Vývoj jazier

Vývoj jazier

Stojaté vody v priehlbinách zemského povrchu môžu vznikať pôsobením endogénnych a exogénnych síl, respektíve ľudskou činnosťou.

Geografia

Kľúčové slová

jazero, jazerá, stojatých vodách, vonkajšie sily, vnútornej sily, močiar, tektonika, Kaspické more, Bajkalské jazero, dychový, kras, stojatá voda, more, sopka, baníctvo, chov rýb, hrádza, hydrografia, voda, rieka, hydrosféra, fyzickej geografie, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Typy jazier

 • eolické jazero - Je výsledkom veternej činnosti.
 • zosuvové jazero - Vzniká pri zosune hory alebo pôdy.
 • ľadovcové jazero - Vytvárajú ho ľadovce. Spomedzi jazier, ktoré vznikajú pôsobením exogénnych síl, je tento typ najčastejší.
 • krasové jazero - Zvyčajne vzniká v priehlbinách vápencových oblastí, ktoré nemajú povrchový odtok.
 • mŕtve rameno - Jazero, ktoré sa vytvára prirodzeným alebo umelým odrezaním meandra od hlavného toku.
 • reliktné jazero - Jazero, ktoré vzniklo pri zániku starých morí a je ich zostatkom.
 • meteoritické kráterové jazero - Kráterová panva, ktorá vznikla pri náraze veľkého astronomického objektu.
 • pobrežné jazero - Jazero, ktoré vzniklo na pobreží činnosťou vetra a vĺn.
 • tektonické jazero - Vzniká v priekopových prepadlinách.
 • vulkanické jazero - Nachádza sa v kráteroch vyhasnutých sopiek.
 • banské jazero - Jazero, ktoré vzniká po ukončení povrchovej ťažby nahromadením podzemnej vody alebo zrážok.
 • rybník - Slúži na chov rýb.
 • vodná nádrž - Panva zahatená priehradami.

Jazerástojaté vody s vlastnou panvou a otvorenou hladinou. Na Zemi nájdeme viac ako 100 miliónov jazier. Ich celková rozloha predstavuje menej ako 4% celkovej rozlohy pevniny. Jazerá zvyčajne vznikajú prirodzenou cestou, ale v čoraz väčšom počte sa objavujú aj jazerá vytvorené ľudskou činnosťou.
Prírodné jazerá môže vytvoriť akákoľvek sila, ktorá formuje zemský povrch. Ľadovce, ktoré patria k exogénnym silám, vytvorili väčšinu jazerných paniev. Činnosťou vetra, vyfukovaním a ukladaním sedimentu vznikajú plytké jazerné panvy.
Jazerá krasových oblastí zvyčajne vznikajú v priehlbinách vápencových oblastí, ktoré nemajú povrchový odtok. V horských oblastiach sa často vyskytujú jazerá, ktoré sú výsledkom zosunu hory alebo pôdy. Kráterové panvy, ktoré vznikli pri náraze astronomického objektu, môžeme rozpoznať podľa kruhového tvaru.
Aj endogénne sily vedia vytvoriť jazerné panvy. Najhlbšie jazerá Zeme vznikli v priekopových prepadlinách. Jazerá sa môžu vytvoriť aj v kráteroch vyhasnutých sopiek.
K umelým jazerám, ktoré vytvára človek, patria banské jazerá, mŕtve ramená a rybníky. Najväčšími umelými jazerami sú vodné nádrže zahatené priehradami.

Prírodné jazerá - Exogénne sily

 • eolické jazero - Je výsledkom veternej činnosti.
 • zosuvové jazero - Vzniká pri zosune hory alebo pôdy.
 • ľadovcové jazero - Vytvárajú ho ľadovce. Spomedzi jazier, ktoré vznikajú pôsobením exogénnych síl, je tento typ najčastejší.
 • krasové jazero - Zvyčajne vzniká v priehlbinách vápencových oblastí, ktoré nemajú povrchový odtok.
 • mŕtve rameno - Jazero, ktoré sa vytvára prirodzeným alebo umelým odrezaním meandra od hlavného toku.
 • reliktné jazero - Jazero, ktoré vzniklo pri zániku starých morí a je ich zostatkom.
 • meteoritické kráterové jazero - Kráterová panva, ktorá vznikla pri náraze veľkého astronomického objektu.
 • pobrežné jazero - Jazero, ktoré vzniklo na pobreží činnosťou vetra a vĺn.

Prírodné jazerá - Endogénne sily

 • tektonické jazero - Vzniká v priekopových prepadlinách.
 • vulkanické jazero - Nachádza sa v kráteroch vyhasnutých sopiek.

Umelé jazerá

 • mŕtve rameno - Jazero, ktoré sa vytvára prirodzeným alebo umelým odrezaním meandra od hlavného toku.
 • banské jazero - Jazero, ktoré vzniká po ukončení povrchovej ťažby nahromadením podzemnej vody alebo zrážok.
 • rybník - Slúži na chov rýb.
 • vodná nádrž - Panva zahatená priehradami.

