Prístav

Prístav

V prístave musí byť zabezpečená potrebná infraštruktúra a služby pre námornú dopravu.

Geografia

Kľúčové slová

prístav, doprava, Vodná doprava, lodné, Loď, logistika, obchod, priemysel, infraštruktúra, Služby, preprava cestujúcich, povinnosť, voľný prístav, kontajnerový terminál, mapa, Mapa znalosti, Zemeguľa, Zem, Humánne geografia, spoločnosť, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Prístav

 • suchý dok
 • nákladný prístav
 • prístav pre cestujúcich
 • ropný prístav
 • bezcolný sklad
 • kontajnerový terminál
 • maják
 • riadiaca veža
 • vlnolam

Prístavná zóna: ekonomická zóna spojená s prímorským osídlením, v ktorej jednotlivé stavby a spoločensko-ekonomické činnosti priamo alebo nepriamo súvisia s prepravou tovaru a osôb.

Služby a priemysel typický pre prístavy:

1. služby, ktoré poskytuje prístav (skladovanie a distribúcia prijatého a vydávaného tovaru);

2. služby zabezpečujúce fungovanie prístavu (napr. nakladanie a vykladanie, balenie, oprava lodí, preclenie, finančné služby, poistenie tovaru, preprava, bezpečnostné služby, pohotinstvo, informačné služby);

3. priemysel v prístave, ktorý spracováva hromadný tovar, ktorý privážajú lode a tovar určený na export, ktorý sa dostáva do prístavu po súši (napr. hutníctvo, petrochemický priemysel, drevársky priemysel, textilný priemysel, potravinársky priemysel);

4. priemysel spojený s námorníctvom (napr. výroba lodí).

Ropný prístav

 • ropný tanker
 • nádrž na ropu
 • čerpadlo na ropu

Prístav pre cestujúcich

 • dopravná loď
 • riadiaca veža
 • parkovisko
 • administratívna budova

Kontajnerový prístav

 • žeriav
 • priemyselná koľaj
 • kontajnery
 • chladiace kontajnery
 • kontajnerová loď

Animácia

 • nákladný prístav
 • bezcolný sklad
 • kontajnerový terminál
 • nádrž na ropu
 • žeriav
 • priemyselná koľaj
 • kontajnery
 • dopravná loď
 • riadiaca veža
 • parkovisko
 • administratívna budova

Najväčšie prístavy

 • Ning-po
 • Šanghaj
 • Singapur
 • Rotterdam, Antverpy
 • Kanton
 • Tiencin
 • Port Hedland
 • Houston
 • New Orleans
 • Busan
 • Nagoja
 • Port Kelang
 • Mys dobrej nádeje
 • Melacký prieliv
 • Panamský prieplav
 • Hornský mys
 • Suezský prieplav
 • Gibraltársky prieliv

Rozprávanie

Prístavy sú uzlami vodnej dopravy, logistickými, priemyselnými a obchodnými centrami.
Rozlišujeme prepravu tovaru a osôb, miesta ich obsluhy sú oddelené.

Prístavy určené na prepravu osôb sa nachádzajú v centre veľkomiest, rekreačných oblastiach. V záujme uspokojenia potrieb cestujúcich tu nájdeme reštaurácie, hotely a banky. Prvoradou funkciou prepravy tovaru je vyloženie a naloženie tovaru na lode, v prípade potreby skladovanie tovaru. Väčšie prístavy dnes už zabezpečujú komplexné funkcie, ako sú preclenie, triedenie tovaru, administratívne úlohy, údržba a oprava lodí.
Prístav musí mať vybudovaný dobrý dopravný systém, potrebná je vnútorná železnica a nakladacie zariadenia. Pomocou žeriavov možno tovar preložiť z lode rovno na železnicu. Na skladovanie kontajnerov sa používajú tzv. kontajnerové terminály. Niektoré druhy tovaru je potrebné skladovať špeciálnym spôsobom: pšenica, krmivo sa skladuje v silách, kým ropa v špeciálnych nádržiach.

Pod hromadným tovarom rozumieme taký tovar, ktorý sa prepravuje v sypanej forme, ako napríklad obilie, olejnaté semená, krmivo, cukor atď. V prístave skontrolujú hmotnosť a kvalitu prijatého hromadného tovaru.

Slobodné prístavy sú také prístavy, kde sa preloženie a skladovanie tovaru uskutočňuje bez colnej kontroly.

Súvisiace extra

Kontajnerová loď

Komerčné námorné cesty kontajnerových lodí, ktoré sa objavili a rozšírili po druhej svetovej vojne, tvoria globálnu sieť.

Maják

Maják je stavba pri pobreží slúžiaca na navigáciu a pomoc pri riadení lode na mori.

Dopravné siete

Animácia predstavuje suchozemné, vodné a vzdušné dopravné uzly.

Letisko

Letiská poskytujú potrebnú infraštruktúru a služby nevyhnutné pre letectvo.

Panamský prieplav

Panamský prieplav je umelá plavebná cesta, ktorá bola vytvorená na skrátenie lodných ciest medzi Tichým a Atlantickým oceánom.

Priemyselný park

Priemyselný park zabezpečuje infraštruktúru a služby pre firmy.

Ragusa (Chorvátsko, 16. storočie)

Dnes toto mesto poznáme ako Dubrovník. Je to chorvátske mesto s vynikajúcou polohou a veľkolepou architektúrou. Svoj najväčší rozkvet zažívalo v 16. storočí.

RMS Queen Mary 2 (2003)

Najväčší zaoceánsky parník v dobe svojho vzniku.

Ropný tanker

Ropné tankery, ktoré sa objavili na konci 19. storočia, patria k lodiam najväčších rozmerov.

Suezský prieplav

Suezský prieplav je umelou vodnou cestou medzi Červeným a Stredozemným morom.

Vrstvy oceánov

Hĺbka vody ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Vznášadlo, mark SR N4

Vznášadlo je dopravný prostriedok pohybujúci sa na pretlakovanej vrstve vzduchu tesne nad povrchom vody.

Added to your cart.