Vrásnenie (pokročilý)

Vrásnenie (pokročilý)

Bočné tlakové sily spôsobujú vlnovité prehrnutie horninových vrstiev. Týmto spôsobom vznikajú vrásové pohoria.

Geografia

Kľúčové slová

skladacie, zložiť, synklinála, antiklinála, ventily, fold horu, formácie horská, dosková tektonika, sedimentárne panvica, sediment, tektonická doska, tlaková sila, Skala, horský, horninová vrstva, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Vrása

 • priama vrása
 • šikmá vrása
 • ležatá vrása
 • presunutá vrása

Predstavte si, že ste v morskej zbernej oblasti usadenín, kde ležia na sebe rôzne vrstvy usadenín. Usadeniny sú plastické, lebo majú vysoký obsah vody a nachádza sa nad nimi obrovské množstvo vody. Predpokladajme, že táto zberná oblasť usadenín je na okraji konvergentných tektonických platní.
Keď sa tektonické platne navzájom približujú, dochádza k pôsobeniu bočných tlakových síl s opačnými smermi. Tieto bočné tlakové sily stlačia vrstvy usadenín.
Vznikajú tak vrásy, ktoré sú zložené z časti vyklenutej nahor, tzv. sedlo (antiklinála) a z časti prehnutej nadol, tzv. koryto (synklinála).
Pôsobiace sily majú však iba zriedkavo rovnakú veľkosť. Čím intenzívnejšia je sila pôsobiaca z jedného smeru, tým viac zloží dané vrásy. Vzniká tak šikmá a ležatá vrása.
V prípade pôsobenia veľmi intenzívnej sily vrása sa môže natoľko prehnúť, že sa odtrhne od svojho koreňa a nasunie sa na okolité horniny. Táto vrása sa nazýva presunutou vrásou.
Vrásy sa môžu hromadiť popri sebe a za sebou. Prostredníctvom vrásnenie vznikajú vrásové pohoria.

Definície pojmov:

Vrásnenie: Proces, ktorý prebieha v zemskej kôre pôsobením povrchových a hĺbkových bočných tlakových síl. V rámci tohto procesu vznikajú vrásové štruktúry.

Vrása: Základná jednotka procesu vrásnenia, ktorá je zložená zo sedla (antiklinála) a koryta (synklinála).

Vrásové pohorie: Pohorie, ktoré vzniklo na okraji konvergentných tektonických platní, vrásnením prebiehajúcim pri kolízii tektonických platní.

Priama vrása

 • horninové vrstvy
 • bočné tlakové sily

Šikmá vrása

 • horninové vrstvy
 • menšia bočná tlaková sila
 • väčšia bočná tlaková sila

Ležatá vrása

 • horninové vrstvy
 • menšia bočná tlaková sila
 • väčšia bočná tlaková sila

Presunutá vrása

 • horninové vrstvy
 • menšia bočná tlaková sila
 • väčšia bočná tlaková sila

Animácia

 • bočné tlakové sily
 • menšia bočná tlaková sila
 • väčšia bočná tlaková sila
 • menšia bočná tlaková sila
 • väčšia bočná tlaková sila
 • menšia bočná tlaková sila
 • väčšia bočná tlaková sila
 • priama vrása
 • šikmá vrása
 • ležatá vrása
 • presunutá vrása

Rozprávanie

Keď na plastickú horninu pôsobia bočné sily s opačnými smermi, t.j. približujúce sa sily, hornina sa začne vrásniť. Pri vrásnení vzniká časť vyklenutá nahor, tzv. sedlo a časť prehnutá nadol, tzv. koryto.

Keď sú sily pôsobiace z dvoch smerov rovnaké, vzniká priama vrása, ktorá má zvislú os.

Keď majú sily pôsobiace na horninu rozdielnu veľkosť, vzniká šikmá vrása, ktorej os je naklonená v menšom uhle.

Keď je jedna z bočných síl oveľa väčšia ako sila pôsobiaca z opačnej strany, vzniká ležatá vrása, ktorá má takmer vodorovnú os.

Keď je jedna z bočných síl omnoho väčšia, ako tá druhá, vrstva horniny sa odtrhne a nasunie sa na inú vrstvu. Táto vrása sa nazýva presunutou vrásou. Šírka presunutej vrásy môže dosahovať aj 100 km.

Alpy a Karpaty sú pohoriami, ktoré vznikli vrásnením.

Súvisiace extra

Ľadovec (stredný)

Ľadovec je veľká kopa ľadu, ktorá vznikla zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Cunami

Vlny cunami sú veľmi vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Mapa morského dna

Na morskom dne je možné vidieť hranice tektonických dosiek.

Tektonické platne

Tektonické platne sa môžu pohybovať vzájomne voči sebe.

Torzné kyvadlá

Sila môže byť meraná, meraním skrútenia torzného drôtu v torznej rovnováhe.

Vrása (stredný)

Bočná tlaková sila spôsobuje že sa na kameňoch tvoria záhyby. Týmto sa tvoria na horách vrásy.

Vrása (základný)

Bočná tlaková sila spôsobuje že sa na kameňoch tvoria záhyby. Týmto sa tvoria na horách vrásy.

Zemetrasenie

Zemetrasenie je jedným z najničivejších prírodných javov Zeme.

Zlom (stredný)

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho napätia prepojovaním malých puklín a prasklín. Ak dôjde k vzniku viacerých rovnobežných porúch, dochádza k...

Zlom (základný)

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho napätia prepojovaním malých puklín a prasklín. Ak dôjde k vzniku viacerých rovnobežných porúch, dochádza k...

Added to your cart.