Stredoveký rytier

Stredoveký rytier

Stredovekí rytieri, ktorí bojovali na koňoch, boli vazalmi feudálov.

Dejepis

Kľúčové slová

Rytier, ťažká pechota, turnaj, lénnik, vojak, v stredoveku, zbraň, jazdec, erb, životný štýl, šľachtic, Oblečenie

Súvisiace extra

Otázky

 • Ako možno nazvať mladíkov, ktorí sa pripravovali na rytiersky život na cudzích dvoroch?
 • V akej polohe bol budúci rytier počas pasovania?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nRytier a jeho feudál si odprisahali vzájomnú vernosť.
 • Ktorý nie je stredovekým rytierskym rádom?
 • Kedy sa objavili prvé rytierske erby?
 • Čo bolo hlavnou funkciou rytierskeho erbu?
 • Kto navrhoval, posudzoval a evidoval v stredoveku erby?
 • Čo nebolo súčasťou bežných stredovekých rytierskych turnajov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVíťaz rytierskeho turnaja žiadal výkupné od porazeného (za život a výstroj)?
 • Počas pasovania na ktoré rameno budúceho rytiera položili meč?
 • Čo nemal rytier na sebe počas inauguračného obradu?
 • Na čo používali rytieri svoju dýku?
 • Aká bola priemerná dĺžka kopije?
 • Ktorá zbraň sa stala od 11.-12. storočia najdôležitejšou útočnou zbraňou rytierov?
 • Čo nebolo povinnosťou rytiera?
 • Čo nepatrilo k šiestim rytierskym umeniam?
 • Čo nepatrilo k šiestim rytierskym umeniam?
 • Kedy sa začínal rytiersky výcvik?
 • Čo znamená slovo rytier?
 • Kedy vznikla v stredovekej spoločnosti skupina rytierov?
 • Kto vytvoril prvú rytiersku armádu v Európe?
 • Ktoré tvrdenie nie je pravdivé v prípade rytierov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nRytieri nemali k dispozícii zbrane s ďalekým dosahom.
 • Z ktorej spoločenskej skupiny pochádzal najväčší počet rytierov?
 • Ako sa nazývala najmenšia samostatná bojová jednotka rytierov?
 • Ako sa nazývala najväčšia bojová jednotka rytierov?
 • Ktorý bol jediným stredovekým rytierskym rádom založeným v Maďarsku?
 • Z akej vojenskej jednotky vzišli rytieri?
 • Kto vlastnil rytiersky výstroj?
 • Na akých predmetoch sa zvyčajne objavovali rytierske erby?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nDeti, z ktorých sa mali stať rytieri boli od veku 5-7 rokov vychovávané na rytierskom hrade, ďaleko od domova.
 • Z čoho boli postavené rytierske hrady?
 • Čo bolo základom pre výpočet výkupného, ktoré sa požadovalo za porazeného rytierskeho turnaja?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nCena celkového výstroja rytiera mohla dosahovať aj hodnotu menšej dediny.
 • Akú mal hmotnosť celkový výstroj rytiera?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nKone rytierov nikdy nenosili brnenie.
 • Čo neplatí pre bežné rytierske turnaje odohrávajúce sa na konci stredoveku?
 • Ktorý literárny žáner nesúvisí predovšetkým so životom rytierov?
 • Ktorá zbraň bola pre rytierov najvzácnejšia?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nRytieri sa pripravovali na boj od 18 rokov.
 • Ktorá stavba sa považuje za predchodcu rytierskych hradov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nNiektorí rytieri boli nadaní aj v oblasti poézie a hudby.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nRytieri popri svojich každodenných povinnostiach nemali čas na dvorenie?
 • Čo nebolo povinnosťou rytiera?
 • Ktorý prejav nebol súčasťou bežnej stredovekej prísahy vernosti?

Scénky

Rytier

 • prilba
 • náprsné brnenie
 • chrbtové brnenie
 • brnenie na plecia
 • brnenie na ramená
 • rukavice
 • brnenie na stehná
 • náholenice
 • opasok s pošvou na meč
 • plášť
 • drôtená košeľa - Vyrobená bola z pospájaných kovových krúžkov. Zabezpečovala najmä ochranu proti rezným ranám, ale bola účinná aj v prípade slabších bodnutí, úderov a šípov.

