Pôdne typy (pôdne profily)

Pôdne typy (pôdne profily)

Táto animácia prezentuje rôzne pôdne typy.

Geografia

Kľúčové slová

pôdne typy, časť pôdy, pôda, Skalnaté pôdy, Hygroskopické pôdy, zonálne pôdy, lúčna pôda, močaristá pôda, alkalická pôda, piesočnatá pôda, skeletová pôda, aluviálna pôda, poľná pôda, lesná pôda, hrdzavohnedá pôda, kyslé pH pôdy, rendzina, plodnosť, častice pôdy, humus, Tvorba pôdy, Skala, pedosféra, zemská kôra, živina, obydlia pôdy, roztrieštenia, vegetácie, zvetrávaniu, ekosystém, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Otázky

 • Čo je chemickou vlastnosťou pôdy?
 • Aký materiál sa akumuluje v spodnej pôde?
 • Čo obsahuje horninové úlomky, minerálne látky, organické látky, vodu a vzduch?
 • Ktorý pôdny horizont je tmavý kvôli obsahu humusu?
 • Ktoré slovo opisuje štruktúru pôdy?
 • Čo je organickou látkou v pôde?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Dobrá pôda má tuhú štruktúru.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Dobrá pôda obsahuje vápno.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Pôda je najvrchnejšou vrstvou zemskej kôry.
 • Čo nie je zložkou pôdy?
 • Ktoré písmeno neoznačuje pôdny horizont?
 • Z čoho nevzniká humus?
 • Čo neovplyvňuje tvorbu pôdy?

Scénky

Bežný pôdny profil

 • 10 cm
 • O – Organická hmota - Vrstva, v ktorej sa akumuluje organická hmota.
 • A – Povrchová pôda - Táto vrstva má najväčší obsah humusu, ktorý sa zmiešava s minerálnymi zložkami. Zrážky z tejto vrstvy prepravujú do hlbších vrstiev ľahko rozpustné minerálne látky, t.j. vylúhujú pôdu, čím sa jej úrodnosť znižuje.
 • B – Spodná pôda - V tejto vrstve sa obsah humusu postupne znižuje. V oblastiach s väčším množstvom zrážok sa tu akumulujú látky (organické látky, íl, železo, hliník) vylúhované z vyšších vrstiev.
 • C – Podložná hornina - Zvetraná horninová hmota.
 • R – Materská hornina - Tvrdá, nezvetraná hornina.

Pôda je najvrchnejšou, kyprou, úrodnou vrstvou zemskej kôry. Rastlinám zabezpečuje vodu a živiny.
Na tvorbe pôdy sa podieľajú materské horniny, klimatické podmienky, reliéf, flóra a fauna. Pôda sa totiž vytvára iba tam, kde je pevná zemská kôra vystavená atmosfére a vode. Tie spolu so živými organizmami vplývajú na pôdotvorný proces.

Pôda pozostáva z pôdnych častíc, ako aj vody a vzduchu, ktoré vypĺňajú priestor medzi týmito časticami. K fyzikálnym vlastnostiam pôdy patrí štruktúra, poréznosť, obsah vlhkosti, tepelné hospodárenie a textúra, čiže jej odolnosť pri obrábaní.

K chemickým vlastnostiam pôdy patrí pH (môže byť kyslá, neutrálna alebo alkalická).
Kvalitné pôdy majú drobivú štruktúru, vhodný obsah vápnika, sú bohaté na humus, majú dobré tepelné a vodné hospodárenie, respektíve zabezpečujú vzduch pre pôdne organizmy.

Pri výskume pôdy sa vytvára pôdny profil. Jedná sa o vertikálny prierez pôdy od povrchupo materskú horninu, na ktorom možno preskúmať všetky pôdne horizonty. Pôdne horizontyhorizontálne vrstvy medzi povrchom a materskou horninou, ktoré sa vytvorili pôsobením rôznych pôdotvorných procesov.

Definície pojmov:

Materská hornina: Pri zvetrávaní tejto horniny vzniká pôda.

