Uhorské korunovačné klenoty

Uhorské korunovačné klenoty

Spomedzi všetkých korunovačných klenotov najznámejšia je uhorská koruna.

Dejepis

Kľúčové slová

Svätá koruna, koruna, žezlo, meč, plášť, ríšske jablko, štátnosť, odznak, kráľovský, symbol, symbolický, Výkonnosť, rozhodovanie, ornát, v stredoveku, Kresťan, rituál, prídavný

Súvisiace extra

Otázky

 • Čo symbolizuje žezlo?
 • Čo symbolizuje kráľovské jablko?
 • Ktorý korunovačný klenot bol najdôležitejším symbolom moci stredovekých panovníkov?
 • Čo symbolizuje korunovačný meč?
 • Ktorý uhorský korunovačný klenot je najstarší?
 • Ktorý uhorský korunovačný klenot je najnovší?
 • Čo bolo pôvodnou funkciou plášťa?
 • Aký materiál nenájdeme na žezle?
 • Aké zviera je zobrazené na krištáľovej guli žezla?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nHorná a dolná časť Svätej koruny boli pravdepodobne osobitnými predmetmi.
 • V listine ktorého panovníka sa prvýkrát spomína\n uhorská kráľovská koruna ako Svätá koruna?
 • Ako sa nazýva spodná časť Svätej koruny?
 • Ako sa nazýva horná časť Svätej koruny?
 • Pravdepodobne odkiaľ pochádza\nspodná časť Svätej koruny?
 • Koho obrázok nenájdeme\nna spodnej časti Svätej koruny?
 • Koho obrázky zdobia pásy hornej časti Svätej koruny?
 • Čo sa nachádza na vrchole Svätej koruny?
 • Koho obrázok môžeme vidieť\nna prekrížení horných pásov Svätej koruny?
 • Pravdepodobne počas koho panovania spojili\n dva prvky, z ktorých pozostáva Svätá koruna?
 • Čo nebolo podmienkou právoplatnej korunovácie uhorských kráľov\n(od 13. storočia)?
 • Čo je zobrazené na golieri korunovačného plášťa?
 • Aký materiál nie je súčasťou plášťa?
 • Akému predmetu je podobné uhorské kráľovské žezlo?
 • Čo môžeme vidieť na kráľovskom jablku?
 • Koľko levov je vyrytých na krištáľovej guli žezla?
 • Z akého dreva je vyrobená rukoväť žezla?
 • Akú funkciu mali guľôčky pripevnené k žezlu pomocou retiazky?
 • Na ktorom predmete sa prvýkrát objavilo\nvyobrazenie uhorského kráľovského jablka?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nKráľovské jablko nemá tvar\ndokonalej gule.
 • Čo sa nachádza na vrchu kráľovského jablka?

Scénky

Korunovačné klenoty

 • Svätá koruna - Najdôležitejší korunovačný klenot, ktorý je jedným zo základných symbolov maďarskej štátnosti. Jej aktuálny názov bol prvýkrát spomenutý v listine Bela IV.
 • žezlo - Je symbolom súdenia, spravodlivosti a súdnictva. Svätý Štefan palicu spravodlivosti dostal pravdepodobne od svojho švagra, nemeckého cisára Henricha II.
 • kráľovské jablko - Symbolizovalo absolútnu moc kráľa. Bolo vyrobené zo zlata. Zdobil ho dvojkríž. Vyrobili ho asi v 14. storočí.
 • korunovačný meč - Symbolizoval povinnosť ochrániť krajinu. Je to pravdepodobne najnovší prvok spomedzi korunovačných klenotov. Pochádza z Talianska, vyrobili ho asi na konci 15. storočia.
 • korunovačný plášť - Pôvodne to bol kňazský ornát. Je najstarším uhorským korunovačným klenotom. Svätý Štefan I. spolu so svojou manželkou ho darovali Katedrále Panny Márie v Stoličnom Belehrade.