Zánik jazier

Jazerá majú krátku životnosť a relatívne rýchlo zanikajú. Jazerá zanikajú kvôli vyschnutiu, respektíve častejšou príčinou je ich naplnenie.
Napĺňanie jazera sa začína hneď v prvej fáze, pri jeho vzniku. V druhej fáze sa jazero stáva plytším a jeho hladina nejednotnou, objavuje sa vegetácia, ktorá sa vznáša na vode. V tretej fáze sa otvorená hladina ďalej zmenšuje a v štvrtej fáze je už vegetácia taká hustá, že otvorená hladina úplne zmizne.

Najväčšie jazerá

 • Kaspické more - Rozloha: 371 000 km², hĺbka: 1025 m. Najväčšie jazero na Zemi, ktoré je reliktným jazerom.
 • Horné jazero - Rozloha: 82 100 km², najväčšie jazero v Severnej Amerike, je to ľadovcové jazero.
 • Viktóriino jazero - Rozloha: 69 000 km², najväčšie jazero v Afrike, je to tektonické jazero.
 • Hurónske jazero - Rozloha: 60 000 km², jedno z Veľkých kanadských jazier, je to ľadovcové jazero.
 • Michiganské jazero - Rozloha: 58 000 km², jedno z Veľkých kanadských jazier, je to ľadovcové jazero.
 • Tanganika - Rozloha: 33 000 km², hĺbka: 1470 m. Najhlbšie jazero v Afrike, je to tektonické jazero.
 • Bajkalské jazero - Rozloha: 31 500 km², hĺbka: 1637 m. Najhlbšie jazero na Zemi, je to tektonické jazero.
 • Veľké medvedie jazero - Rozloha: 31 000 km². Je to ľadovcové jazero.
 • Malawi - Rozloha: 29 600 km², hĺbka: 706 m. Druhé najhlbšie jazero v Afrike, je to tektonické jazero.
 • Veľké jazero otrokov - Rozloha: 28 500 km², hĺbka: 614 m. Najhlbšie jazero v Severnej Amerike, je to glaciálne jazero.
 • Aralské jazero - Rozloha: momentálne je to cca. 3300 km² roztrhnutých na niekoľko častí. S rozlohou 68 000 km² toto jazero bolo do rokov 1960 štvrtým jazerom s najväčšou rozlohou.

Panvy jazier s najväčšou rozlohou vytvorili ľadovce, kým najhlbšie jazerné panvy sú výsledkom tektonických procesov. Avšak jazero s najväčšou rozlohou, Kaspické more, je pozostatkom mora Paratethys. Najhlbšie jazero na Zemi, Bajkalské jazero, sa vytvorilo v priekopovej prepadline.

Animácia

 • eolické jazero - Je výsledkom veternej činnosti.
 • zosuvové jazero - Vzniká pri zosune hory alebo pôdy.
 • ľadovcové jazero - Vytvárajú ho ľadovce. Spomedzi jazier, ktoré vznikajú pôsobením exogénnych síl, je tento typ najčastejší.
 • krasové jazero - Zvyčajne vzniká v priehlbinách vápencových oblastí, ktoré nemajú povrchový odtok.
 • mŕtve rameno - Jazero, ktoré sa vytvára prirodzeným alebo umelým odrezaním meandra od hlavného toku.
 • reliktné jazero - Jazero, ktoré vzniklo pri zániku starých morí a je ich zostatkom.
 • meteoritické kráterové jazero - Kráterová panva, ktorá vznikla pri náraze veľkého astronomického objektu.
 • pobrežné jazero - Jazero, ktoré vzniklo na pobreží činnosťou vetra a vĺn.
 • tektonické jazero - Vzniká v priekopových prepadlinách.
 • vulkanické jazero - Nachádza sa v kráteroch vyhasnutých sopiek.
 • banské jazero - Jazero, ktoré vzniká po ukončení povrchovej ťažby nahromadením podzemnej vody alebo zrážok.
 • rybník - Slúži na chov rýb.
 • vodná nádrž - Panva zahatená priehradami.
 • 1. fáza
 • 2. fáza - Odumreté časti rastlín sa začnú hromadiť na dne jazera a objaví sa vegetácia, ktorá sa vznáša na vode, a tak sa otvorená hladina stáva nejednotnou.
 • 3. fáza - Jazero sa ďalej napĺňa, vegetácia sa rozrastá, čím sa otvorená hladina ďalej zmenšuje.
 • 4. fáza - Posledná fáza napĺňania, kedy otvorená hladina úplne zmizne.
 • Kaspické more - Rozloha: 371 000 km², hĺbka: 1025 m. Najväčšie jazero na Zemi, ktoré je reliktným jazerom.
 • Horné jazero - Rozloha: 82 100 km², najväčšie jazero v Severnej Amerike, je to ľadovcové jazero.
 • Viktóriino jazero - Rozloha: 69 000 km², najväčšie jazero v Afrike, je to tektonické jazero.
 • Hurónske jazero - Rozloha: 60 000 km², jedno z Veľkých kanadských jazier, je to ľadovcové jazero.
 • Michiganské jazero - Rozloha: 58 000 km², jedno z Veľkých kanadských jazier, je to ľadovcové jazero.
 • Tanganika - Rozloha: 33 000 km², hĺbka: 1470 m. Najhlbšie jazero v Afrike, je to tektonické jazero.
 • Bajkalské jazero - Rozloha: 31 500 km², hĺbka: 1637 m. Najhlbšie jazero na Zemi, je to tektonické jazero.
 • Veľké medvedie jazero - Rozloha: 31 000 km². Je to ľadovcové jazero.
 • Malawi - Rozloha: 29 600 km², hĺbka: 706 m. Druhé najhlbšie jazero v Afrike, je to tektonické jazero.
 • Veľké jazero otrokov - Rozloha: 28 500 km², hĺbka: 614 m. Najhlbšie jazero v Severnej Amerike, je to glaciálne jazero.
 • Aralské jazero - Rozloha: momentálne je to cca. 3300 km² roztrhnutých na niekoľko častí. S rozlohou 68 000 km² toto jazero bolo do rokov 1960 štvrtým jazerom s najväčšou rozlohou.