Humus: Tmavá zmes organických zlúčenín, ktoré pozostávajú z veľkých molekúl. Zohráva dôležitú úlohu pri zásobovaní rastlín živinami.
Jeho tvorba: pôdne baktérie a huby rozkladajú odumreté organizmy, ktoré sa dostávajú do pôdy. Potom ich prostredníctvom určitých chemických procesov premieňajú na organické zlúčeniny, ktoré vedia prijať aj rastliny, čiže humus. Značnú časť dusíka a fosforu rastliny prijímajú z humusu. Pôdy bohaté na humus majú tmavú farbu.

Vylúhovanie: Transport relatívne ľahko rozpustných pôdnych solí do nižších vrstiev. Podieľa sa na tvorbe pôdy v oblastiach, kde ročné množstvo zrážok je väčšie ako miera odparovania. (Humus tvoria zlúčeniny, ktoré sa zle rozpúšťajú vo vode, a preto sa nepresúva do hlbších vrstiev.)

Akumulácia: Nahromadenie rozpustených látok v niektorej vrstve pôdy.

Pôdne skupiny

 • 10 cm
 • O – Organická hmota - Vrstva, v ktorej sa akumuluje organická hmota.
 • A – Povrchová pôda - Táto vrstva má najväčší obsah humusu, ktorý sa zmiešava s minerálnymi zložkami. Zrážky z tejto vrstvy prepravujú do hlbších vrstiev ľahko rozpustné minerálne látky, t.j. vylúhujú pôdu, čím sa jej úrodnosť znižuje.
 • B – Spodná pôda - V tejto vrstve sa obsah humusu postupne znižuje. V oblastiach s väčším množstvom zrážok sa tu akumulujú látky (organické látky, íl, železo, hliník) vylúhované z vyšších vrstiev.
 • C – Podložná hornina - Zvetraná horninová hmota.
 • R – Materská hornina - Tvrdá, nezvetraná hornina.
 • Vrstva naakumulovanej organickej hmoty
 • Pôdy studeného pásma a studeného mierneho pásma
 • Pôdy mierneho pásma
 • Pôdy teplého mierneho pásma a horúceho pásma
 • Pôdy ovplyvnené podzemnými vodami
 • Kryosol
 • Podzol
 • Černozem
 • Feozem
 • Gaštanová poľná pôda (Kastanozem)
 • Rammanova hnedá lesná pôda (Kambisol)
 • Ílovitá hnedá lesná pôda (Luvisol)
 • Podzolová hnedá lesná pôda (Albeluvisol)
 • Akrisol
 • Alisol
 • Lixisol
 • Ferralsol
 • Kalcisol
 • Histosol
 • Gleysol
 • Vertisol
 • Solončak
 • Solonec

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorá je agentúrou Organizácie Spojených národov, vytvorila v záujme spoznania pôd pokrývajúcich zemský povrch pôdnu mapu.
Cieľom tejto klasifikácie bolo globálne porovnanie, ktoré pôdy triedi podľa vlastností a faktorov podieľajúcich sa na tvorbe pôdy. Aktuálny pôdny klasifikačný systém organizácie FAO zahŕňa 28 hlavných pôdnych skupín.

Pôdy studeného pásma a studeného mierneho pásma

 • 10 cm
 • O – Organická hmota - Vrstva, v ktorej sa akumuluje organická hmota.
 • A – Povrchová pôda - Táto vrstva má najväčší obsah humusu, ktorý sa zmiešava s minerálnymi zložkami. Zrážky z tejto vrstvy prepravujú do hlbších vrstiev ľahko rozpustné minerálne látky, t.j. vylúhujú pôdu, čím sa jej úrodnosť znižuje.
 • B – Spodná pôda - V tejto vrstve sa obsah humusu postupne znižuje. V oblastiach s väčším množstvom zrážok sa tu akumulujú látky (organické látky, íl, železo, hliník) vylúhované z vyšších vrstiev.
 • C – Podložná hornina - Zvetraná horninová hmota.
 • R – Materská hornina - Tvrdá, nezvetraná hornina.
 • Kryosol
 • Podzol