Poriadok korunovačnej ceremónie a uhorské korunovačné klenoty

Najdôležitejšie prvky poriadku korunovačnej ceremónie vznikli už pravdepodobne v období Arpádovcov.
Nasledujúce tri sú najpodstatnejšie: ceremóniu viedol ostrihomský arcibiskup, miestom ceremónie bola bazilika v Stoličnom Belehrade (Székesfehérvár) a kráľ bol korunovaný (od 12. storočia) korunou, ktorá sa omylom prisudzovala svätému Štefanovi.
Ak ktorákoľvek požiadavka nebola splnená, ceremónia bola neplatná (napr. korunovácia Karola I. v roku 1301 a 1309). Neskôr sa však požiadavky súvisiace s ceremoniálnym poriadkom zmiernili.
Korunovačné klenoty boli predmety, ktoré symbolizovali kráľovskú moc. Budúci panovník si ich prevzal počas korunovačnej ceremónie.
Ako plynuli storočia, zoznam korunovačných klenotov sa sústavne rozširoval. K najdôležitejším korunovačným klenotom patrí koruna, žezlo, kráľovské jablko, meč a plášť.

Uhorské korunovačné klenoty sa nedostali medzi predmety ceremoniálneho poriadku naraz, ale v rôznom čase.
Najdôležitejšou spomedzi nich je Svätá koruna, ktorá vyjadruje uhorskú štátnosť. Jej pôvod je dodnes sporný. Bola hlavným symbolom moci stredovekých panovníkov.
Najstarším korunovačným klenotom je korunovačný plášť, ktorý bol pôvodne zhotovený ako kňazský ornát.
Žezlo z horského krištáľu symbolizovalo spravodlivosť a kráľovské jablko zas moc.
Najnovším kusom je meč, ktorý vyjadruje povinnosť ochrániť krajinu. Vyrobili ho pravdepodobne v Benátkach na začiatku 16. storočia.

