Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a ukladajú sediment.

Geografia

Kľúčové slová

rieka, terén tvarovanie, Vodné toky, koryto, ústie, Horná časť, stredný kurz, dolná časť, delta, Estuary, erózia, úlomok, stojatá voda, Ohnúť, takt, ostrov, údolie, reliéf, voda, hydrografia, kolobeh vody, príroda, príroda štúdie, fyzickej geografie, geomorfológie, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Rieky

 • horný tok - Rieka s prudkým spádom disponuje väčšou energiou, než je potrebná k odplaveniu sedimentov. Vyhlbuje koryto rieky a vytvára údolie tvaru písmena V.
 • stredný tok - Rieka na území s miernym sklonom má vyrovnanú energiu. Odplavuje a ukladá sediment vytvorený bočnou eróziou.
 • dolný tok - Na území s nízkym sklonom energia rieky nepostačuje na odplavenie sedimentu, preto ho ukladá a vytvára ostrovy, plytčiny.
 • delta - Rieky s veľkým množstvom sedimentu uložia zvyšný sediment pri svojom ústí. Rieka sa rozdelí na viacero ramien, ostrovy medzi týmito ramenami expandujú na úkor mora.
 • estuár (lievikovité vyústenie) - Ústie, ktoré vzniká v prípade rieky s malým množstvom sedimentu alebo rieky vtekajúcej do mora so silným prílivom a odlivom. Príliv sústavne zväčšuje a vyhlbuje toto ústie.
Rieky, ako vonkajšia sila, majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a ukladajú sediment. Rieky formujú zemský povrch v rámci troch úsekov: horný, stredný, dolný tok. Od prameňa až po ústie rieky sa tieto úseky môžu aj viackrát meniť.

Horný tok

 • údolie tvaru písmena V - Vyhlbuje ho rieka s rýchlym tokom prostredníctvom vertikálnej erózie.
 • erózia - Ničenie zemského povrchu spôsobované vonkajšími silami.

Každý vodný tok disponuje určitou energiou. Jednu časť svojej energie použije na odplavenie sedimentov. Pomocou zvyšnej energie eroduje svoje koryto. Rieky s prudkým spádom disponujú väčšou energiou, než je potrebná k odplaveniu sedimentov. Prudký prúd rieky vyhlbuje koryto rieky pomocou odplavovaného sedimentu a vytvára údolie tvaru písmena V.

Definície pojmov:

Roklina: Ak rieka preteká tvrdou horninou, vzniká hlboké a úzke údolie s takmer vertikálnymi stenami.

Kaňon: Forma rokliny, ktorá vzniká v suchom podnebí.

Vodopád: Vzniká tam, kde sú v koryte tvrdšie horniny. Rieka mäkšie vrstvy hornín nachádzajúce sa nad a pod tvrdšou horninou eroduje rýchlejšie, a tak vytvára stupne, cez ktoré vodný tok prepadá.

Stredný tok

 • meander - Vzniká meandrovaním rieky. Na vonkajšej strane zákruty rýchlosť prúdu je najväčšia, preto tu prebieha erózia. Na vnútornej strane zákruty rýchlosť prúdu je malá, preto tam rieka ukladá sediment. Zákruty sa takýmto spôsobom stále zväčšujú.
 • mŕtve rameno - Odrezaná zákruta rieky. Počas záplav rieka presekne krk meandra a takýmto spôsobom vyrovná svoj tok.
 • naplavenina
 • erodujúci breh - Na vonkajšej strane zákruty rýchlosť prúdu je najväčšia, preto tu prebieha erózia.
 • vznikajúci breh - Na vnútornej strane zákruty rýchlosť prúdu je malá, preto tam rieka ukladá sediment.

Rieky na území s miernym sklonom majú vyrovnanú energiu, t.j. ukladanie a odplavovanie sedimentu je v rovnováhe. Spád rieky klesá, charakteristická je bočná erózia, vytváranie meandrov. Rieka na jednej strane koryta vytvára plytčinu. Na druhej strane vyhlbuje koryto a vytvára zákrutu. Vonkajší oblúk zákruty - kde je rýchlosť prúdu najväčšia - sústavne eroduje, zároveň sa buduje vnútorný oblúk: zákruta sa zväčšuje, nakoniec sa zablokuje a vytvorí mŕtve rameno.

Definície pojmov:

Línia prúdenia: Pomyslená čiara spájajúca body vodného toku s najväčšou rýchlosťou. V zákrute sa ťahá pri konkávnom brehu, v prípade rovných úsekov v strede koryta.

Dolný tok

 • vedľajšie ramená - Rieka ukladaním sedimentu vytvára ostrovy, plytčiny, a tak sa rozvetvuje.
 • naplavenina
Na území s nízkym sklonom energia rieky klesne, preto tu prevláda ukladanie sedimentu, avšak jeho odplavovanie nezanikne úplne. Rieka zo sedimentu vytvára ostrovy, plytčiny, koryto rieky sa rozvetvuje. Výsledkom sústavného ukladania sedimentu a zmeny koryta je aluviálna rovina a náplavový kužeľ.

