Ucho a sluchové vnímanie

Ucho a sluchové vnímanie

Uši menia vibrácie vzduchu na elektrické signály, ktoré potom spracováva mozog.

Biológia

Kľúčové slová

sluch, ucho, sluchový orgán, zmyslový orgán, vnímanie, tonotopia, stredné ucho, vnútorné ucho, kochleárne nerv, sluchová dráha, sluchová kôra, Sluchové kostičky, Slimák, Cortiho orgán, zvukovod, Eustachova trubica, ušný bubienok, kladivo, nákova, strmeň, Reissnerova membrána, podnet, impulz, polkruhové kanály, ľudský, biológia

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktorý hlavový nerv nazývame aj polohovosluchovým nervom?
 • Kde sa nachádzajú sluchové kostičky?
 • Aké zvuky sa pohlcujú v spodnej časti slimáka?
 • V akom frekvenčnom rozsahu dokáže zdravé ľudské ucho vnímať zvuk?
 • Pravda alebo lož? Signál sa vytvára vplyvom zvukových vibrácií v Eustachovej trubici.
 • Kde rozvibrujú bazilárnu membránu vibrácie s nižšou frekvenciou, ktoré sú generované hlbšími zvukmi?
 • Kde sa vytvára sluchový vnem?
 • Ktorá z nasledujúcich nie je sluchová kostička?
 • Aké tkanivo tvorí najväčšiu časť ušnice?
 • Kde sa v uchu nachádza slimák?
 • Kde sa vytvára v uchu elektrický signál?
 • Pravda alebo lož? Spodok strmienka zapadá do oválneho okienka slimáka.
 • Pravda alebo lož? Druhým názvom Eustachovej trubice je sluchová trubica.
 • Pravda alebo lož? Nákovka je vonkajšia sluchová kostička, ktorá sa dotýka bubienka.
 • Pravda alebo lož? Zvuk danej frekvencie vytvára signál vždy v tej istej časti slimáka.
 • Pravda alebo lož? Slimák je vyplnený tekutinou, ktorú rozvibruje pohyb strmienka.
 • Čo spája bubienkovú dutinu s nosohltanovou dutinou?
 • Čo oddeľuje vonkajšie ucho od stredného ucha?
 • V ktorom laloku sa nachádza sluchové centrum?

Scénky

Sluchové vnímanie

 • ušnica - Vedie zvukové vlny do vonkajšieho zvukovodu. Tvorí ju najmä chrupkové tkanivo.
 • vonkajší zvukovod - Vedie zvukové vlny k bubienku. Mazové žľazy kože, ktorá vystiela zvukovod, produkujú ušný maz a ten ju chráni pred poraneniami a infekciami. Nahromadený ušný maz môže vytvoriť mazovú zátku, ktorá spôsobí dočasnú nedoslýchavosť.
 • stredné ucho - Tvorí ho bubienková dutina a sluchové kostičky. S hltanovou dutinou ho spája Eustachova trubica.
 • vnútorné ucho - Zohráva dôležitú úlohu pri rovnováhe a sluchovom vnímaní.
 • sluchový nerv - VIII. hlavový nerv, prenáša signály zo slimáka do mozgu. Tento nerv prenáša aj informáciu zodpovednú za vnímanie rovnováhy, a preto sa nazýva aj ako polohovosluchový nerv.
 • sluchová dráha - Je pokračovaním sluchového nervu v mozgu. Jej axóny prenášajú signál do sluchového centra cez talamus.
 • sluchové centrum - Kôrové centrum, ktoré sa nachádza v spánkovom laloku, spracováva zvuk. Jeho jednotlivé oblasti sa aktivujú v závislosti od výšky zvuku.
 • Eustachova trubica - Spája nosovú dutinu so stredným uchom (bubienkovou dutinou). Cez ňu sa vyrovnáva tlak medzi stredným uchom a vonkajším svetom. Otvára sa zvyčajne pri prehĺtaní. Keď je trvalo uzatvorená, tlak v strednom uchu klesá a ucho sa "zatká". Keď sa mení vonkajší tlak, "praská" nám v uchu: Eustachova trubica sa otvorí a vzduch prúdi z bubienkovej dutiny (ak je vonkajší tlak nižší) alebo do nej (ak je vonkajší tlak vyšší).

