Vznik a činnosť stratovulkánu

Vznik a činnosť stratovulkánu

Stratovulkán sa skladá z vrstiev sopečného popola, úlomkov a lávy.

Geografia

Kľúčové slová

Stratovulkán, Sopečná činnosť, sopka, sopečný kužeľ, magma, kráter, láva, komín, magma komora, tuf, sopečné úlomky, popol, magma mechanizmus, úlomok, Skala, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Vo vnútri Zeme, v astenosfére prúdia horúce roztavené horniny, tzv. magma, ktorá sa na niektorých miestach zhromažďuje v magmatických komorách. Ak je kôra nad touto komorou narušená zlomami, z magmatickej komory môžu na povrch unikať plyny a para, ktoré môžu vybuchovať. Vrstvy hornín, ktoré sa im dostanú do cesty, rozdrvia a vytlačia na povrch, horľavý materiál zas spália.

Úlomky a popol dopadnú späť na povrch. Časom sa z nich vytvorí vulkanická pyroklastická hornina, tzv. tuf (čadičový, andezitový alebo ryolitový tuf). Náhle uvoľnený tlak horúcu magmu vytlačí z hĺbky na povrch. Erupcia magmy vytvorí kráter, láva potom steká po svahoch. Spáli všetko, čo jej príde do cesty a potom začne pomaly chladnúť.

Z lávy sa tvorí vulkanická výlevná hornina (čadič, andezit alebo ryolit). Po nečinnosti, ktorá trvá niekoľko rokov alebo desaťročí, sa tento proces môže začať odznova. Počas opakovaných erupcií sa vytvorí niekoľko vrstiev úlomkov a lávy, a tak vzniká stratovulkán.

Fázy stratovulkanickej činnosti:
1. V kôre sa objavia zlomy;
2. Erupcia horúcej pary a plynov;
3. Erupcia popola a úlomkov;
4. Prúdenie lávy;
5. Neaktívne obdobie;
6. Opakované erupcie pary a plynov... atď.

Definície pojmov:

Magma: Horúca, vysokotlaková, viskózna roztavená hornina v astenosfére, ktorá je zložená prevažne z kremičitanov a rozpustených plynov.

Láva: Magma, ktorá sa dostala na povrch a z ktorej už unikli ľahké plyny. Keď sa dostane na povrch, vychladne a stuhne.

Sopečný popol: Prášková sopečná hornina obsahujúca drobné sopečné trosky, ktorá je počas vulkanickej erupcie vyvrhovaná do vzduchu a odnášaná vetrom na veľké vzdialenosti.

Komín: Kanál, ktorý zvisle preniká vrstvami zemskej kôry. Magma sa dostáva z magmatickej komory na povrch cez komín.

Kráter: Hrdlo komína, ktoré sa lievikovito rozširuje. Rozširuje ho materiál vyvrhovaný na povrch, do výšky rastie vďaka vytekajúcej a tuhnúcej láve.

Stratovulkán: Sopka, ktorá vzniká pri opakovanej sopečnej aktivite. Na povrchu sa striedavo ukladajú vrstvy sopečných úlomkov a lávy, a vytvárajú tak sopečný kužeľ.

Aktívna sopka

 • magma
 • zlom/štrbina
 • komín
 • plyny, para
 • popol, prach
 • úlomky
 • kráter
 • láva
 • stuhnutá láva
 • popol a úlomky

Štruktúra stratovulkánu

 • magmatická komora
 • komín
 • kráter
 • stuhnutá láva
 • sopečné úlomky

Rozprávanie

Počas sopečnej činnosti najprv dochádza k erupcii plynov a pary, po ktorých nasledujú úlomky hornín. Veľkosť úlomkov sa môže pohybovať od niekoľkých milimetrov až po niekoľko metrov. V ďalšej fáze sopečnej aktivity nastáva erupcia lávy, ktorá časom stuhne na povrchu.

Pevný materiál sa v blízkosti krátera prepadne a vytvorí priehlbinu v tvare kotla. Táto priehlbina umožňuje potom výbuch sopky na rovnakom mieste.

Pre stratovulkán je charakteristické to, že vybuchuje opakovane. Po vrstve horninových úlomkov a popola nasleduje vrstva lávy, ktorá je pri ďalšej erupcii zakrytá ďalšou vrstvou horninových úlomkov a lávy. Tento proces sa niekoľkokrát opakuje, pričom môžu vzniknúť aj niekoľko tisíc metrov vysoké sopky. Ich tvar je zvyčajne symetrický a šírka krátera dosahuje niekoľko stoviek metrov.

Súvisiace extra

Cunami

Vlny cunami sú veľmi vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Gejzír

Gejzír je prameň, ktorý periodicky vystrekuje teplú vodu a paru.

Horúca škvrna

Horúce švrny sú oblasti zemskej kôre, kde magma často stúpa na povrch a spôsobuje sopečnú činnosť.

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní do atmosféry.

Mapa morského dna

Na morskom dne je možné vidieť hranice tektonických dosiek.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Tektonické platne

Tektonické platne sa môžu pohybovať vzájomne voči sebe.

Zemetrasenie

Zemetrasenie je jedným z najničivejších prírodných javov Zeme.

Added to your cart.