Koruna

 • grécka koruna - Bola pravdepodobne darom z Byzantionu pre manželku kráľa Gejzu I., ktorá mala grécky pôvod. Obruč je 5,2 cm široká a jej priemer je 20,5 cm. Zdobia ju emailové obrázky, drahé kamene, perly a prívesky.
 • kríž - Mohol sa dostať na korunu v 16. storočí. Ohnutý bol v 17. storočí, kedy na korune vznikli aj ďalšie poškodenia.
 • latinská koruna - Pomenovaná bola na základe ôsmich emailových obrázkov s latinskými nápismi. Tvoria ju štyri zlaté pásy usporiadané do kríža. Každý pás je 5,2 cm široký.
 • Svätá koruna - Najdôležitejší korunovačný klenot, ktorý je jedným zo základných symbolov maďarskej štátnosti. Korunu tvoria dve časti, ktoré boli spojené pravdepodobne v 12. storočí, počas vlády Bela III. (1172-1196).
 • Michal - Jeden zo siedmich archanjelov, víťazný vodca nebeskej armády. Jeho vernosť Bohu je neoblomná.
 • Juraj - Rímsky vojak a kresťanský mučeník (zomrel v roku 303). Jeden z najznámejších vojenských svätcov. Zobrazujú ho zvyčajne ako rytiera, ktorý zvíťazil nad drakom. Je jedným zo štrnástich svätých pomocníkov.
 • Kozma - Aj on bol kresťanským lekárom ako svätý Damián. Zomreli mučeníckou smrťou počas prenasledovania kresťanov, ktoré nariadil cisár Dioklecián v roku 303.
 • Gejza I. - Emailový obrázok pravdepodobne zobrazuje maďarského kráľa, ktorý vládol v rokoch 1074-1077. Grécky nápis ho nazýva "Veriacim kráľom Turkie". Spodná časť koruny sa dostala do Maďarska asi počas jeho panovania.
 • Konštantín - Bol synom byzantského cisára Michaela VII. Dukasa. Bol spoluvládcom svojho otca a aj jeho nástupcu.
 • Damián - Aj on bol kresťanským lekárom ako svätý Kozma. Zomreli mučeníckou smrťou počas prenasledovania kresťanov, ktoré nariadil cisár Dioklecián v roku 303.
 • Demeter - Jeden z najuctievanejších svätých ortodoxnej cirkvi. Zomrel v Solúne v roku 303. Je patrónom Solúnu.
 • Gabriel - Podľa Biblie je anjelom, podľa kresťanskej tradície je archanjelom. Vystupuje v Starom aj Novom zákone.
 • Ján - Bol jedným z prvých učeníkov Ježiša Krista. Bol najmladším apoštolom a jediným z nich, ktorý nezomrel mučeníckou smrťou. Bol bratom apoštola Jakuba a jedným z evanjelistov Nového zákona.
 • Bartolomej - Bol jedným z prvých učeníkov Ježiša Krista. Nazývaný tiež Natanael. Zomrel mučeníckou smrťou, zaživa ho stiahli z kože.
 • Kristus Pantokrator - Na vrchnom okraji gréckej koruny sa nachádzajú vzorované štítky. Vpredu je medzi nimi umiestnený obrázok Spasiteľa.
 • Peter - Bol jedným z prvých učeníkov Ježiša Krista. Bol bratom apoštola Ondreja. Podľa katolíckej tradície sa považuje za prvého biskupa Ríma. Zomrel v Ríme mučeníckou smrťou, počas vlády cisára Nera.
 • Ondrej - Bol jedným z prvých učeníkov Ježiša Krista. Bol bratom apoštola (Šimona) Petra. Podľa tradície on ako prvý rozpoznal, že Ježiš je Mesiáš. V roku 60 po Kr. ho ukrižovali v meste Patra.
 • Pavol - Trinásty apoštol bol významnou osobnosťou raného kresťanstva. Zohrával dôležitú úlohu v šírení kresťanstva na európskom kontinente. Bol prenasledovateľom kresťanov, ktorý sa nakoniec stal mučeníkom.
 • Filip - Bol jedným z prvých učeníkov Ježiša Krista. Podobne ako apoštoli Peter a Ondrej, aj on sa narodil v Galilei.
 • Jakub - Bol jedným z prvých učeníkov Ježiša Krista. Bol bratom apoštola Jána. Bol zástupcom apoštola Petra a druhým najdôležitejším učeníkom. Zomrel mučeníckou smrťou (popravili ho mečom).
 • Tomáš - Bol jedným z prvých učeníkov Ježiša Krista. Poznáme ho ako neveriaceho Tomáša, nakoľko neveril, že Ježiš stal z mŕtvych, kým sa nedotkol jeho rán. Prebodol a usmrtil ho veľkňaz partského kráľa.
 • Michal VII. Dukas - Cisár Byzantskej ríše (žil v rokoch 1059-1095). Pravdepodobne on poslal spodnú časť Svätej koruny gréckej manželke uhorského kráľa Gejzu I.
 • Kristus Pantokrator - Štyri zlaté pásy na vrchu spája štvorcová platnička. Na tejto platničke je obraz Krista.

Svätá koruna

Svätá koruna je jednou z najstarších kráľovských korún v Európe. Patrí k dôležitým symbolom maďarského štátu.
Štefan I. ju pravdepodobne nenosil, korunovačnou korunou uhorských kráľov sa stala až v 12. storočí.
Svätou korunou bola prvýkrát nazvaná v listine Bela IV. z roku 1256.
Koruna pozostáva z dvoch hlavných častí: spodná obruč (corona graeca: grécka koruna) bola pravdepodobne darom z Byzantionu pre manželku Gejzu I., kým horná časť (corona latina: latinská koruna) nemala samostatnú funkciu.
Tieto dve časti koruny boli spojené pravdepodobne počas vlády Bela III. Kríž sa mohol dostať na korunu v 16. storočí (poškodený bol asi v 17. storočí).
Grécku korunu zdobia emailové obrázky, drahé kamene, perly a prívesky. Na vrchu obruče sú vzorované štítky.
Na štyroch širokých zlatých pásoch latinskej koruny sa nachádza 8 emailových obrázkov a 60 perál. Pásy na vrchu spája štvorcová platnička. Na tejto platničke je obraz Krista a 12 perál.

