Vegetačné stupne lesov

Vegetačné stupne lesov

Stupne rôznych typov lesov sa môžu líšiť.

Biológia

Kľúčové slová

layeredness, Tropický dažďový les, monzúnový les, dubový les, Bučina, ihličnatý les, les, Džungľa, stromy, kry, prízemná úroveň, drevo, trvalka, protokolovanie, flóra, ekosystém, drevnatý, biómy, tieňomilné, Súťaž, liana, orchidea, epifytický, evergreen, opadavý, zrážky, rastlina, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Tropický dažďový les

Monzúnový les

Dúbrava

Bučina

Smrečina

Biómy (graf)

Biómy (rastlinstvo)

Animácia

Rozprávanie

Tropický dažďový les:

Tropické dažďové lesy vznikajú v oblastiach tropického pásma s najväčším množstvom zrážok, kde je množstvo zrážok 2000-5000 mm a kde sa nevyskytujú ročné obdobia. Sú to vždyzelené lesy a charakterizuje ich rozmanitosť druhov. Pôda je chudobná na živiny, lebo ich absorbuje bohatá vegetácia a vymývajú ich zrážky. Kvôli trom úrovniam stromov tu prebieha veľké súperenie o svetlo. Na úroveň krov a prízemnú úroveň sa dostáva málo svetla, preto tu nájdeme iba tieňomilné rastliny.

Monzúnový les:

Monzúnové lesy sa objavujú v oblastiach tropického pásma pri dažďových lesoch. V týchto oblastiach hodnota ročného úhrnu zrážok je menej ako 2000 mm a typické je krátke suché obdobie. Kvôli dvom ročným obdobiam sa tu vyskytujú listnaté stromy. Koruna stromov je menej uzatvorená ako v tropických dažďových lesoch, preto je úroveň krov a prízemná úroveň rozvinutejšia.

Dúbrava:

V oblastiach mierneho pásma, kde ročný úhrn zrážok dosahuje 500 mm, vznikli listnaté lesy mierneho pásma. Jedným dôležitým typom listnatých lesov je dúbrava. V niektorých dúbravách je len jedna úroveň stromov, ale ak sa okrem dubov vyskytnú aj iné druhy stromov, tie vytvárajú nižšiu úroveň stromov. Nakoľko lístie dúbravy nevytvára spojitú vrstvu, prepúšťa dostatok svetla a vďaka tomu je úroveň krov a prízemná úroveň rozvinutá.

Bučina:

Bučiny sú typické pre chladnejšie územia mierneho pásma, ktoré sa nachádzajú v hornatých oblastiach položených vo výške 600-800 m. Úroveň stromov dosahuje výšku 30 m, koruna stromov vytvára uzatvorenú vrstvu, ktorá prepúšťa málo svetla. Nakoľko tu prebieha veľké súperenie o svetlo, stromy sú urastené, rastú vertikálne smerom nahor. Úroveň krov a prízemná úroveň je riedka, tvoria ich hlavne tieňomilné rastliny, respektíve jarné cibuľoviny, ktoré kvitnú ešte pred tým, ako sa na stromoch objavia listy.

Smrečina:

Vždyzelený typ lesa, ktorý je charakteristický pre studené mierne pásmo. Stromy dorastajú do výšky 30-40 m, koruna stromov vytvára uzatvorenú vrstvu, ktorá prepúšťa málo svetla. Obsah živín v pôde je nízky, nakoľko chladné počasie, vysoký obsah voskov a živíc v ihličí spomaľuje rozkladnú činnosť baktérií a húb, tvorbu humusu. Úroveň krov a prízemná úroveň je dosť riedka kvôli pôde chudobnej na živiny a tieňu.

Biómy

Na oboch pologuliach našej Zeme rozlišujeme horúce, mierne a studené pásmo. Horúce pásmo sa rozprestiera okolo rovníka, medzi obratníkom Kozorožca a Raka. Mierne pásmo je situované medzi obratníkmi a polárnymi kruhmi; rozlišujeme teplé, pravé a studené mierne pásmo. Studené pásmo sa nachádza v polárnych oblastiach.

