Politické a ekonomické integrácie

Politické a ekonomické integrácie

V priebehu poslednch desaťročí bolo v jednotlivých krajinách vytvorených niekoľko politických a hospodárskych únií.

Geografia

Kľúčové slová

politika, hospodárstvo, zväzy, NATO, Európska únia, G8, OPEC, NAFTA, ASEAN, Arabská liga, Eurozóna, EFTA, Severská rada, členský štát, Svet, Európa, mapa, mapa sveta, krajiny, Zemeguľa, Zem, hranice, Humánne geografia, spoločnosť, Mapa znalosti, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Európske politické a ekonomické integrácie

Politické a ekonomické integrácie sveta

G7: Fórum spolupráce 7 ekonomicky najvyspelejších krajín sveta. Prvé stretnutie, známe ako prvý svetový ekonomický samit, bolo zvolané v roku 1975.

G10: Skupina krajín, ktoré sa zúčastnili Všeobecných dohôd o úverovaní. Vytvorili ju v roku 1962 v záujme prediskutovania hospodárskych, monetárnych a finančných otázok, ako aj spolupráce v týchto oblastiach. Zúčastnené krajiny stanovujú dostupnosť zdrojov Medzinárodného menového fondu (IMF).

G20: Medzinárodné fórum, ktoré sa skladá z Európskej únie a 19 vedúcich ekonomík sveta. Založené bolo v roku 1999. Jeho cieľom je podporiť diskusie medzi ministrami financií, centrálnymi bankami a hlavami štátov o postupoch zameraných na medzinárodnú finančnú stabilitu.

G33: Politická koalícia rozvojových krajín, ktorá zosúlaďuje obchodné a politické aktivity. Založili ju v roku 2003 za účelom poskytnutia pomoci zúčastneným krajinám pri riešení ich spoločných problémov, ktoré sa týkajú najmä poľnohospodárstva.

NAFTA (North American Free Trade Association - Severoamerická dohoda o voľnom obchode): Zámerom dohody, ktorú v roku 1992 podpísali Spojené štáty americké, Kanada a Mexiko, bolo vytvoriť zónu voľného obchodu.
Ďalším cieľom bolo zabezpečiť trh pre tovar a služby členských krajín, vytvoriť nové pracovné príležitosti a posilniť konkurencieschopnosť podnikov z členských krajín na svetovom trhu.

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations - Združenie národov juhovýchodnej Ázie): Regionálna medzinárodná organizácia, ktorá podporuje politickú, ekonomickú a kultúrnu spoluprácu krajín juhovýchodnej Ázie. Založili ju v roku 1967, aby ochránili oblasť ohrozovanú socialistickým blokom a udržali mier vo svojich krajinách.
Od polovice 70. rokov 20. storočia dôraz kládli na ekonomickú spoluprácu, tá sa však o jedno desaťročie pozastavila.
Od 90. rokov 20. storočia sa ekonomika týchto krajín rýchlo vyvíjala, dopomohlo tomu aj to, že zaviedli deľbu práce a špecializovali sa na výrobu elektronického, kvalitného a masového tovaru. To viedlo k vytvoreniu regionálnej zóny voľného obchodu. Sídlo tejto organizácie je v Jakarte.

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu): Úlohou tejto ekonomicko-politickej záujmovej únie je koordinácia ťažby ropy v členských krajinách s veľkými zásobami ropy.
Organizácia bola založená v roku 1960, aby jej členovia dokázali účinnejšie odolávať tlakom na znižovanie ceny zo strany svetových (najmä amerických, britských a holandských) firiem, ktoré v tom čase ovládali trh s ropou.
Spočiatku sa venovala predaju ropy z rozvojových krajín, kontrolovala vyťažené množstvá, neskôr mala hlavné slovo pri určovaní ceny ropy na svetových trhoch. Táto organizácia sídli vo Viedni.

Arabská liga (Liga arabských štátov): Regionálna medzinárodná organizácia arabských štátov. Bola založená predovšetkým na politické účely, členstvo však spočíva na kultúrnej a geografickej podobnosti a blízkosti.
Jej cieľom je spolupráca a vzájomná podpora, rozvoj ekonomickej, sociálnej, politickej, kultúrnej a vojenskej spolupráce. Jej sídlo sa nachádza v Káhire.