Žezlo

 • zlatá objímka
 • ozdobená drevená rukoväť
 • guľa z horského krištáľu

"Palica spravodlivosti"

Žezlo je symbolom súdenia, spravodlivosti a súdnictva.
Je to mocenská insígnia, ktorá má svoj pôvod na starovekom Východe. Žezlo, ktoré sa dostalo medzi uhorské korunovačné klenoty, nahradilo vlajkovú kopiju svätého Štefana.
Žezlo tvorí guľa z horského krištáľu (podľa niektorých zdrojov je to tretí najväčší prevŕtaný krištáľ na svete), zlatá objímka a bohato zdobená drevená rukoväť.
Na guli sú vyryté tri levy, ktoré symbolizujú moc panovníka.
Podľa štýlu spracovania klenot mohol vzniknúť v 9. storočí. Svätý Štefan ho pravdepodobne dostal ako dar od svojho švagra, nemeckého cisára Henricha II.

Kráľovské jablko

 • štít rozdelený na štyri časti (erby rodu Arpádovcov a Anjouovcov)
 • dvojkríž
 • zlatá guľa

„Kráľovské ovocie”

Kráľovské jablko je symbolom absolútnej moci panovníka. Ku korunovačným klenotom bolo však pridané relatívne neskoro.
Kráľovské jablko bolo vyrobené z pozláteného striebra. Guľová časť nie je plná, vznikla spojením dvoch pologúľ, ale nemá tvar dokonalej gule (jej vertikálny priemer je 7,9 cm a horizontálny 8,9 cm).
Spolu s dvojkrížom, ktorý na guľu umiestnili neskôr, je jablko 16 cm vysoké.
Zdobí ho štít rozdelený na štyri časti, na ktorom sú erby Arpádovcov a Anjouovcov.
Na základe erbov sa predpokladá, že kráľovské jablko bolo zhotovené v 14. storočí.

Meč

 • pošva meča
 • rovná čepeľ
 • priečne železo na ochranu ruky
 • rukoväť (červený zamat)
 • guľa/na konci rukoväte

Korunovačný meč

Meč znamenal povinnosť ochrániť krajinu.
Bol dôležitou súčasťou korunovácie, počas ceremónie sa používal dvakrát. Prvýkrát po pomazaní (pred položením koruny na hlavu nového kráľa) a druhýkrát ako posledný akt ceremónie, v rámci ktorého panovník odcválal na korunovačný kopec a mečom ukázal na štyri svetové strany. (Nevyhla sa tomu ani Mária Terézia oblečená v pompéznych šatách...)
Korunovačný meč, ktorý môžeme vidieť v súčasnosti, je najnovším prvkom spomedzi korunovačných klenotov. Vyrobili ho pravdepodobne v Benátkach na začiatku 16. storočia. (Meč, ktorý vlastnil asi svätý Štefan, môžeme dnes vidieť v pražskej Katedrále svätého Víta.)
Jeho čepeľ je rovná, široké priečne železo na ochranu ruky je zahnuté na oboch stranách. Rukoväť je pokrytá červený zamatom spevneným zlatými drôtmi, na jej konci sa nachádza guľa. Zdobenie vykazuje znaky renesančného štýlu.

Plášť

 • kruhový nápis
 • nápis
 • Kristus
 • Gizela
 • Svätý Štefan
 • svätci a mučeníci
 • apoštoli
 • výšivka - Hodvábnou a zlatou niťou.
 • golier - Strom života a zvieratá
 • anjeli
 • Panna Mária
 • hodvábna tkanina
 • proroci

Ornát na pleciach kráľov

Plášť je najstarším uhorským korunovačným klenotom.
Podľa jeho nápisu to bol pôvodne kňazský ornát v tvare zvona. V roku 1031 svätý Štefan s kráľovnou Gizelou tento ornát darovali Katedrále Panny Márie v Stoličnom Belehrade, ktorá bola v tom čase vo výstavbe.
Zhotovili ho pravdepodobne v kláštore vo Vespréme okolo roku 1030. Podľa legendy na výrobe ornátu sa podieľala aj kráľovná. Tento plášť sa už istotne používal na korunovačnom obrade v období kráľov zo zmiešaných dynastií.
Byzantskú hodvábnu látku zdobia obrazy vyšívané zlatou a striebornou hodvábnou niťou a latinské nápisy. Do látky je vtkaný vzor hviezdy a štvorlístka (alebo ruže). Golier (na ktorom je vyšívaný a perlami zdobený strom života a zvieratá) bol pripojený k plášťu na konci 12. storočia.

