rastlinné bunkové steny, vačok, granum, medzibunková hmota, sclerocyte, chromatín, histónové bielkoviny, lipidová membrána, jadrová membrána, hladké endoplazmatické retikulum, ribozóm, Organizmus, cytológia, rastlina, zviera, biológia, _javasolt

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktorá nižšie uvedená skupina sa neradí medzi eukaryoty?
 • Ktorá organela sa nazýva elektrárňou bunky?
 • Ktorá organela nie je prítomná v živočíšnej bunke?
 • Ktorá organela nie je prítomná v živočíšnej bunke?
 • Ktorá organela nie je prítomná v živočíšnej bunke?
 • Ktorá organela predstavuje v bunke zložitý membránový systém, kde prebieha hlavne syntéza bielkovín?
 • V ktorej organele prebieha fotosyntéza?
 • V ktorej organele prebieha rozklad nepotrebných látok?
 • Ktorá organela obsahuje chromatín?
 • V ktorej organele prebiehajú katabolické procesy?
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Bunkovú membránu tvorí jednovrstvová membrána tvorená škrobovými molekulami.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Chloroplasty ohraničuje dvojitá membrána.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Na povrchu drsného endoplazmatického retikula sa nachádzajú ribozómy.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Prokaryotické bunky majú ozajstné bunkové jadro.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Každá živočíšna bunka je obklopená bunkovou stenou z celulózy.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Vakuola zohráva dôležitú úlohu pri regulácii turgoru v rastlinnej bunky.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Cytoskelet zodpovedá za umiestnenie a pohyb organel v bunke.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Mitochondrie sa podieľajú na anabolických procesoch?
 • Aká látka tvorí bunkovú stenu rastlín?
 • Aké molekuly tvoria dvojitú lipidovú vrstvu bunkovej membrány?

Scénky

Bunky

Živočíšna bunka

Rastlinná bunka

Bunková membrána

Bunkové jadro

Jadrová membrána

Endoplazmatické retikulum

Golgiho aparát

Plastid

Mitochondria

Chromatín

Rozprávanie

Existujú dva dôležité typy eukaryotických buniek: živočíšne a rastlinné bunky.
Pletivové rastliny pozostávajú z orgánov, takým orgánom je napríklad aj list. Orgány tvoria pletivá, pletivá zas bunky s podobnou štruktúrou a funkciami. Animácia predstavuje stavbu bunky mezofylu. Tieto bunky sa vyskytujú v listoch a intenzívne fotosyntetizujú.

Epitelovce sú živočíchy, ktoré sú tvorené orgánmi a tkanivami. Do tejto skupiny patrí aj človek. Animácia nám ukazuje stavbu pečeňovej bunky.

Ak porovnáme typickú rastlinnú a živočíšnu bunku, nájdeme podobnosť aj rozdiely. Obidva typy buniek majú bunkové jadro, vnútrobunkový membránový systém, teda endoplazmatické retikulum a Golgiho aparát. Nájdeme v nich cytoskelet (kostru). Bunky vypĺňa cytoplazma a ohraničuje ich bunková membrána. Rastlinné bunky obsahujú vakuoly vyplnené bunkovou šťavou a fotosyntetizujúce chloroplasty. Bunková membrána je pokrytá bunkovou stenou s obsahom celulózy.

Bunkové jadro ohraničuje jadrová membrána, vnútri sa nachádza jadierko, v ktorom sa produkujú ribozómy. Obsah jadra je tvorený hlavne chromatínom.

Chromatín tvorí DNA navinutá na histónové bielkoviny. DNA kóduje bielkoviny a tým formuje vlastnosti bunky a celého organizmu.

Jadrová membrána pozostáva z dvojitej membrány; nájdeme v nej póry, ktoré sú tvorené bielkovinami. Cez póry prebieha transport materiálu.

Endoplazmatické retikulum je spojité s vonkajšou vrstvou jadrovej membrány. Drsné endoplazmatické retikulum je bližšie k bunkovému jadru. Na jeho povrchu sa nachádzajú ribozómy, ktoré syntetizujú bielkovinové molekuly. Ako vzor používajú molekuly mRNA, ktoré sa v bunkovom jadre kopírujú z DNA. Hladké endoplazmatické retikulum je dôležité z hľadiska syntézy lipidov a detoxikácie: tu prebieha rozklad niektorých škodlivých látok.

V Golgiho aparáte bielkoviny vytvorené na ribozómoch drsného endoplazmatického retikula prechádzajú cez procesy dozrievania, respektíve Golgiho aparát zabezpečuje, aby sa bielkoviny dostali na cieľové miesto.

Na stavbe bunkovej membrány sa podieľajú fosfatidové molekuly. Hlavička fosfatidovej molekuly je polárna, teda hydrofilná, kým chvostová časť je nepolárna, teda hydrofóbna. Hydrofóbne časti sú otočené k sebe a vypudzujú vodu, takto vzniká dvojitá vrstva. Fosfatidy sa môžu v rámci vrstvy voľne pohybovať, ale iba zriedkavo opúšťajú túto vrstvu, preto je lipidová membrána dvojrozmerná tekutina. V bunkovej membráne nájdeme aj membránové bielkoviny, ktoré môžu mať rôzne funkcie: môžu vytvárať kanáliky, respektíve fungovať ako receptory, ktoré viažu signálové molekuly.

Chloroplasty sú dôležitými organelami rastlinnej bunky, uskutočňujú fotosyntézu. Ohraničuje ich dvojitá membrána, invaginácie vnútornej membrány vytvárajú tylakoidy. Tylakoidy obsahujú bielkovinové komplexy, ktoré sú dôležité pri fotosyntéze. Tylakoidy vytvárajú stĺpovité štruktúry tzv. graná.

Mitochondrie nájdeme v živočíšnej aj rastlinnej bunke. Nazývajú sa aj elektrárňami bunky, lebo počas katabolických procesov produkujú veľké množstvo ATP, ktoré zodpovedá za zásobovanie bunky energiou.

Pre živé organizmy je charakteristická bunková organizácia. Bunky sú základnými jednotkami života: prejavujú známky života, sú teda živými tvormi, avšak ani jedna časť z nich, ani jedna organela nie je schopná žiť osamote.

Súvisiace extra

Stavba prokaryotických a eukaryotických buniek

Existujú dva základné typy buniek: prokaryotické a eukaryotické bunky.

ADP, ATP

ATP je hlavným zdrojom energie pre bunky.

Mitóza

Mitóza je proces, pri ktorom sa eukaryotická bunka delí do dvoch buniek a počet...

Baktérie (pokročilý stupeň)

Baktérie sú jednobunkové organizmy bez jadra, ktoré dosahujú dĺžku iba niekoľkých...

NAD, NADP, NADPH

NAD je koenzým, ktorý hrá dôležitú úlohu najmä pri katabolických procesoch pričom NADP je...

Enzýmy

Enzýmy sú molekuly proteínu katalyzujúce biochemické reakcie. Ich aktivita môže byť...

Koenzým A

Koenzým je pri jednotlivých reakciách enzýmov, koenzym zabezbečujúci acetylové skupiny.

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA, ktoré preprogramujú infikované bunky k...

Added to your cart.