Európska únia

1957 – V Ríme bolo založené Európske hospodárske spoločenstvo (Spoločný trh).
Členovia: Nemecká spolková republika, Francúzsko, Taliansko a krajiny Beneluxu.

1967 – Organizácia bola premenovaná na Európske spoločenstvo. Zmena názvu naznačuje, že spolupráca už nemala iba hospodársky charakter.

1973–1986Rozšírenie Európskeho spoločenstva.
Vstupujúce štáty: v roku 1973 Spojené kráľovstvo, Írsko, Dánsko; v roku 1981 Grécko, v roku 1986 Portugalsko a Španielsko.

1985 – Uzatvorila sa Schengenská dohoda, ktorá stanovuje prísnu kontrolu vonkajších hraníc a voľné prekročenie hraníc medzi členskými krajinami.

1992 – Podpísanie Maastrichtskej zmluvy: členské štáty zmluvne deklarovali, že do milénia vytvoria (západnú) Európu bez hraníc.

1994 – Názov spoločenstva sa zmenil na Európsku úniu, čo naznačovalo, že sa spolupráca rozšírila aj na zahraničnú a obrannú politiku.

1995 – Nové členské štáty: Švédsko, Fínsko, Rakúsko.

1995Schengenská dohoda vstupuje do platnosti. (Spojené kráľovstvo nie je členom tohto priestoru. K dohode sa pripojilo aj Nórsko a Island, ako nečlenské štáty EÚ.)

1997 – Podpísanie zmluvy o východoeurópskom rozširovaní.

2002 – Zavedenie jednotnej valuty únie, eura. Vznikla eurozóna. Bola založená peňažná (monetárna) únia a EÚ sa stala druhou najväčšou ekonomikou na svete.
Členovia (v roku 2015): Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Rakúsko, Fínsko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Írsko, Grécko, Slovensko, Slovinsko, Cyprus, Malta, Estónsko, Lotyšsko, Litva.

2004Východné rozšírenie. Nové členské štáty: Cyprus, Česko, Estónsko, Poľsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Slovensko, Slovinsko.

2007 – Nové členské štáty: Bulharsko a Rumunsko.

2013 – Nový členský štát: Chorvátsko.

Definície pojmov:

Integrácia: spojenie nezávislých národných ekonomík, rozdiely medzi nimi sa postupne strácajú, ich hospodárske (a neskôr aj iné) vzťahy čoraz viac pripomínajú vnútroštátne vzťahy. Zjednotenie sa môže uskutočniť na 2 úrovniach: na mikroúrovni (medzi podnikmi) alebo makroúrovni (medzi krajinami).

Hospodárska únia: predposledný krok integrácie, v rámci ktorého zaniknú národné ekonomiky, hospodárska politika je jednotná, spoločné investície a technologické reťazce prekračujú národné hranice, prebiehajú spoločne organizované výrobné a predajné procesy a v obehu je spoločná mena.

Politická únia: Najpokročilejšia forma integrácie, kedy okrem hospodárskej integrácie je spoločnáaj politika (tvoria tak jeden spoločný štát).

Regionálna hospodárska únia: Taká forma integrácie, kedy hospodárska integrácia tvorí geografický región, ktorý možno dobre ohraničiť.

NATO

Organizácia Severoatlantickej zmluvy (po anglicky North Atlantic Treaty Organisation, skrátene NATO) je aliancia 28 severoamerických a európskych krajín.
Založená bola po II. svetovej vojne (4. apríla 1949) vo Washingtone. Aliancia vznikla počas studenej vojny na oslabenie moci Sovietskeho zväzu, ktorý v tej dobe expandoval vo východnej Európe a ako odporca Varšavskej zmluvy.