Korunovačné klenoty

Uhorské korunovačné klenoty sa nedostali medzi predmety ceremoniálneho poriadku naraz, ale v rôznom čase.

Najdôležitejšou spomedzi nich je Svätá koruna, ktorá vyjadruje uhorskú štátnosť. Jej pôvod je dodnes sporný. Bola hlavným symbolom moci stredovekých panovníkov.
Svätá koruna je jednou z najstarších kráľovských korún v Európe, ale Štefan I. ju pravdepodobne nenosil, korunovačnou korunou uhorských kráľov sa stala až v 12. storočí. Svätou korunou bola prvýkrát nazvaná v listine Bela IV. z roku 1256.

Plášť je najstarším uhorským korunovačným klenotom. Podľa jeho nápisu to bol pôvodne kňazský ornát v tvare zvona. V roku 1031 svätý Štefan s kráľovnou Gizelou tento ornát darovali Katedrále Panny Márie v Stoličnom Belehrade, ktorá bola v tom čase vo výstavbe. Tento plášť sa už istotne používal na korunovačnom obrade v období kráľov zo zmiešaných dynastií.

Žezlo je symbolom súdenia, spravodlivosti a súdnictva. Je to mocenská insígnia, ktorá má svoj pôvod na starovekom Východe.
Žezlo, ktoré sa dostalo medzi uhorské korunovačné klenoty, nahradilo vlajkovú kopiju svätého Štefana.

Kráľovské jablko je symbolom absolútnej moci panovníka. Ku korunovačným klenotom bolo však pridané relatívne neskoro.

Korunovačný meč, ktorý môžeme vidieť v súčasnosti, je najnovším prvkom spomedzi korunovačných klenotov. Vyrobili ho pravdepodobne v Benátkach na začiatku 16. storočia. Meč znamenal povinnosť ochrániť krajinu.

Uhorský kráľ

 • Svätá koruna
 • žezlo
 • korunovačný plášť
 • kráľovské jablko
 • korunovačný meč

Svätá koruna

Svätá koruna je jedným z najdôležitejších symbolov maďarskej štátnosti. Je jednou z najstarších kráľovských korún v Európe, ktorá je relatívne neporušená.
Od 12. storočia korunovácia bola platná, iba ak bola použitá táto koruna.

Podľa najpravdepodobnejšej teórie Svätá koruna vznikla z dvoch osobitných predmetov.
Spodná obruč je starším prvkom, vyrobená bola asi v 11. storočí.
Horná koruna, ktorú tvoria zlaté pásy usporiadané do kríža, bola spojená s obručou pravdepodobne v 12. storočí, počas panovania Bela III.

Kríž bol pripevnený na jej vrchol v 16. storočí. Kríž bol ohnutý v 17. storočí, kedy na klenote vznikli aj ďalšie poškodenia.

Spodnú korunu pravdepodobne poslal byzantský cisár Michael VII. Dukas manželke uhorského kráľa Gejzu I., ktorá mala grécky pôvod. Obruč, ktorá sa nazýva aj "gréckou korunou", je 5,2 cm široká a jej priemer je 20,5 cm.
Zdobia ju emailové obrázky panovníkov, anjelov a svätých, drahé kamene, perly a prívesky. Na jej vrchnom okraji sa nachádzajú vzorované štítky, vpredu je medzi nimi umiestnený obrázok Ježiša a vzadu obrázok byzantského cisára Michaela.

