Roboty

Pomocou robota získame zábavnou formou rôzne náhľady na priestorové objekty.

Súvisiace extra

Konštrukcia 45-stupňového uhla

Rozpolením 180-stupňového uhla vieme skonštruovať 90-stupňový uhol. Ak aj ten rozpolíme,...

Geometrické transformácie 1.(rotácia)

Táto animácia prezentuje geometrickú rotáciu v priestore a rovine.

Valcovité telesá

Táto animácia prezentuje rôzne typy valcovitých telies a ich bočné plochy.

Relatívna poloha priamok a rovín

Táto animácia prezentuje relatívnu pozíciu priamok a rovín.

Zrkadlový obraz kruhu určený osou

V rovine sa nachádza os t a kruh so stredom O a polomerom r. Skonštruujme zrkadlový obraz tohto...

Konštrukcia kolmice na priamku z bodu P, ktorý sa nachádza na priamke

Daná je priamka e a bod P, ktorý sa nachádza na priamke. Zostrojme priamku g, ktorá bude...

Na koľko častí môže priestor rozdeliť 3 priamky?

Tri priamky môžeme v priestore rozmiestniť rôznym spôsobom. Preskúmajme, v ktorom prípade...

Zoskupenie telies 3

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Added to your cart.