Ústia riek

 • delta - Rieky s veľkým množstvom sedimentu uložia zvyšný sediment pri svojom ústí. Rieka sa rozdelí na viacero ramien, ostrovy medzi týmito ramenami expandujú na úkor mora.

Delta

Väčšina veľkých riek vteká do mora. Delta vzniká pri ústí riek s veľkým množstvom sedimentu, kde nie je značný príliv a odliv. Rieka uloží zvyšný sediment, tým vytvorí viacero ramien. Ostrovy medzi týmito ramenami expandujú na úkor mora.

Estuár

Estuár (lievikovité vyústenie) vzniká v prípade rieky s malým množstvom sedimentu alebo rieky vtekajúcej do mora so silným prílivom a odlivom. Príliv sústavne zväčšuje a vyhlbuje estuár.

Riečne terasy

Postupom času sa tok rieky na danom mieste mení pôsobením tektonických a klimatických vplyvov. Zmena toku rieky, ktorá sa na tom istom území odohrala viackrát, vytvorí stupňovito usporiadané riečne terasy. Záplavy sa nedostanú k riečnym terasám, preto boli cesty a osídlenia zvyčajne vybudované v tejto oblasti.

Animácia

 • stredný tok - Rieka na území s miernym sklonom má vyrovnanú energiu. Odplavuje a ukladá sediment vytvorený bočnou eróziou.
 • dolný tok - Na území s nízkym sklonom energia rieky nepostačuje na odplavenie sedimentu, preto ho ukladá a vytvára ostrovy, plytčiny.
 • delta - Rieky s veľkým množstvom sedimentu uložia zvyšný sediment pri svojom ústí. Rieka sa rozdelí na viacero ramien, ostrovy medzi týmito ramenami expandujú na úkor mora.
 • údolie tvaru písmena V - Vyhlbuje ho rieka s rýchlym tokom prostredníctvom vertikálnej erózie.
 • erózia - Ničenie zemského povrchu spôsobované vonkajšími silami.
 • meander - Vzniká meandrovaním rieky. Na vonkajšej strane zákruty rýchlosť prúdu je najväčšia, preto tu prebieha erózia. Na vnútornej strane zákruty rýchlosť prúdu je malá, preto tam rieka ukladá sediment. Zákruty sa takýmto spôsobom stále zväčšujú.
 • mŕtve rameno - Odrezaná zákruta rieky. Počas záplav rieka presekne krk meandra a takýmto spôsobom vyrovná svoj tok.
 • naplavenina
 • erodujúci breh - Na vonkajšej strane zákruty rýchlosť prúdu je najväčšia, preto tu prebieha erózia.
 • vznikajúci breh - Na vnútornej strane zákruty rýchlosť prúdu je malá, preto tam rieka ukladá sediment.
 • vedľajšie ramená - Rieka ukladaním sedimentu vytvára ostrovy, plytčiny, a tak sa rozvetvuje.
 • naplavenina
 • estuár - Ústie, ktoré vzniká v prípade rieky s malým množstvom sedimentu alebo rieky vtekajúcej do mora so silným prílivom a odlivom. Príliv sústavne zväčšuje a vyhlbuje toto ústie.
 • delta - Rieky s veľkým množstvom sedimentu uložia zvyšný sediment pri svojom ústí. Rieka sa rozdelí na viacero ramien, ostrovy medzi týmito ramenami expandujú na úkor mora.

Súvisiace extra

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád...

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich príslušné symboly.

Ľadovec (stredný)

Ľadovec je veľká kopa ľadu, ktorá vznikla zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Eolická reliéfotvorná činnosť na pobrežiach a v stepiach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní pobreží a stepí.

Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní púští.

Fungovanie plavebnej komory

Plavebná komora slúži na prekonanie výškového rozdielu hladín vertikálnym pohybom plavidla.

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Systém ochrany pred povodňami

Ochranná hrádza, alebo, v prípade menších povodní, letná hrádza zaisťuje ochranu proti povodňových škodám.

Systém priehrad v Holandsku

Holandsko celé storočia zvádza boj s morom.

Topografia Zeme

V tejto animácii sa dozviete, ktoré sú najväčšie pohoria, nížiny, rieky, jazerá a púšte našej Zeme.

Vývoj jazier

Stojaté vody v priehlbinách zemského povrchu môžu vznikať pôsobením endogénnych a exogénnych síl, respektíve ľudskou činnosťou.

Vodná elektráreň (Hoover Dam, USA)

Obrovská priehrada, postavená na rieke Colorado v USA bola pomenovaný po bývalom americkom prezidentovi.

Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Znečisťovanie vody

Hlavnými zdrojmi znečisťovania vody sú priemysel, poľnohospodárstvo a mestské oblasti.

Added to your cart.