Všeobecná cirkulácia atmosféry

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v atmosfére, ktorá je ovplyvnená množstvom faktorov, vrátane rotácie Zeme.

Geografia

Kľúčové slová

Všeobecná cirkulácia atmosféry, pasát, polárne vietor, Westerlies, Coriolis, horúce pásmo, mierne pásmo, studené pásmo, jet stream, cyklón, anticyklóna, atmosférická bunka, slnečné žiarenie, Otepľovanie, atmosféra, Zem, troposféra, tlak vzduchu, dychový, bezvetrie, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Statická Zem

 • Severný pól
 • severný polárny kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozorožca
 • južný polárny kruh
 • Južný pól
 • troposféra
 • V
 • N

Rotujúca Zem

 • Severný pól
 • severný polárny kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozorožca
 • južný polárny kruh
 • Južný pól
 • polárny veterný systém
 • systém západných vetrov
 • systém pasátových vetrov
 • V
 • N

Coriolisova sila

 • Severný pól
 • severný polárny kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozorožca
 • južný polárny kruh
 • Južný pól

Atmosferické bunky

 • Severný pól
 • severný polárny kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozorožca
 • južný polárny kruh
 • Južný pól
 • polárny veterný systém
 • systém západných vetrov
 • systém pasátových vetrov

Tropické pásmo

 • Severný pól
 • severný polárny kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozorožca
 • južný polárny kruh
 • Južný pól
 • troposféra
 • systém pasátových vetrov
 • severovýchodný pasátový vietor
 • bezvetrie
 • juhovýchodný pasátový vietor
 • V
 • N
 • stúpajúca vetva
 • klesajúca vetva

Mierne pásmo

 • Severný pól
 • severný polárny kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozorožca
 • južný polárny kruh
 • Južný pól
 • západné vetry (severozápadný vietor)
 • V
 • N

Studené pásmo

 • Severný pól
 • severný polárny kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozorožca
 • južný polárny kruh
 • Južný pól
 • polárny veterný systém
 • polárne vetry (severovýchodný vietor)
 • V
 • N

Animácia

 • Severný pól
 • severný polárny kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozorožca
 • južný polárny kruh
 • Južný pól
 • troposféra
 • polárny veterný systém
 • systém západných vetrov
 • systém pasátových vetrov
 • západné vetry (severozápadný vietor)
 • severovýchodný pasátový vietor
 • bezvetrie
 • juhovýchodný pasátový vietor
 • polárne vetry (severovýchodný vietor)
 • V
 • N
 • stúpajúca vetva
 • klesajúca vetva

Rozprávanie

Slnečné žiarenie na Zemi sa nerozkladá rovnomerne. Vplyvom silnejšieho slnečného žiarenia v oblasti rovníka sa vzduch otepľuje, kvôli čomu sa jeho hustota znižuje a vznáša sa nahor. Vo vyššej vrstve atmosféry sa ochladí, jeho hustota a tlak sa zvyšuje. Táto vzduchová masa s vysokým tlakom začne prúdiť smerom k pólom.
Príčinou toho je, že na póloch v blízkosti povrchu sa hustota studeného vzduchu zvýši, a tak panuje vysoký tlak, preto je vo vyšších, redších vrstvách atmosféry nízky tlak. Prúd vzduchu s vysokým tlakom, ktorý dorazil k pólom, klesne k zemskému povrchu a následne začne prúdiť k rovníkovým oblastiam s nízkym tlakom vzduchu.
Táto ideálna cirkulácia atmosféry by prebiehala vtedy, ak by naša Zem bola nehybná.

Naša Zem však rotuje, a tak namiesto vyššie opísanej ideálnej cirkulácie atmosféry v troposfére vznikli vplyvom Coriolisovej sily tri cirkulačné bunky na každej pologuli. Pozdĺž rovníka je Hadleyova bunka, v blízkosti pólov je polárna bunka a medzi nimi, medzi 30º a 60º južnej a severnej zemepisnej šírky sa nachádza Ferrelova bunka.
Kvôli zemskej rotácii vzduch neprúdi severojužným smerom, ale sa vychyľuje západným smerom.