Ucho

 • ušnica - Vedie zvukové vlny do vonkajšieho zvukovodu. Tvorí ju najmä chrupkové tkanivo.
 • vonkajší zvukovod - Vedie zvukové vlny k bubienku. Mazové žľazy kože, ktorá vystiela zvukovod, produkujú ušný maz a ten ju chráni pred poraneniami a infekciami. Nahromadený ušný maz môže vytvoriť mazovú zátku, ktorá spôsobí dočasnú nedoslýchavosť.
 • stredné ucho - Tvorí ho bubienková dutina a sluchové kostičky. S hltanovou dutinou ho spája Eustachova trubica.
 • vnútorné ucho - Zohráva dôležitú úlohu pri rovnováhe a sluchovom vnímaní.
 • sluchový nerv - VIII. hlavový nerv, prenáša signály zo slimáka do mozgu. Tento nerv prenáša aj informáciu zodpovednú za vnímanie rovnováhy, a preto sa nazýva aj ako polohovosluchový nerv.
 • sluchová dráha - Je pokračovaním sluchového nervu v mozgu. Jej axóny prenášajú signál do sluchového centra cez talamus.
 • sluchové centrum - Kôrové centrum, ktoré sa nachádza v spánkovom laloku, spracováva zvuk. Jeho jednotlivé oblasti sa aktivujú v závislosti od výšky zvuku.
 • Eustachova trubica - Spája nosovú dutinu so stredným uchom (bubienkovou dutinou). Cez ňu sa vyrovnáva tlak medzi stredným uchom a vonkajším svetom. Otvára sa zvyčajne pri prehĺtaní. Keď je trvalo uzatvorená, tlak v strednom uchu klesá a ucho sa "zatká". Keď sa mení vonkajší tlak, "praská" nám v uchu: Eustachova trubica sa otvorí a vzduch prúdi z bubienkovej dutiny (ak je vonkajší tlak nižší) alebo do nej (ak je vonkajší tlak vyšší).

Sluchové kostičky

 • bubienok - Membrána, ktorá oddeľuje vonkajšie ucho od stredného ucha. Vplyvom zvukových vĺn začne vibrovať. Táto vibrácia sa prenáša na sluchové kostičky. Pri paracentéze sa na bubienku urobí malý rez, cez ktorý sa odstráni hnis zo zapáleného stredného ucha.
 • kladivko - Vonkajšia sluchová kostička, prenáša vibrácie ušného bubienka na nákovku.
 • nákovka - Stredná sluchová kostička, prenáša vibrácie kladivka na strmienok.
 • strmienok - Vnútorná sluchová kostička, prenáša vibrácie nákovky do slimáka. Je to najmenšia kosť v ľudskom tele.

Slimák

 • 3 polkruhové kanály - Vnímajú uhlové zrýchlenie hlavy. Keď hlavu otočíme alebo nakloníme ktorýmkoľvek smerom, v receptoroch polkruhových kanálov sa vytvorí signál, ktorý sa cez axóny sluchového nervu (polohovosluchového nervu) prenesie do mozgu.
 • vestibulárny kanál - Strmienok rozvibruje tekutinu (perilymfu), ktorá vypĺňa vestibulárny kanál. Vibrácia tekutiny sa šíri smerom k špičke slimáka.
 • slimákový kanál - Zhora je oddelený Reissnerovou membránou a zdola bazilárnou membránou. Je vyplnený tekutinou (endolymfou).
 • bubienkový kanál - Je vyplnený tekutinou (perilymfou). Vibrácie sa šíria v tomto kanáli od špičky smerom k spodnej časti slimáka.
 • sluchový nerv - VIII. hlavový nerv, prenáša signály zo slimáka do mozgu. Tento nerv prenáša aj informáciu zodpovednú za vnímanie rovnováhy, a preto sa nazýva aj ako polohovosluchový nerv.
 • okrúhle okienko - Zakrýva ho membrána zo spojivového tkaniva. Vibrácia sa šíri v tekutine bubienkového kanála smerom k okrúhlemu okienku. Okrúhle okienko je "výstupom" zo slimáka.
 • oválne okienko - Zakrýva ho membrána zo spojivového tkaniva, tzv. oválna membrána. Vibrácia strmienka sa cez membránu prenesie do tekutiny vestibulárneho kanála. Oválne okienko je "vstupom" do slimáka.

Cortiho orgán

 • vláskové bunky - Pri pohltení vibrácie sa bazilárna a tektoriálna membrána vzájomne pohnú. Tektoriálna membrána sa pritlačí k vláskový bunkám Cortiho orgánu a ohne ich, čo vo vláskových bunkách vytvorí signál. Sústavný hluk môže spôsobiť zničenie vlasových buniek, čo vedie k trvalej strate sluchu. Z tohto dôvodu je dôležitá adekvátna ochrana proti hluku na pracovisku.
 • tektoriálna membrána - Pri pohltení vibrácie sa bazilárna a tektoriálna membrána vzájomne pohnú. Tektoriálna membrána sa pritlačí k vláskový bunkám Cortiho orgánu a ohne ich, čo vo vláskových bunkách vytvorí signál.
 • bazilárna membrána - Bazilárna membrána pohltí vibráciu šíriacu sa v tekutine slimáka a začne vibrovať. To zapríčiní, že bazilárna a tektoriálna membrána sa vzájomne pohnú.
 • nervové vlákna