Pôdy mierneho pásma

 • 10 cm
 • O – Organická hmota - Vrstva, v ktorej sa akumuluje organická hmota.
 • A – Povrchová pôda - Táto vrstva má najväčší obsah humusu, ktorý sa zmiešava s minerálnymi zložkami. Zrážky z tejto vrstvy prepravujú do hlbších vrstiev ľahko rozpustné minerálne látky, t.j. vylúhujú pôdu, čím sa jej úrodnosť znižuje.
 • B – Spodná pôda - V tejto vrstve sa obsah humusu postupne znižuje. V oblastiach s väčším množstvom zrážok sa tu akumulujú látky (organické látky, íl, železo, hliník) vylúhované z vyšších vrstiev.
 • C – Podložná hornina - Zvetraná horninová hmota.
 • R – Materská hornina - Tvrdá, nezvetraná hornina.
 • Černozem
 • Feozem
 • Gaštanová poľná pôda (Kastanozem)
 • Rammanova hnedá lesná pôda (Kambisol)
 • Ílovitá hnedá lesná pôda (Luvisol)
 • Podzolová hnedá lesná pôda (Albeluvisol)

Pôdy teplého mierneho pásma a horúceho pásma

 • 10 cm
 • A – Povrchová pôda - Táto vrstva má najväčší obsah humusu, ktorý sa zmiešava s minerálnymi zložkami. Zrážky z tejto vrstvy prepravujú do hlbších vrstiev ľahko rozpustné minerálne látky, t.j. vylúhujú pôdu, čím sa jej úrodnosť znižuje.
 • B – Spodná pôda - V tejto vrstve sa obsah humusu postupne znižuje. V oblastiach s väčším množstvom zrážok sa tu akumulujú látky (organické látky, íl, železo, hliník) vylúhované z vyšších vrstiev.
 • C – Podložná hornina - Zvetraná horninová hmota.
 • R – Materská hornina - Tvrdá, nezvetraná hornina.
 • Akrisol
 • Alisol
 • Lixisol
 • Ferralsol
 • Kalcisol

Pôdy ovplyvnené podzemnými vodami

 • 10 cm
 • A – Povrchová pôda - Táto vrstva má najväčší obsah humusu, ktorý sa zmiešava s minerálnymi zložkami. Zrážky z tejto vrstvy prepravujú do hlbších vrstiev ľahko rozpustné minerálne látky, t.j. vylúhujú pôdu, čím sa jej úrodnosť znižuje.
 • B – Spodná pôda - V tejto vrstve sa obsah humusu postupne znižuje. V oblastiach s väčším množstvom zrážok sa tu akumulujú látky (organické látky, íl, železo, hliník) vylúhované z vyšších vrstiev.
 • C – Podložná hornina - Zvetraná horninová hmota.
 • Vrstva naakumulovanej organickej hmoty
 • Histosol
 • Gleysol
 • Vertisol
 • Solončak
 • Solonec

Pôdy našej Zeme

Súvisiace extra

Pôdne typy - Maďarsko (mapa)

Táto animácia nám zobrazí pôdne typy, ktoré nájdeme v Maďarsku.

Znečistenie pôdy

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia pôdy.

Štruktúra Zeme (pokročilá)

Zem sa skladá z niekoľkých atmosferických vrstiev.

Borovica lesná

Jeden z najrozšírenejších druhov borovíc na svete, ktorý pochádza z Eurázie.

Znečistenie životného prostredia

Priamy negatívny vplyv ľudstva na životné prostredie sa nazýva znečistenie.

Ako funguje kombajn?

Kombajn je poľnohospodársky stroj, ktorý žne obilie.

Kolobeh dusíka

Atmosférický dusík je viazaný baktériami a živé organizmy sú schopné ho prijať vo forme rôznych zlúčenín.

Odlesňovanie

Ničenie lesov má mnoho negatívnych dopadov na životné prostredie.

Vegetačné stupne lesov

Stupne rôznych typov lesov sa môžu líšiť.

Pagaštan konský

Táto animácia zobrazuje ako sa strom gaštanu mení v priebehu ročných období.

Všeobecnogeografická mapa Maďarska

Táto animácia zobrazuje geografické oblasti Maďarska.

Vývoj roľníctva

Roľníctvo v stredoveku a (aj) novoveku sa rozvíjalo spolu s ľudskou civilizáciou.

Added to your cart.