Táto odchýlka vzniká kvôli Coriolisovej sile, t.j. kvôli zotrvačnosti vzduchovej masy, ktorú spôsobuje rotácia Zeme.

Cirkulácia tropickej atmosféry (ktorá je známa aj ako Hadleyova bunka), čiže pasátové vetry sa objavujú pozdĺž rovníka. Vzduch sa tu zohreje a vznáša sa nahor, vo výške sa ochladí a vznikajú zrážky. Tie vytvárajú vhodné podmienky pre tropické dažďové pralesy.
Potom vzduch s vysokým tlakom prúdi smerom k obratníku Raka, respektíve Kozorožca. V oblasti okolo 25º severnej a južnej zemepisnej šírky veľká masa vzduchu klesne a začne prúdiť späť k rovníku s nízkym tlakom. Klesajúca vetva pasátového vetra už neprináša vlhkosť, a preto sa vytvárajú púšte. Cirkulácia Hadleyovej bunky je stála.

Polárna bunka vzniká v blízkosti pólov, kde polárny studený vzduch s vysokým tlakom prúdi smerom k rovníku, časom sa zohreje a vznáša sa nahor, kde sa ochladí a znova vznikne atmosférická vrstva s vysokým tlakom. Tento vzduch s vysokým tlakom prúdi späť k pólom, lebo v tejto oblasti je tlak vysokej atmosférickej vrstvy nižší.

Ferrelova bunka sa nachádza medzi Hadleyovou a polárnou bunkou. Ovplyvňuje ju klesajúca vetva pasátového vetra, lebo vzduch neprúdi iba smerom k rovníku, ale aj k pólom. Vetry prevládajúce vo Ferrelovej bunke sa nazývajú aj západnými vetrami a prinášajú zo západu vzduch bohatý na zrážky.
Na vytváraní Ferrelovej bunky sa vo veľkej miere podieľajú dýzové prúdenia. Dýzové prúdenia sú západné vetry, ktoré vznikajú vo veľkej výške na hranici buniek a Zem obiehajú veľkou rýchlosťou. Zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní cyklón a anticyklón.

Súvisiace extra

Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny sú veľké plochy cirkulujúceho vzduchu s mrakmi a zrážkami, ktoré sa vytvárajú v jeho strede.

El Niño

Prírodný úkaz vyskytujúci sa v tropických oblastiach Tichého oceána, opakujúci sa každých päť rokov.

Eolická reliéfotvorná činnosť na pobrežiach a v stepiach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní pobreží a stepí.

Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní púští.

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád...

Meteorologické prístroje (pokročilý)

Táto animácia nám predstaví nástroje, ktoré sa používajú na skúmanie atmosferických javov.

Meteorologické prístroje (základný)

Táto animácia nám predstaví nástroje, ktoré sa používajú na skúmanie atmosferických javov.

Miestne vetry

Medzi najdôležitejšie miestne vetry patria bríza, föhn, bóra, horský a dolinový vietor, ľadovcový vietor.

Monzúnový veterný systém

Monzúnové vetry prinášajú v lete silné zrážky z mora na pevninu.

Morské prúdy

Morské prúdy tvoria dopravníkový pás, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje Zemskú klímu.

Navigačné nástroje z minulosti

Orientáciu na moriach celé storočia uľahčovalo niekoľko vynikajúcich nástrojov.

Tornádo

Tornáda majú krátku životnosť, ale o to väčšiu silu, ktorá dokáže spôsobiť obrovské škody.

Tropické cyklóny

Cyklóny sú veľké plochy zvíreného vzduchu s oblakmi sprevádzané silným dažďom.

Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Vegetačné stupne lesov

Stupne rôznych typov lesov sa môžu líšiť.

Vznik a typy oblakov

Z odparujúcej vody sa tvoria oblaky, ktoré majú rôzny tvar a ktorých voda dopadá naspäť na povrch Zeme vo forme zrážok.

Added to your cart.