V 9. storočí sa v stredovekej spoločnosti objavila nová skupina, tzv. rytieri. Boli to vojenskí, obrnení vazali na koňoch. Keď museli ísť do boja, aby obránili svojho pána, z príjmov, ktoré im prinášal statok hradili aj náklady na svoj výstroj.
Rytier a pán si vzájomne odprisahali vernosť. Tento slávnostný sľub mal často aj písomnú podobu. Pri sľube vernosti rytier a pán položili ruky jeden na druhého, pokľakli a pobozkali sa.

Synovia šľachticov približne vo veku siedmich rokov začali cvičiť beh, pasovanie, lukostreľbu, jazdenie na koni, hod oštepom, šerm a používanie štítu. Naučili sa písať a čítať.
Vo veku 12-13 rokov ich poslali na hrad nejakého rytiera, kde ich ďalej vychovávali ako pážatá. Svojmu pánovi slúžili ako poslíčkovia, pomáhali mu pri vítaní hostí a v boji boli jeho zbrojnošmi.
Počas inauguračnej ceremónie pri pasovaní za rytiera nastávajúci rytier kľačal na kolenách a na jeho pravé plece položili meč. Rytierovi odovzdali aj opasok, meč a zlaté ostrohy. Neskôr bola táto udalosť doplnená aj o cirkevný obrad.

Cirkev zaviedla ideál kresťanského rytiera. Tak sa medzi rytierske cnosti zapísal aj náboženský život, počúvanie omše, pomoc chudobným a slabším.
Medzi tzv. rytierskymi umeniami sa objavilo aj písanie básní. Charakteristickými žánrami rytierskej literatúry boli alby, rytierske romány a trubadúrske piesne.
Pravidlá vzťahujúce sa na rytiersky spôsob života boli obsiahnuté v rytierskom kódexe.

Živlom rytierov bol boj, a preto medzi najdôležitejšie rytierske hodnoty patrila odvaha a vernosť pánovi.
V 9.-14. storočí európske bojiská ovládali rytierske vojská. Ich najmenšou bojovou jednotkou bola tzv. rytierska kopija a najväčšou prápor.

Rytieri obývali hrady. Tieto hrady boli spočiatku skôr opustenými obytnými vežami. Neskôr ich ohradili kamenným múrom a hrad doplnili o ďalšie stavby (napr. bašty, obytné domy, kaplnku). Vysoká veža hradu symbolizovala aj moc vlastníka.

Zbrane

 • prilba
 • náprsné brnenie
 • štít
 • meč
 • rebrovaný kyjak
 • kyjak s reťazami
 • pošva na meč
 • halapartňa - Tyčová zbraň, ktorá spája výhody kopije a sekery. Počas boja ju využívali rôznymi spôsobmi (napr. na bodnutie, seknutie, strhnutie z koňa).
 • oštep
 • kuša - Studená strelná zbraň; pozostávala z luku, ktorý bol pripevnený na predĺženom ráme. Umožňovala vystreľovanie rôznych nábojov.
 • šípy

Animácia

Turnaj

 • sedlo
 • konská prikrývka
 • kopija - Bodná zbraň podobná oštepu. Má niekoľko verzií. Jej priemerná dĺžka dosahovala okolo 2,5 m. Na rytierskych turnajoch sa používala verzia s masívnou, hrubou drevenou rukoväťou a tupým koncom.
 • zábradlie
 • bojový žrebec - Kone rytierov boli veľmi dobre vycvičené zvieratá, ktoré bezpodmienečne poslúchali svojich pánov. Na rytierskych turnajoch a v bitkách aj kone mali na sebe brnenie, ktoré im zabezpečovalo ochranu.
 • strmeň - Kovový držiak na nohy, pripevnený na kožené remienky, ktoré viseli zo sedla po oboch stranách. Jazdcovi zabezpečovali stabilitu a umožňovali voľnejší pohyb jeho hornej časti tela.
 • uzda
 • ohlávka

Rytieri sústavne cvičili aj v období mieru. Rytierske turnaje boli pre nich vynikajúcou príležitosťou, nakoľko počas vzájomného súťaženia mohli ukázať svoj talent a zdokonaľovať svoje schopnosti. Turnaje, ktoré prebiehali podľa pevne stanovených pravidiel, sa zvyčajne konali na hradných dvoroch.

Na týchto podujatiach rytieri bojovali s bábkami a aj medzi sebou. Časté boli aj skupinové boje, ale najobľúbenejšou udalosťou bol duel, v ktorom dvaja rytieri zápasili s mečmi alebo kopijami.