Po ukončení studenej vojny sa z nej stala bezpečnostná organizácia západnej civilizácie. Jej ciele sú obsiahnuté v Severoatlantickej zmluve, na základe ktorej členské štáty použijú všetky politické a vojenské nástroje na obranu slobody a bezpečnosti členských krajín.
Jej ďalším cieľom je zabrániť rozširovaniu ruského politického a vojenského vplyvu. V súčasnosti uskutočňuje operácie na udržanie mieru aj za hranicami členských štátov.
Vedúcou veľmocou organizácie sú Spojené štáty americké, a preto sa v jej politike výrazne uplatňujú zahraničné, politické a ekonomické záujmy krajiny.
Maďarsko, Česko a Poľsko vstúpili do tejto organizácie v roku 1999. V roku 2004 sa pripojilo ďalších päť členských štátov Európskej únie (Slovensko, Slovinsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva) a potom aj Bulharsko a Rumunsko.
V roku 2009 sa členmi NATO stali Chorvátsko a Albánsko, v roku 2017 zas Čierna Hora. V roku 2018 boli zahájené rokovania o vstupe so Severným Macedónskom.

Schengenský priestor

Schengenská dohoda je zmluva medzi Európskou úniou a niekoľkými ďalšími európskymi krajinami o zrušení kontrol vnútorných hraníc a spoločnej kontrole vonkajších hraníc.

Dohodu o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach v roku 1985 podpísalo päť európskych krajín (Francúzsko, Spolková republika Nemecko a krajiny Beneluxu). V súčasnosti ju uplatňuje 22 z 28 členských štátov Európskej únie a 4 krajiny z nečlenských krajín EÚ (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).

Súvisiace extra

Štáty a mestá USA

Táto animácia nás oboznámi s najväčším mestami a členskými štátmi USA.

Štáty Afriky

Pomocou tejto prezentácie spoznáte štáty Afriky, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty Ameriky

Prostredníctvom tejto prezentácie môžete spoznať štáty Ameriky, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty Ázie

Prostredníctvom tejto animácie môžete spoznať štáty Ázie, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty Európy

Pomocou tejto animácie spoznáte štáty Európy, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty sveta

Prostredníctvom cvičenia na troch úrovniach obtiažnosti sa učíme o štátoch sveta ich geografickom umiestnení, hlavných mestách a ich vlajkách.

Štátne zriadenia a úradné jazyky

Spôsoby uplatňovania štátnej moci a najčastejšie úradné jazyky v jednotlivých štátoch sveta.

Administratívna mapa Holandska

Táto animácia vás oboznámi s administratívnym členením Holandska.

Administratívna mapa Nemecka

Táto animácia vám predstaví administratívne členenie Nemecka.

Administratívna mapa Rakúska

Animácia ukazuje administratívne členenie Rakúskej republiky.

Dejiny ľudskej migrácie

Táto animácia ukazuje najväčšie migrácie v dejinách ľudstva od praveku až po súčasnosť.

Mestá sveta

Táto animácia nám prezentuje geografické umiestnenie a údaje o väčších mestách na Zemi a prostredníctvom hry uľahčuje precvičovanie získaných vedomostí.

Migranti a utečenci

Táto animácia vám predstaví súčasnú utečeneckú krízu z rôznych uhlov pohľadu.

Most Golden Gate (San Francisco, 1937)

Visutý most, ktorý spája sanfranciský záliv s Tichým oceánom, bol odovzdaný v roku 1937.

Mount Rushmore (USA)

Mount Rushmore, ktorý zobrazuje štyroch prezidentov, je národným pamätníkom USA.

Národné symboly a pamiatky

Pomocou animácie spoznáme národné symboly a pamiatky po celom svete.

Priemyselný park

Priemyselný park zabezpečuje infraštruktúru a služby pre firmy.

Slovania

Väčšina slovanských národov, ktoré sa delia na tri veľké skupiny, v súčasnosti žije v 14 európskych krajinách.

Svetové náboženstvá v súčasnosti

Priestorové rozloženia svetových náboženstiev majú historické dôvody.

Utečenecký tábor v Afrike (Dárfúr)

Kvôli vojenskému konfliktu v Sudáne milióny ľudí boli nútení utiecť zo svojej vlasti.

Zaujímavé fakty z geografie - Spoločnosť

Táto animácia vás oboznámi so zaujímavými faktami o našej spoločnosti.

Administratívna mapa Maďarska

Táto animácia nám prezentuje najdôležitejšie regióny, kraje a mestá v Maďarsku.

Added to your cart.