Rozprávanie

Jazerástojaté vody s vlastnou panvou a otvorenou hladinou. Na Zemi nájdeme viac ako 100 miliónov jazier. Ich celková rozloha predstavuje menej ako 4% celkovej rozlohy pevniny. Jazerá zvyčajne vznikajú prirodzenou cestou, ale v čoraz väčšom počte sa objavujú aj jazerá vytvorené ľudskou činnosťou.
Prírodné jazerá môže vytvoriť akákoľvek sila, ktorá formuje zemský povrch. Ľadovce, ktoré patria k exogénnym silám, vytvorili väčšinu jazerných paniev. Činnosťou vetra, vyfukovaním a ukladaním sedimentu vznikajú plytké jazerné panvy.
Jazerá krasových oblastí zvyčajne vznikajú v priehlbinách vápencových oblastí, ktoré nemajú povrchový odtok. V horských oblastiach sa často vyskytujú jazerá, ktoré sú výsledkom zosunu hory alebo pôdy. Kráterové panvy, ktoré vznikli pri náraze astronomického objektu, môžeme rozpoznať podľa kruhového tvaru.
Aj endogénne sily vedia vytvoriť jazerné panvy. Najhlbšie jazerá Zeme vznikli v priekopových prepadlinách. Jazerá sa môžu vytvoriť aj v kráteroch vyhasnutých sopiek.
K umelým jazerám, ktoré vytvára človek, patria banské jazerá, mŕtve ramená a rybníky. Najväčšími umelými jazerami sú vodné nádrže zahatené priehradami.

Jazerá majú krátku životnosť a relatívne rýchlo zanikajú. Jazerá zanikajú kvôli vyschnutiu, respektíve častejšou príčinou je ich naplnenie.
Napĺňanie jazera sa začína hneď v prvej fáze, pri jeho vzniku. V druhej fáze sa jazero stáva plytším a jeho hladina nejednotnou, objavuje sa vegetácia, ktorá sa vznáša na vode. V tretej fáze sa otvorená hladina ďalej zmenšuje a v štvrtej fáze je už vegetácia taká hustá, že otvorená hladina úplne zmizne.

Panvy jazier s najväčšou rozlohou vytvorili ľadovce, kým najhlbšie jazerné panvy sú výsledkom tektonických procesov. Avšak jazero s najväčšou rozlohou, Kaspické more, je pozostatkom mora Paratethys. Najhlbšie jazero na Zemi, Bajkalské jazero, sa vytvorilo v priekopovej prepadline.

Súvisiace extra

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich príslušné symboly.

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Topografia Zeme

V tejto animácii sa dozviete, ktoré sú najväčšie pohoria, nížiny, rieky, jazerá a púšte našej Zeme.

Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní púští.

Krasová oblasť (stredný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a ukladajú sediment.

Trsť a pálka

Veľké, kozmopolitné, jednoklíčnolistové rastliny, ktoré rastú na okraji stojatých vôd.

Vodná elektráreň (Hoover Dam, USA)

Obrovská priehrada, postavená na rieke Colorado v USA bola pomenovaný po bývalom americkom prezidentovi.

Zaľadnenie

Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 13 tisíc rokmi.

Znečisťovanie vody

Hlavnými zdrojmi znečisťovania vody sú priemysel, poľnohospodárstvo a mestské oblasti.

Ľadovec (stredný)

Ľadovec je veľká kopa ľadu, ktorá vznikla zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Tektonické platne

Tektonické platne sa môžu pohybovať vzájomne voči sebe.

Zlom (stredný)

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho napätia prepojovaním malých puklín a prasklín. Ak dôjde k vzniku viacerých rovnobežných porúch, dochádza k...

Added to your cart.