Najčastejšou formou duelu bol turnaj, v rámci ktorého dvaja rytieri na svojich bojových žrebcoch cválali oproti sebe veľkou rýchlosťou po opačných stranách bariéry, ktorá ich oddeľovala. Cieľom bolo, aby svojou kopijou s tupým koncom súpera vysotili z konského sedla. Aj napriek tomu, že rytieri mali oblečené brnenie, časté boli vážne (až smrteľné) zranenia.

Počas turnajov veľmi dôležitú úlohu zohrávali rytierske helmy a erby, nakoľko tie umožňovali identifikáciu daných rytierov. Rytierske turnaje, ktoré sa koncom stredoveku stali významnými spoločenskými udalosťami, viedol herold. Herold navrhoval a registroval erby. Okrem toho on predstavoval rytierov a vyhlasoval víťazov. Bol vlastne "moderátorom" celej udalosti a zároveň rozhodcom.

Víťaz turnaja získal brnenie, zbrane a koňa porazeného rytiera. Nakoľko porazený rytier sa stal jeho zajatcom, mohol za neho žiadať aj výkupné. Jeho hodnota závisela od miery úcty prejavovanej porazenému rytierovi.

Oblečte rytiera!

Rozprávanie

V 9. storočí sa v západoeurópskej feudálnej spoločnosti objavila nová skupina. Rytieri boli vazali, ktorí boli zároveň vojenskými obrnenými jazdcami a poprednými členmi spoločnosti. Ich živlom bol boj, na ktorý sa pripravovali už od detstva. Medzi najdôležitejšie rytierske cnosti patrila odvaha a vernosť pánovi. Za svoje služby dostali od svojho pána statok. Z príjmov, ktoré im prinášal statok hradili aj náklady na svoj výstroj.

Rytierske brnenie pokrývalo takmer celé telo. Celková hmotnosť helmy a brnenia pokrývajúceho jednotlivé časti tela dosahovala 30-40 kg. Počas bitiek a súbojov aj kone mali pokryté kritické časti tela brnením. Medzi typické zbrane rytiera patril meč, halapartňa, luk, kuša a rôzne typy kyjakov.

Keď nebojovali, zúčastňovali sa turnajov a súperili medzi sebou. Svoju silu a šikovnosť si mohli otestovať v rámci viacerých úloh. Jednou takou úlohou bol súboj, počas ktorého museli cválať na koni oproti sebe pozdĺž deliaceho plotu a pomocou kopije museli súpera zhodiť zo sedla.

Súvisiace extra

Templárski rytieri (12. storočie)

Jeden z najdôležitejších rytierskych rádov, ktorý vznikol počas križiackych výprav.

Šachové hádanky

Pomocou šachových hádaniek možno rozvíjať logické schopnosti na hodinách matematiky.

Erbová sieň

Jednou z najdôležitejších miestností stredovekého hradu bola rytierská sieň so svojráznou ozdobou a zariadená charakteristickým nábytkom.

Hrad Diósgyőr

Stredoveký hrad v Maďarsku postavil kráľ Ľudovít I.

Hradné väzenie v stredoveku

Rozmanité mučidlá používali v stredovekých a ranno-novovekých väzeniach.

Husitská vozová hradba

Husiti v 15. storočí pozdvihli používanie bojových vozov na majstrovskú úroveň.

Lutna a Ninera

Najstaršia verzia lutny sa objavila v starovekej Mezopotámií.

Maďarská armáda v 15 storočí (kavaléria)

Jednú časť zo základných jednotiek "čiernej armády" Mateja I. tvorila kavaléria.

Obytná veža v stredoveku

Donžony boli svojrázne budovy v stredoveku a boli postavené nielen ako súčasťou hradu.

Stredoveký kresťanský kráľ

Krest'anskí králi, ktorí sedeli na trónoch, nosili korunu a v rukách držali kráľovské insignie, boli typickými postavami stredoveku.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (10-12. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Stredoveké veže a bašty

Konštrukcia hradov mala paralelný vývoj s vojenskou technikou.

Uhorská armáda v 15. storočí (pechota)

Jednú časť zo základných jednotiek "čiernej armády" Mateja I. tvorila pechota.

Bitka pri Hastingse (1066)

Viliam Dobyvateľ normanský vojvoda v tejto rozhodujúcej bitke zvíťazil nad Anglosasmi, neskôr ako kráľ upevnil svoju moc v Anglicku.

Bitka pri Varne (1444)

Uhorský kráľ Vladislav III zomrel v prehratej protitureckej vojne.

Added to your cart.