Tonotópia

Animácia

 • ušnica - Vedie zvukové vlny do vonkajšieho zvukovodu. Tvorí ju najmä chrupkové tkanivo.
 • vonkajší zvukovod - Vedie zvukové vlny k bubienku. Mazové žľazy kože, ktorá vystiela zvukovod, produkujú ušný maz a ten ju chráni pred poraneniami a infekciami. Nahromadený ušný maz môže vytvoriť mazovú zátku, ktorá spôsobí dočasnú nedoslýchavosť.
 • vnútorné ucho - Zohráva dôležitú úlohu pri rovnováhe a sluchovom vnímaní.
 • sluchový nerv - VIII. hlavový nerv, prenáša signály zo slimáka do mozgu. Tento nerv prenáša aj informáciu zodpovednú za vnímanie rovnováhy, a preto sa nazýva aj ako polohovosluchový nerv.
 • sluchová dráha - Je pokračovaním sluchového nervu v mozgu. Jej axóny prenášajú signál do sluchového centra cez talamus.
 • bubienok - Membrána, ktorá oddeľuje vonkajšie ucho od stredného ucha. Vplyvom zvukových vĺn začne vibrovať. Táto vibrácia sa prenáša na sluchové kostičky. Pri paracentéze sa na bubienku urobí malý rez, cez ktorý sa odstráni hnis zo zapáleného stredného ucha.
 • kladivko - Vonkajšia sluchová kostička, prenáša vibrácie ušného bubienka na nákovku.
 • nákovka - Stredná sluchová kostička, prenáša vibrácie kladivka na strmienok.
 • strmienok - Vnútorná sluchová kostička, prenáša vibrácie nákovky do slimáka. Je to najmenšia kosť v ľudskom tele.
 • vestibulárny kanál - Strmienok rozvibruje tekutinu (perilymfu), ktorá vypĺňa vestibulárny kanál. Vibrácia tekutiny sa šíri smerom k špičke slimáka.
 • slimákový kanál - Zhora je oddelený Reissnerovou membránou a zdola bazilárnou membránou. Je vyplnený tekutinou (endolymfou).
 • bubienkový kanál - Je vyplnený tekutinou (perilymfou). Vibrácie sa šíria v tomto kanáli od špičky smerom k spodnej časti slimáka.
 • Reissnerova membrána
 • bazilárna membrána - Bazilárna membrána pohltí vibrácie šíriace sa v tekutine slimáka a začne vibrovať. Miesto pohltenia závisí od frekvencie vibrácie: vplyvom zvukov s vyššou frekvenciou v tekutine vzniká vibrácia s vyššou frekvenciou, ktorá je pohltená na začiatku bazilárnej membrány. Vibrácie s nižšou frekvenciou, ktoré sú výsledkom hlbokých zvukov, vstupujú hlbšie do slimáka a sú pohltené bližšie k špičke.
 • oválne okienko - Zakrýva ho membrána zo spojivového tkaniva, tzv. oválna membrána. Vibrácia strmienka sa cez membránu prenesie do tekutiny vestibulárneho kanála. Oválne okienko je "vstupom" do slimáka.
 • vláskové bunky - Pri pohltení vibrácie sa bazilárna a tektoriálna membrána vzájomne pohnú. Tektoriálna membrána sa pritlačí k vláskový bunkám Cortiho orgánu a ohne ich, čo vo vláskových bunkách vytvorí signál. Sústavný hluk môže spôsobiť zničenie vlasových buniek, čo vedie k trvalej strate sluchu. Z tohto dôvodu je dôležitá adekvátna ochrana proti hluku na pracovisku.
 • tektoriálna membrána - Pri pohltení vibrácie sa bazilárna a tektoriálna membrána vzájomne pohnú. Tektoriálna membrána sa pritlačí k vláskový bunkám Cortiho orgánu a ohne ich, čo vo vláskových bunkách vytvorí signál.
 • bazilárna membrána - Bazilárna membrána pohltí vibráciu šíriacu sa v tekutine slimáka a začne vibrovať. To zapríčiní, že bazilárna a tektoriálna membrána sa vzájomne pohnú.
 • nervové vlákna

Rozprávanie

Zvuk je vibráciou vzduchu, vnímame ho ušami. Zdravé uši vnímajú zvukové vlny s frekvenciou približne od 20 do 20 000 Hz. Starnutím a vplyvom hlukovej záťaže sa tento rozsah zužuje.

Zvukové vlny vytvárajú vo vnútornom uchu signály, ktoré sú prenášané sluchovým nervom a sluchovými dráhami do sluchového centra mozgovej kôry. Sluchový vnem sa vytvára v mozgovej kôre.

