Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a ukladajú sediment.

Geografia

Kľúčové slová

rieka, terén tvarovanie, Vodné toky, koryto, ústie, riečna voda, Horná časť, stredný kurz, dolná časť, delta, Estuary, erózia, úlomok, stojatá voda, Ohnúť, plytčina, ostrov, údolie, reliéf, voda, hydrografia, kolobeh vody, príroda, príroda štúdie, fyzickej geografie, geomorfológie, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Rieky

Rieky, ako vonkajšia sila, majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a ukladajú sediment. Rieky formujú zemský povrch v rámci troch úsekov: horný, stredný, dolný tok. Od prameňa až po ústie rieky sa tieto úseky môžu aj viackrát meniť.

Horný tok

Každý vodný tok disponuje určitou energiou. Jednu časť svojej energie použije na odplavenie sedimentov. Pomocou zvyšnej energie eroduje svoje koryto. Rieky s prudkým spádom disponujú väčšou energiou, než je potrebná k odplaveniu sedimentov. Prudký prúd rieky vyhlbuje koryto rieky pomocou odplavovaného sedimentu a vytvára údolie tvaru písmena V.

Definície pojmov:

Roklina: Ak rieka preteká tvrdou horninou, vzniká hlboké a úzke údolie s takmer vertikálnymi stenami.

Kaňon: Forma rokliny, ktorá vzniká v suchom podnebí.

Vodopád: Vzniká tam, kde sú v koryte tvrdšie horniny. Rieka mäkšie vrstvy hornín nachádzajúce sa nad a pod tvrdšou horninou eroduje rýchlejšie, a tak vytvára stupne, cez ktoré vodný tok prepadá.

Stredný tok

Rieky na území s miernym sklonom majú vyrovnanú energiu, t.j. ukladanie a odplavovanie sedimentu je v rovnováhe. Spád rieky klesá, charakteristická je bočná erózia, vytváranie meandrov. Rieka na jednej strane koryta vytvára plytčinu. Na druhej strane vyhlbuje koryto a vytvára zákrutu. Vonkajší oblúk zákruty - kde je rýchlosť prúdu najväčšia - sústavne eroduje, zároveň sa buduje vnútorný oblúk: zákruta sa zväčšuje, nakoniec sa zablokuje a vytvorí mŕtve rameno.

Definície pojmov:

Línia prúdenia: Pomyslená čiara spájajúca body vodného toku s najväčšou rýchlosťou. V zákrute sa ťahá pri konkávnom brehu, v prípade rovných úsekov v strede koryta.

Dolný tok

Na území s nízkym sklonom energia rieky klesne, preto tu prevláda ukladanie sedimentu, avšak jeho odplavovanie nezanikne úplne. Rieka zo sedimentu vytvára ostrovy, plytčiny, koryto rieky sa rozvetvuje. Výsledkom sústavného ukladania sedimentu a zmeny koryta je aluviálna rovina a náplavový kužeľ.

Ústia riek

Delta

Väčšina veľkých riek vteká do mora. Delta vzniká pri ústí riek s veľkým množstvom sedimentu, kde nie je značný príliv a odliv. Rieka uloží zvyšný sediment, tým vytvorí viacero ramien. Ostrovy medzi týmito ramenami expandujú na úkor mora.

Estuár

Estuár (lievikovité vyústenie) vzniká v prípade rieky s malým množstvom sedimentu alebo rieky vtekajúcej do mora so silným prílivom a odlivom. Príliv sústavne zväčšuje a vyhlbuje estuár.

Riečne terasy

Postupom času sa tok rieky na danom mieste mení pôsobením tektonických a klimatických vplyvov. Zmena toku rieky, ktorá sa na tom istom území odohrala viackrát, vytvorí stupňovito usporiadané riečne terasy. Záplavy sa nedostanú k riečnym terasám, preto boli cesty a osídlenia zvyčajne vybudované v tejto oblasti.

Súvisiace extra

Morské slapy

Jav morského prílivu a odlivu vzniká kvôli gravitačnej sile Mesiaca.

Vodné toky

Ľudia vždy radi osídľovali okolie riek. Aké má výhody a nevýhody život v blízkosti riek?

Tundra: ľadová pustatina lemovaná zeleňou

Skutočne je tundra taká chladná a spustnutá, ako si to predstavuje mnoho ľudí?

Topografia Zeme

V tejto animácii sa dozviete, ktoré sú najväčšie pohoria, nížiny, rieky, jazerá a púšte...

Eolická reliéfotvorná činnosť na pobrežiach a v stepiach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní pobreží a stepí.

Vrása (základný)

Bočná tlaková sila spôsobuje že sa na kameňoch tvoria záhyby. Týmto sa tvoria na horách...

Po stopách dažďa - Savany

Flóra a fauna saván sa prispôsobuje podnebiu.

Usadené horniny

Vedeli ste, že tri štvrtiny našej Zeme pokrývajú usadené horniny?

Added to your cart.