Horná časť sa nazýva aj "latinskou korunou", nakoľko nápisy na jej emailových obrázkoch sú v latinskom jazyku.
Tvoria ju štyri zlaté pásy usporiadané do kríža. Každý pás je 5,2 cm široký. Pásy na vrchu spája štvorcová platnička. Na tejto platničke je obraz Krista.
Na pásoch sa okrem zobrazenia Pantokratora nachádza aj sedem emailových obrázkov, na ktorých môžeme vidieť apoštolov. Na hornej, centrálnej platničke je 12 perál, ktoré reprezentujú počet apoštolov. Latinská koruna je zdobená 72 perlami, ktoré vyjadrujú počet Ježišových učeníkov.

Na vrchole koruny je naklonený kríž. Keď ho umiestňovali na korunu, hrubo prelomili hornú platničku, ktorá zobrazuje Ježiša.
Poškodenia, ktoré vznikli v 17. storočí, sa neskôr pokúsili opraviť. Emailový obrázok pod krížom sa však nepodarilo vyrovnať, a preto kríž zostal naklonený.

Svätá koruna sa pýši rušnou históriou, nakoľko ju viackrát ukradli, stratili a ukryli.
Jej osud nadobudol uspokojivé smerovanie v roku 1978, kedy sa z USA dostala späť do Maďarska.
1. januára 2000 ju premiestnili do kupolovej siene budovy maďarského parlamentu, kde ju strážia členovia maďarskej armády.

Súvisiace extra

Acetaldehyd (etanal) (CH₃CHO)

Etanal je jedným z aldehydov a je dôležitou surovinou v priemysle.

Benediktínske opátstvo (Tihany, Maďarsko)

Benediktínske opátstvo založil uhorský kráľ Ondrej I. v roku 1055.

Habsburský panovnícky pár (19. storočie)

Cisár František Jozef I. a jeho manželka nádherná Alžbeta sa zosobášili vo Viedni v roku 1854, žiaľ ich manželstvo bolo nešťastné.

Hierarchia stredovekej kresťanskej cirkvi (11. storočie)

Táto animácia nám predstaví hierarchickú štruktúru stredovekej západnej kresťanskej cirkvi.

Maďarská armáda v 15 storočí (kavaléria)

Jednú časť zo základných jednotiek "čiernej armády" Mateja I. tvorila kavaléria.

Maďarská vojenská lesť (9-10. storočie)

Jazdecké kočovné národy dlho účinne používali spôsob lsti prestierajúcej útek a potom lesť, ktorou predstierali obklúčenie protivníka.

Mongolský chán (13. storočie)

Vládcom obrovskej Mongolskej ríše bol veľký chán.

Národné symboly a pamiatky

Pomocou animácie spoznáme národné symboly a pamiatky po celom svete.

Perla

Niektoré mäkkýše produkujú perly, aby sa chránili pred škodcami alebo nečistotami. Perly sú používané na výrobu šperkov.

Stredoveký kresťanský kráľ

Krest'anskí králi, ktorí sedeli na trónoch, nosili korunu a v rukách držali kráľovské insignie, boli typickými postavami stredoveku.

Uhorská armáda v 15. storočí (pechota)

Jednú časť zo základných jednotiek "čiernej armády" Mateja I. tvorila pechota.

Byzantský cisár (6. storočie)

Cisár bol vládcom Byzantskej ríše, ktorá bola "dedičom Rímskej ríše".

Ľudovít XIV. (kráľ Slnko)

Najdlhšie panujúci európsky monarcha svoju prezývku získal ako dôsledok svojho životného štýlu.

Arabský kalif (7. storočie)

Kalifovia, považovaní za potomkov Mohameda, boli najdôležitejšími vodcami islamského náboženstva.

Cár Peter I. Veľký

Peter Veľký sa snažil modernizovať Ruskú ríšu podľa západoeurópskeho modelu.

Perzský panovník (5. storočie pr. Kr.)

Panovníci staroperzskej ríše boli slávni vďaka veľkosti ríše a bohatstvu.

Stredoveký čínsky cisár

Cisár tejto ríše bol pánom života i smrti.

Turecký sultán

Vodcovia Osmanskej ríše boli sultáni, páni života a smrti.

Vikingský náčelník (10. storočie)

Vikingskí vodcovia boli volení spomedzi príslušníkov kmeňa, podľa princípu práva krvi alebo činu.

Added to your cart.