Zvukové vlny zachytáva ušnica a vedie ich do vonkajšieho zvukovodu. Zvuk rozvibruje bubienok, ktorý uzatvára zvukovod.
Vibrácie bubienka prenášajú k slimáku sluchové kostičky - kladivko, nákovka a strmienok.

Spodok strmienka zapadá do oválneho okienka slimáka. Bazilárna membrána je umiestnená vo vnútri slimáka, vedie pozdĺž slimáka až po jeho špičku, kde sa zahne a pokračuje v Reissnerovej membráne. Membrány rozdeľujú slimáka pozdĺžne na 3 kanály: vestibulárny, slimákový a bubienkový kanál.

Strmienok rozvibruje tekutinu, ktorou je vyplnený slimák. Vibrácie s vyššou frekvenciou, ktoré vznikajú pri vyššom zvuku, sú pohltené na spodku slimáka a rozvibrujú bazilárnu membránu. Vibrácie s nižšou frekvenciou, ktoré vznikajú pri hlbšom zvuku, rozvibrujú bazilárnu membránu na vrchu slimáka. Keď dôjde k pohlteniu vibrácie, vytvorí sa elektrický signál, ktorý sa prenáša do mozgu. Miesto vzniku signálu kóduje teda výšku zvuku: to je tonotópia.

Elektrické signály sa tvoria v Cortiho orgáne.
Vplyvom vibrácií, ktoré sa šíria v slimáku, sa tektoriálna membrána pritlačí k vláskovým bunkám na bazilárnej membráne, vlásky sa ohnú a vytvorí sa signál. Cortiho orgán takýmto spôsobom mení vibrácie na elektrické signály, ktoré sú prostredníctvom vlákien sluchového nervu prenášané do mozgu a potom cez sluchové dráhy do mozgovej kôry. Sluchový vnem sa tvorí v mozgovej kôre.

Súvisiace extra

Zápal stredného ucha

Táto animácia vám predstaví možné následky a liečbu hnisavého zápalu stredného ucha.

Zmysel pre rovnováhu

Pozícia hlavy a pohyb je snímaný pomocou vnútorného ucha

Chuťové receptory

Chuťové receptory prevádzajú chemické podnety na elektrické signály.

Mechanizmus videnia

Zakrivenie očnej šošovky sa zmení, keď sa pozrieme na vzdialený alebo blízky objekt, s cieľom zabezpečiť ostrý obraz.

Nos a mechanizmus čuchu

Pri stimulovaní pachu čuchové receptory vyrábajú elektrické signály.

Oko

Oko je jedným z našich najdôležitejších zmyslových orgánov. Keď je stimulované svetlom, jeho receptory výrábajú elektrické impulzy.

Časti ľudského mozgu

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog a veľký mozog.

Ľudský mozog

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog, veľký mozog a malý mozog.

Ľudské telo (muž)

Táto animácia predstavuje najdôležitejšie orgány ľudského tela.

Anatómia miechy

Miecha je časť centrálneho nervového systému, zabezpečuje prepojenie mozgu s ostatnými časťami ľudského tela.

Charakteristické parametre zvukových vĺn

Táto animácia vysvetľuje najdôležitejšie parametre vĺn, a to pomocou zvukových vĺn.

Flauta

Flauta je dychový nástroj, pôvodne drevený, preto sa zaraďuje medzi drevené dychové nástroje.

Kolenný kĺb

Kolenný kĺb sa skladá zo stehennej kosti, holennej kosti a jabĺčka.

Korekcia zraku

Spojné a rozptylné šošovky sa používajú na korekciu krátkozrakosti a ďalekozrakosti.

Kortikálna organizácia reči

Vytváranie reči vyžaduje synchronizovanú činnosť niekoľkých kortikálnych centier.

Kosti dolných končatín

Kosti dolných končatín tvorí panvový pás a nohy.

Kosti hornej končatiny

Kosti hornej končatiny sú tvorené z pletenca ramenného a paže.

Lebka a chrbtica

Dve hlavné časti centrálnej nervovej sústavy, mozog a miechu chráni lebka a chrbtica.

Patelárny reflex

Patelárny reflex je reflex vyvolaný natiahnutím svalu.

Prenatálny vývoj

Táto animácia zobrazuje vývoj ľudského embrya a plodu.

Problémy s chrbticou

Skolióza je vychýlenie chrbtice do strany, ktoré je spôsobené posunom stavcov.

Spojenie kostí

Ľudské kosti sú spojené kĺbmi, chrupavkou, švami a sú vzájomne prepojené

Zmyslové orgány

Orgány, ktoré vnímajú signály z prostredia alebo nášho tela a prenášajú ich do mozgu v podobe nervových impulzov.

Added to your cart.