Topenie a tuhnutie

Topenie a tuhnutie

Počas zmrazovania vznikajú medzi molekulami vody vodíkové väzby, čo vedie ku kryštalickej štruktúre.

Chémia

Kľúčové slová

topenia, zmrazenie, fázový prechod, Ľad, voda, bod topenia, bod tuhnutia, skupenstve, pevný, kvapalina, prestup tepla, Zníženie tepla, teplota, zmena teploty, exotermná, endothermic, fyzikálna vlastnosť, kryštalizácia, fyzika, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Zamrznutá voda môže vytvoriť v závislosti od teploty a tlaku rôzne kryštalické štruktúry.
Pri štandardnom atmosférickom tlaku ľadhexagonálnu, čiže šesťuholníkovú kryštalickú štruktúru. My sa v každodennom živote stretávame iba s týmto typom.
Vodné molekuly sú spojené vodíkovými väzbami. Tieto väzby vznikajú medzi vodíkovým atómom jednej vodnej molekuly a neväzbovým elektrónovým párom kyslíkového atómu druhej vodnej molekuly. Vodíková väzba je najsilnejšia sekundárna väzba a nastáva aj pri relatívne veľkej vzdialenosti. V ľadovom kryštály medzi vodnými molekulami vznikajú veľké prázdne priestory, a preto má ľad relatívne nízku hustotu.

Kryštálik ľadu

  • molekula vody
  • vodíková väzba

Topenie a tuhnutie

  • ľad
  • voda
  • ľad/voda
  • prestup tepla
  • odvod tepla
  • topenie
  • tuhnutie

Počas odvodu tepla klesá teplota do bodu tuhnutia, ktorého hodnota je pri atmosférickom tlaku 0 °C. V takomto prípade dochádza vplyvom odvodu tepla k vzniku ľadoveho kryštálu. Do dokončenia tuhnutia odvod tepla nespôsobuje ďalší pokles teploty.

Teplota ľadu sa zvyšuje pri atmosférickom tlaku pomocou prestupu tepla až do 0 °C, do takzvanej teploty topenia. V takomto prípade dochádza k topeniu, pričom prestúpené teplo sa v plnej miere obracia na rozpad ľadoveho kryštálu. Preto sa napriek prestupu tepla nezvyšuje teplota do konca topenia.

Súvisiace extra

Zmeny skupenstva

Fázový prechod je premena látky z jedného skupenstva do druhého.

Ľadové kryhy

Ľadové kryhy sú bloky zamrznutej sladkej vody, ktoré plávajú na morskej hladine.

Hydrát metánu

Je to pevná látka (hydrát plynu), vzniká pod vysokým tlakom kryštalizáciou na kontakte s oceánskou vodou za nízkych teplôt.

p-V-T diagram ideálnych plynov

Vzťah medzi tlakom, objemom a teplotou ideálnych plynov je uvedený v stavovej rovnici.

Teplomery

Na meranie teploty používame rôzne teplomery.

Voda (H₂O)

Voda je veľmi stabilná zlúčenina zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách.

Vyparovanie a vrenie

Čo sa odohráva v kvapaline počas vrenia a vyparovania? Od čoho závisí bod varu kvapaliny?

Ako to funguje? - Chladnička

Táto animácia prezentuje ako funguje chladnička.

Zaľadnenie

Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 13 tisíc rokmi.

Ako to funguje? - Sušič vlasov

Táto animácia predstavuje konštrukciu a fungovanie sušiča vlasov.

Added to your cart.