Tropické cyklóny

Tropické cyklóny

Cyklóny sú veľké plochy zvíreného vzduchu s oblakmi sprevádzané silným dažďom.

Geografia

Kľúčové slová

cyklón, počasie, horúce pásmo, hurikán, tajfún, dážď, búrka, zrážky, oblak, zničenie, katastrofa, turbulencie, atmosféra, tlak vzduchu, trópy, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Tropické cyklóny

Tropické cyklóny

Časť cyklón sa tvorí v tropickom pásme, nad teplotným rovníkom. Teplý vzduch tu prúdi smerom nahor tak rýchlo, že sa začne víriť. Ak sa niektorý vzdušný vír odtrhne, vznikne tropická cyklóna.

V cyklóne vzduch prúdi smerom dovnútra, na severnej pologuli proti smeru hodinových ručičiek. V jej vnútri sa tak nahromadí vzduch, ktorý sa dokáže pohybovať iba smerom nahor. Vzduch rýchlo stúpa nahor, pričom sa rýchlo ochladzuje, jeho obsah pary sa kondenzuje a začnú sa v ňom vytvárať oblaky a zrážky.

Definície pojmov:

Cyklóna: atmosférická formácia s nízkym tlakom (smerom dovnútra tlak vzduchu klesá), v ktorej vzduch prúdi v blízkosti povrchu smerom dovnútra a na severnej pologuli proti smeru hodinových ručičiek, vzduch nahromadený v jej vnútri sa zas pohybuje smerom nahor.

Tajfún: tropická cyklóna, ktorá sa vytvorila vo Východnej Ázii, nad severnou panvou Tichého oceána.

Hurikán: tropická cyklóna, ktorá sa vytvorila nad Atlantickým oceánom a jeho vedľajšími moriami, respektíve pozdĺž amerických brehov Tichého oceána.

Tropická cyklóna: tropická cyklóna, ktorá sa vytvorila nad Indickým oceánom.

Cyklóna

Prierez cyklóny

Animácia

Rozprávanie

Tropické cyklóny patria k najničivejším atmosférickým javom. Vznikajú výhradne nad moriami a oceánmi, ktoré sa najviac otepľujú, zvyčajne medzi desiatym a dvadsiatym stupňom zemepisnej šírky.

Na severnej pologuli sa vytvárajú od mája do novembra, na južnej od novembra do mája. Na Zemi sa každý rok vytvorí približne 50 tropických cyklón. Mená dostávajú v abecednom poradí, v minulosti to boli iba ženské mená, ale dnes im dávajú aj mužské. V súčasnosti je jednou z najznámejších tropických cyklón hurikán Katrina, ktorý v roku 2005 zničil mesto New Orleans.

Tropická cyklóna je rýchlo rotujúci, silný veterný systém, ktorý má centrum s veľmi nízkym tlakom. Oblaky cyklóny sú umiestnené na špirálových ramenách. Hustota oblakov je najväčšia okolo oka, kde sa stretávajú ramená.
Tropické cyklóny sa však nevíria iba na jednom mieste, ale sa posúvajú smerom na západ. Hoci vietor je vo vnútri cyklóny veľmi intenzívny, pohyb cyklóny je relatívne pomalý. Jej životnosť závisí od toho, ako dlho sa zdrží nad teplým oceánom. Keď dosiahne breh, rýchlo stráca svoju intenzitu.

Spodná časť atmosféry sa nad oceánom zohreje a stúpa nahor. Stúpajúci vzduch spôsobuje, že sa na povrchu vytvorí nízky tlak vzduchu. Vzduch sa víri smerom do stredu tropickej cyklóny, na severnej pologuli - kvôli Coriolisovej sile spôsobenej rotáciou Zeme - proti smeru hodinových ručičiek, kým na južnej pologuli v smere hodinových ručičiek.

Vzduch stúpajúci v strede cyklóny sa rozptýli v troposfére. Nakoľko tento stúpajúci vzduch je teplejší ako jeho okolie, chladnejší vzduch v strede prúdového systému klesá, a vzniká tak oblasť bez oblakov. To sa nazýva ako oko cyklóny. V stene obklopujúcej oko je najintenzívnejšie prúdenie a zároveň sa tu prejavuje aj najničivejší účinok. Tu sa meria aj sila vetra tropickej cyklóny. Ničivé vetry sú sprevádzané záplavovými dažďami. Z tropickej cyklóny môže za jeden deň spadnúť aj 500 mm zrážok.

Súvisiace extra

Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny sú veľké plochy cirkulujúceho vzduchu s mrakmi a zrážkami, ktoré sa vytvárajú v jeho strede.

Blýskanie

Blesk je elektrický výboj vznikajúci v atmosfére, ktorý je sprevádzaný emisiou svetla a hrmením.

El Niño

Prírodný úkaz vyskytujúci sa v tropických oblastiach Tichého oceána, opakujúci sa každých päť rokov.

Eolická reliéfotvorná činnosť na pobrežiach a v stepiach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní pobreží a stepí.

Meteorologické prístroje (pokročilý)

Táto animácia nám predstaví nástroje, ktoré sa používajú na skúmanie atmosferických javov.

Meteorologické prístroje (základný)

Táto animácia nám predstaví nástroje, ktoré sa používajú na skúmanie atmosferických javov.

Miestne vetry

Medzi najdôležitejšie miestne vetry patria bríza, föhn, bóra, horský a dolinový vietor, ľadovcový vietor.

Monzúnový veterný systém

Monzúnové vetry prinášajú v lete silné zrážky z mora na pevninu.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Teplý front, studený front

Pri stretnutí teplého a studeného vzduchu sa vytvorí teplý alebo studený front.

Tornádo

Tornáda majú krátku životnosť, ale o to väčšiu silu, ktorá dokáže spôsobiť obrovské škody.

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v atmosfére, ktorá je ovplyvnená množstvom faktorov, vrátane rotácie Zeme.

Vznik a typy oblakov

Z odparujúcej vody sa tvoria oblaky, ktoré majú rôzny tvar a ktorých voda dopadá naspäť na povrch Zeme vo forme zrážok.

Added to your cart.