Voda (H₂O)

Voda (H₂O)

Voda je veľmi stabilná zlúčenina zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách.

Chémia

Kľúčové slová

voda, dihydrogén oxid, amfoterné, vodíkové väzby, dipól, polárne, životné podmienky, V tvar, tvar molekuly, riešenie, sladká voda, pitná voda, minerálna voda, slaná voda, anorganická chémia, Molekula, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

Voda (H₂O)

Údaje

Molárna hmotnosť: 18,0151 g/mol

Bod topenia: 0,00 °C

Bod varu: 100,00 °C

Hustota (pri 25 °C): 0,99701 g/cm³

Tvar molekuly: tvar V

Väzbový uhol: 104,5°

Vlastnosti

Voda je pri izbovej teplote kvapalinou bez farby a zápachu. Voda je dipólová molekula. Medzi polárnymi molekulami vody sa popri dipól-dipólovej interakcii vytvára aj vodíková väzba. Je dobrým rozpúšťadlom polárnych a iónových látok.
V pevnom stave vytvára kryštalickú mriežku, pri zamŕzaní sa značne zväčšuje jej objem. Voda je amfotérna zlúčenina, nakoľko vstupuje do reakcie s kyselinami aj so zásadami. Je nevyhnutná pre život.

Výskyt a výroba

70,8% zemského povrchu pokrýva voda. V prírode sa objavuje v pevnom, kvapalnom a plynnom skupenstve. Chemicky čistá voda sa dá získať spaľovaním čistého vodíka.

Použitie

Veľké množstvo vody sa spotrebováva v domácnostiach, poľnohospodárstve a priemysle.

Priestorové znázornenie

Rozprávanie

Súvisiace extra

Topenie a tuhnutie

Počas zmrazovania vznikajú medzi molekulami vody vodíkové väzby, čo vedie ku kryštalickej štruktúre.

Hydroxidový ión (OH⁻)

Vzniká, ked' molekula vody sa uvoľňuje protón.

Hydroxoniový ión (H₃O⁺)

Tento ión je zodpovedný za kyslú reakciu.

Zmeny skupenstva

Fázový prechod je premena látky z jedného skupenstva do druhého.

Ako funguje mikrovlnná rúra?

Pomocou animácie spoznáme konštrukciu a fungovanie mikrovlnnej rúry.

Ako to funguje? - Sušič vlasov

Táto animácia predstavuje konštrukciu a fungovanie sušiča vlasov.

Dusík (N₂) (stredný stupeň)

Je bezfarebný plyn bez zápachu, iba veľmi ťažko reaguje s inými chemickými zlúčeninami, tvorí totiž 78,1 % (objemových) zemskej atmosféry.

Fotosyntéza (základy)

Rastliny sú schopné vytvoriť z anorganických látok (oxidu uhličitého a vody) organický cukor.

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Kyselina uhličitá, H₂CO₃)

Je bezfarebná kvapalina bez zápachu, vzniká rozpúšťaním oxidu uhličitého vo vode.

Mapa morského dna

Na morskom dne je možné vidieť hranice tektonických dosiek.

Molekula úloha II. (Polarita)

Úloha na prehĺbovanie a precvičovanie pojmov polarity molekúl.

Moria a zálivy

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie moria a zátoky Zeme.

Morské prúdy

Morské prúdy tvoria dopravníkový pás, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje Zemskú klímu.

Peroxid vodíka (H₂O₂)

Peroxid vodíka je zlúčenina kyslíka a vodíka. Je bezfarebná kvapalina bez zápachu. Hustota peroxidu vodíka je väčšia než hustota vody.

Povrchové napätie

Povrchové napätie je charakteristickou vlastnosťou kvapalín, ktorá im umožňuje nadobudnúť tvar s najmenším možným povrchom.

Sírovodík (H₂S)

Je to plynná látka s charakteristickým zápachom po skazených vajciach. Je prudko jedovatý. Vyskytuje sa aj v pramenitých a minerálnych vodách.

Sviečka

Ľudstvo používa sviečky na svietenie už od praveku.

Vrstvy oceánov

Hĺbka vody ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Vyparovanie a vrenie

Čo sa odohráva v kvapaline počas vrenia a vyparovania? Od čoho závisí bod varu kvapaliny?

Kyslík (O₂) (stredný stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Reakcia vodíka s kyslíkom

Zmesou vodíka a kyslíka vzniká peroxid vodíka. Pri zapálení exploduje.

Rozpúšťanie chlorovodíka (HCl) vo vode

Roztok chlorovodíka vo vode sa nazýva kyselina chlorovodíková.

Vodík (H₂)

Vodík je bezfarebný plyn bez zápachu. Je ľahší ako vzduch. Je najčastejším prvkom vo vesmíre.

Added to your cart.