Vrása (stredný)

Vrása (stredný)

Bočná tlaková sila spôsobuje že sa na kameňoch tvoria záhyby. Týmto sa tvoria na horách vrásy.

Geografia

Kľúčové slová

skladacie, zložiť, ventily, fold horu, formácie horská, priama vrása, šikmá vrása, ležatá vrása, tektonická doska, horninová vrstva, tlaková sila, Skala, horský, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Vrása

 • priama vrása
 • šikmá vrása
 • ležatá vrása

Ak viac alebo menej plastické horniny sú vystavené bočným tlakovým silám, horninové vrstvy sú vytlačené nahor a vytvárajú vrásy.
Tlakové sily majú občas rovnakú veľkosť, vtedy vzniká pravidelná vrása, ktorá sa nazýva aj ako priama vrása. Ak je sila väčšia na jednej strane, vzniká šikmá alebo ležatá vrása. Čím intenzívnejšia je sila pôsobiaca z jedného smeru, tým viac zloží dané vrásy.
Vrásy sa môžu hromadiť popri sebe a za sebou. Prostredníctvom vrásnenie vznikajú vrásové pohoria.

Definície pojmov:

Vrásnenie: Proces, ktorý prebieha v zemskej kôre pôsobením povrchových a hĺbkových bočných tlakových síl. V rámci tohto procesu vznikajú vrásové štruktúry.

Vrása: Základná jednotka procesu vrásnenia.

Vrásové pohorie: Pohorie, ktoré vzniklo vrásnením prebiehajúcim pri kolízii tektonických platní. Počas horotvorby sa ich materiál stláča do vrás.

priama vrása

 • horninové vrstvy
 • bočné tlakové sily

šikmá vrása

 • horninové vrstvy
 • menšia bočná tlaková sila
 • väčšia bočná tlaková sila

ležatá vrása

 • horninové vrstvy
 • menšia bočná tlaková sila
 • väčšia bočná tlaková sila

Animácia

 • bočné tlakové sily
 • menšia bočná tlaková sila
 • väčšia bočná tlaková sila
 • menšia bočná tlaková sila
 • väčšia bočná tlaková sila
 • priama vrása
 • šikmá vrása
 • ležatá vrása

Rozprávanie

Keď na plastickú horninu pôsobia bočné sily s opačnými smermi, t.j. približujúce sa sily, hornina sa začne vrásniť. Pri vrásnení vzniká časť vyklenutá nahor, tzv. sedlo a časť prehnutá nadol, tzv. koryto.

Keď sú sily pôsobiace z dvoch smerov rovnaké, vzniká priama vrása, ktorá má zvislú os.

Keď majú sily pôsobiace na horninu rozdielnu veľkosť, vzniká šikmá vrása, ktorej os je naklonená v menšom uhle.

Keď je jedna z bočných síl oveľa väčšia ako sila pôsobiaca z opačnej strany, vzniká ležatá vrása, ktorá má takmer vodorovnú os.

Súvisiace extra

Ľadovec (stredný)

Ľadovec je veľká kopa ľadu, ktorá vznikla zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Štruktúra Zeme (pokročilá)

Zem sa skladá z niekoľkých atmosferických vrstiev.

Gejzír

Gejzír je prameň, ktorý periodicky vystrekuje teplú vodu a paru.

Mapa morského dna

Na morskom dne je možné vidieť hranice tektonických dosiek.

Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Tektonické platne

Tektonické platne sa môžu pohybovať vzájomne voči sebe.

Topografia Zeme

V tejto animácii sa dozviete, ktoré sú najväčšie pohoria, nížiny, rieky, jazerá a púšte našej Zeme.

Všeobecnogeografická mapa Maďarska

Táto animácia zobrazuje geografické oblasti Maďarska.

Vrása (základný)

Bočná tlaková sila spôsobuje že sa na kameňoch tvoria záhyby. Týmto sa tvoria na horách vrásy.

Vrásnenie (pokročilý)

Bočné tlakové sily spôsobujú vlnovité prehrnutie horninových vrstiev. Týmto spôsobom vznikajú vrásové pohoria.

Zaľadnenie

Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 13 tisíc rokmi.

Zemetrasenie

Zemetrasenie je jedným z najničivejších prírodných javov Zeme.

Zlom (stredný)

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho napätia prepojovaním malých puklín a prasklín. Ak dôjde k vzniku viacerých rovnobežných porúch, dochádza k...

Zlom (základný)

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho napätia prepojovaním malých puklín a prasklín. Ak dôjde k vzniku viacerých rovnobežných porúch, dochádza k...

Zmena polohy kontinentov v geologickom časovom pásme

V histórií našej planéty boli kontinenty neustále v pohybe. Tento proces prebieha dodnes.

Added to your cart.