Metán (CH₄)

Metán (CH₄)

Prvý člen homologického radu alkánov.

Chémia

Kľúčové slová

metán, nasýtený uhľovodíkový, alkán, parafín, homológne séria, ropa, zemný plyn, banský plyn, Štvorsten, apolárnou, tepelný rozklad, náhrada, Organická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

Metán (CH₄)

Údaje

Molárna hmotnosť: 16,043 g/mol

Bod topenia: –182,47 °C

Bod varu: –161,45 °C

Hustota: 0,0007 g/cm³

Relatívna hustota pary (vzduch = 1): 0,6

Spalné teplo: 890,9 kJ/mol

Tvar molekuly: tetraéder

Väzbový uhol: 109,5°

Vlastnosti

Metán je plyn bez farby a zápachu, ktorý má nižšiu hustotu ako vzduch. Vo vode sa nerozpúšťa, ale dobre sa rozpúšťa v organických rozpúšťadlách. Na vzduchu horí, pričom vzniká voda a oxid uhličitý.
Väzba medzi uhlíkom a vodíkom je slabo polárna, ale samotná molekula je vďaka symetrii nepolárna. Pri chlorácii metánu vzniká chlórmetán, dichlórmetán, trichlórmetán a tetrachlórmetán. Je to substitučná reakcia.
Metán so vzduchom vytvára výbušnú zmes, tzv. banský plyn, ktorý môže v baniach spôsobiť vážne nehody.
Keď sa metán izoluje od vzduchu, pri teplote 500 °C sa začne rozkladať. Pri jeho reakcii s vodou vzniká syntézny plyn, ktorý je zmesou oxidu uhoľnatého a vodíka.

Výskyt a výroba

Metán sa vyskytuje v zemnom plyne, bahennom plyne, bioplyne a v rozpustenom stave v rope. Vzniká pri bakteriálnom rozklade celulózy.
V laboratóriách sa dá vyrobiť zohrievaním jemnej práškovej zmesi pozostávajúcej z octanu sodného a hydroxidu sodného.

Použitie

Metán je dôležitou surovinou pre priemysel. Možno z neho vyrobiť rôzne zlúčeniny, napríklad halogénované uhľovodíky, acetylén a kyanovodík.
Používa sa hlavne ako palivo, kurivo a pohonná hmota.

Plniaci priestor

Rozprávanie

Súvisiace extra

Alkány

Alkány sú nasýtené uhľovodíky, ktoré môžu byť usporiadané do homologického radu.

Bioplynová elektráreň

Bioplyn môže byť vyrobený z organického materiálu (hnoj, rastlinné odpady, organické odpady) pomocou baktérií. Bioplyn je zmes metánu a oxidu uhličitého;...

Hydrát metánu

Je to pevná látka (hydrát plynu), vzniká pod vysokým tlakom kryštalizáciou na kontakte s oceánskou vodou za nízkych teplôt.

Chlorácia metánu pomocou substitučnej reakcie

V priebehu substitučnej reakcie vodíkové atómy metánu sú substituované atómami chlóru ako vedľajší produkt vzniká chlorovodík.

Bróm-, fluór-, chlórmetán (CHClBrF)

Molekula má dva enantioméry: stereoizoméry, ktoré sú si navzájom zrkadlovým obrazom ale zrkadlový obraz nie je totožný s pôvodným objektom.

Chlorid uhličitý (CCl₄)

Bezfarebná, toxická kvapalina so sladkou vôňou. Je vynikajúcim rozpúšťadlom na oleje a tuky.

Chlórmetán (metylchlorid) (CH₃Cl)

Zmes chlóru a metánu reaguje, ak ju zahrievame a vzniká chlórmetán.

Dichlórmetán (CH₂Cl₂)

Vyrába sa reakciou metánu s plynným chlórom a používa sa ako rozpúšťadlo.

Etanol (etylalkohol) (C₂H₅OH)

Je to najznámejším alkoholom, dôležité je jeho uplatnenie v potravinárskom priemysle.

Formamid (metánamid) (HCONH₂)

Je to hygroskopická bezfarebná až mierne viskózna kvapalina bez zápachu, používa sa pri výrobe kyseliny mravčej, kyanovodíka a iných organických zlúčenín.

Metanol (metylalkohol) (CH₃OH)

Je to najjednoduchší nasýtený alkohol. Vysoko toxická zlúčenina, ľahko zameniteľná s etanolom.

Metylformiát (C₂H₄O₂)

Je to esterom kyseliny mravčej a metylalkoholu, a je prchavou látkou niektorých druhov ovocia.

Trichlórmetán (Chloroform) (CHCl₃)

Chemické známy ako chloroform tiež stal sa uznaný ako účinný prostriedok na vykreslenie bezvedomia pacienta.

Added to your cart.