Tak, ako sa zvyšuje množstvo zrážok v horúcom a miernom pásme, púšte striedajú trávnaté oblasti a lesy. Keď sa posúvame smerom k studenému pásmu, s menším množstvom zrážok sa objavujú trávnaté a lesnaté oblasti. V chladnom počasí je vyparovanie menšie, vďaka čomu rastliny môžu prežiť aj pri menšom množstve zrážok.

V horúcom pásme môže ročný úhrn zrážok dosiahnuť aj 5000 mm. So znižovaním množstva zrážok tropické dažďové lesy striedajú monzúnové lesy, potom nasleduje lesnatá a trávnatá savana; kde je ročný úhrn zrážok menej ako 200 mm, vznikajú púšte.

V miernom pásme v oblastiach s najväčším množstvom zrážok nájdeme dažďové lesy mierneho pásma. V teplom miernom pásme so znižovaním množstva zrážok ich striedajú vždyzelené subtropické lesy (vavrínové lesy a stromy s tvrdými listami). V pravom miernom pásme so znižovaním množstva zrážok sa objavujú listnaté lesy a trávnatá step. Trávnatá step sa v Eurázii nazýva stepou, v Severnej Amerike prériou a v Južnej Amerike pampou. V najsuchších oblastiach vznikajú púšte mierneho pásma.
Lesy studeného mierneho pásma sú tajgové lesy, ktoré sú ihličnatými lesmi s najväčšou rozlohou na našej planéte.

V studenom pásme sa nachádza tundra. Jej vegetáciu tvoria machy, lišajníky, nízke kry. Keď sa začneme vzďaľovať od polárnych kruhov, dostaneme sa do polárnej oblasti, ktorá je permanentne pokrytá snehom, preto vyššie rastliny tu nemôžu prežiť.

Súvisiace extra

Odlesňovanie

Ničenie lesov má mnoho negatívnych dopadov na životné prostredie.

Podnebné pásma

Zem je rozdelená na geografické, podnebné a vegetačné pásma.

Nika

Termín v ekológií, ktorý popisuje spôsob života druhu.

Borovica lesná

Jeden z najrozšírenejších druhov borovíc na svete, ktorý pochádza z Eurázie.

Dub letný

Na príklade duba nám animácia predstaví ako sa stromy menia v priebehu ročných období.

Kolobeh kyslíka

Kyslík je nevyhnutným životným prvkom pre väčšinu organizmov. Na Zemi je v neustálom kolobehu.

Pagaštan konský

Táto animácia zobrazuje ako sa strom gaštanu mení v priebehu ročných období.

Sekvojovec mamutí

Sekvojovec mamutí je hmotnosťou najväčší živý organizmus.

Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Zmena ročných období (pokročilý)

Zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, preto sa počas roka na danom mieste Zeme stále mení uhol sklonu a intenzita slnečných lúčov.

Ľadovec (stredný)

Ľadovec je veľká kopa ľadu, ktorá vznikla zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Huby

Plodnica klobúkovitých húb vzniká z hubových vlákien, ktoré sa vyvíjajú zo spóry.

Jež západný

Jež západný sa bráni skrútením do klbka pomocou svojich pichliačov.

Pôdne typy (pôdne profily)

Táto animácia prezentuje rôzne pôdne typy.

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich príslušné symboly.

Porovnanie jedlých a jedovatých húb

Niektoré huby sú jedovaté a môžu byť smrteľné pre človeka, zatiaľ čo iné sú jedlé a často používané pri varení.

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v atmosfére, ktorá je ovplyvnená množstvom faktorov, vrátane rotácie Zeme.

Životný cyklus machorastov a papraďorastov

Táto animácia porovnáva životný cyklus machorastov a papraďorastov, pomáha pochopiť všeobecný životný cyklus rastlín.

Jarné cibuľové rastliny

Zoznámime sa s tulipánom, narcisom, snežienkou a stavbou ich kvetu.

Morské prúdy

Morské prúdy tvoria dopravníkový pás, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje Zemskú klímu.

Zmena ročných období (základný)

Zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, preto sa počas roka na danom mieste Zeme stále mení uhol sklonu a intenzita slnečných lúčov.

Added to your cart.