Mesto Babylon (6. storočie pr. Kr.)

Mesto Babylon (6. storočie pr. Kr.)

Staroveké mesto Babylon sa rozprestieralo v Mezopotámii na dvoch brehoch rieky Eufrat.

Dejepis

Kľúčové slová

Babylon, Bábel, Mezopotámia, Marduk, Koldewey, Semiramidine visuté záhrady, Ištarina brána, Eufrat, Divov antického sveta, Irak, kostol, chrámová štvrť, Asýrčania, opevneie, Perzská ríša, Alexander Veľký, mestský štát, Budova, Vonkajšia stavba, ozdobná brána, ríše, obranná múr, hlinené tehly, palác, kráľovský, sídlo, _javasolt

Súvisiace extra

Otázky

 • Na brehu ktorej rieky stálo mesto Babylon?
 • Kto bol zakladateľom Starobabylonskej ríše?
 • Kto bol najvyšším bohom Babylonu?
 • V ktorom storočí vládol Chammurapi?
 • Aká bola celková dĺžka vonkajších múrov mesta?
 • Akú výšku dosahovala Ištarina brána?
 • Aké zviera sa neobjavilo na múroch Babylonu?
 • Koľko veží sa týčilo na múroch Babylonu podľa Hérodota?
 • Akú farbu mali glazované kachličky, ktorými bola pokrytá mestská hradba?
 • Koľko stavieb mesta Babylon sa nachádzalo na (najčastejších) zoznamoch divov starovekého sveta?
 • Na území ktorej dnešnej krajiny sa nachádzal staroveký Babylon?
 • Z čoho boli vyrobené dvere Ištarinej brány?
 • Ako sa nazývala tá časť mesta, ktorá bola obklopená osobitným múrom a kde stála chrámová veža?
 • Aká stavba sa nenachádzala v starovekom Babylone?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nMúry Babylonu sa nachádzali na zozname divov starovekého sveta.
 • Počas vlády ktorého panovníka bola dokončená Ištarina brána?
 • Ktorá stavba sa nachádzala v chrámovej štvrti Babylonu?
 • V ktorom storočí získala Ištarina brána svoju konečnú podobu?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPresné miesto visutých záhrad dodnes nie je známe.
 • Ktorej bohyni venovali najväčšiu a najpompéznejšiu bránu Babylonu?
 • Panovníkom ktorej ríše bol Nebukadnesar II.?
 • Kde sa nachádzalo mesto Babylon?
 • Čo znamená slovné spojenie „Báb-ili”?
 • Ktorý asýrsky panovník zničil Babylon?
 • Pri akej ceste sa nachádzala Ištarina brána?
 • Kde sa nachádza v súčasnosti rekonštrukcia Ištarinej brány?
 • Ako sa nazýva výnimočný mezopotámsky typ chrámu?
 • Ktorá biblická stavba sa dáva do súvislosti so zikkuratom mesta Babylon?
 • Chrámom ktorého boha bol babylonský zikkurat?
 • Ktorému bohovi zasvätili chrámovú štvrť Babylonu?
 • Ištar nebola bohyňou...

Scénky

Babylon

Staroveký Babylon sa nachádzal v Mezopotámii, na brehoch rieky Eufrat. Toto osídlenie pravdepodobne existovalo už aj v 4. tisícročí pred Kr.
Mesto bolo prvýkrát spomenuté v historickom prameni z 24. stor. pred Kr., ako hlavné kultové miesto boha Marduka.
Jedným z jeho prvých názvov bol Báb-ili, ktorý znamenal "brána boha". Z jeho hebrejského názvu (Babel) pochádza jeho biblický tvar Bábel.

Dôkladnejší archeologický výskum sa začal na začiatku 20. storočia pod vedením nemeckého archeológa Roberta Koldeweya. Podarilo sa odkryť väčšinu ruín starovekého mesta ležiaceho pri Hille, na území dnešného Iraku, respektíve zrekonštruovať niekoľko stavieb.

Ištarina brána

Babylon obklopovala dvojitý opevnený múr. Na vonkajšom múre bolo vytvorených niekoľko brán. Najväčšia a najviac ozdobená bola spomedzi nich Ištarina brána. Od tejto brány viedla cesta procesií ku srdcu mesta, teda ku chrámovej štvrti.

Ištar bola bohyňou akádsko-babylonského panteónu. Poznáme ju ako bohyňu zvierat a rastlín, lásky, plodnosti, materstva, ale aj sporov a boja.

Výstavba legendárnej brány bola ukončená počas panovania Nebukadnesara II.
Cca. 14 m vysoká stavba bola pokrytá charakteristickými kachličkami s modrou glazúrou. Na kachličkách sa nachádzali reliéfy zobrazujúce býky a draky z akadskej mytológie (Mušhuššu). Dvere boli vyrobené z cédrového dreva.

Hoci sa pôvodná brána nezachovala, jej zrekonštruovanú kópiu môžeme obdivovať v berlínskom Pergamonskom múzeu.

Palác

Kráľovský palác sa nachádzal v severnej časti mesta, za vonkajším opevneným múrom.
Podľa historických zdrojov - podobne ako Ištarina brána - aj táto stavba získala svoju konečnú podobu počas panovania najznámejšieho kráľa Novobabylonskej ríše, Nebukadnesara II.

Visutá záhrada

Semiramidine visuté záhrady boli jedným z divov starovekého sveta.
Hoci boli kvôli starovekým dejepiscom dané do súvislosti s mýtickou asýrsko-babylonskou kráľovnou, podľa inej predstavy ich dal postaviť Nebukadnesar II. okolo roku 600 pred Kr.

Podľa legendy kráľovu manželku médskeho pôvodu, Amytis trápila túžba po domove.
Jej rodný kraj bol bohatý na zeleň a mal kopcovitý terén, kým ríša jej manžela bola pustá a rovinatá.
Panovník chcel potešiť svoju manželku, a tak dal postaviť umelý vrch, na ktorý boli zasadené rastliny.

Podľa dejepiscov "visuté záhrady" predstavovali schodovitú stavbu podobnú chrámovej veži. Terasy boli vyplnené pôdou, do ktorej zasadili rastliny. Zavlažovanie rastlín vyriešili pomocou dômyselného systému.

Prívlastok "visuté" pravdepodobne poukazuje na to, že pri pohľade z diaľky to vyzeralo tak, akoby sa rastliny vznášali vo vzduchu.
Miesto tejto stavby sa dodnes nepodarilo určiť s istotou.

Zikkurat

 • schodisko
 • hradba chrámovej štvrti
 • Mardukov zikkurat
 • chrám
 • pálené tehla

Cesta procesií viedla od Ištarinej brány ku chrámovej štvrti. V tejto centrálnej časti sa nachádzala jedna z najznámejších starovekých chrámových veží, ktorá bola zasvätená bohovi Mardukovi.
Marduk bol najvyšším bohom starovekého Babylonu. Jeho hlavným kultovým miestom bola svätyňa vytvorená na vrchu zikkuratu, ktorý sa nachádzal v meste.

Prvá verzia stavby Etemenanki („základný kameň Nebies a Zeme”) bola pravdepodobne postavená v 2. tisícročí pred Kr.
Po prvej ničivej fáze asýrskej okupácie bola pravdepodobne znovu postavená spolu s ostatnými stavbami mesta v 6.-7. storočí pred Kr.
Podľa historických prameňov mala sedem poschodí a dosahovala 91 m. Tento zikkurat je možno identický s biblickou Babylonskou vežou.

Neskôr, keď sa toto mesto vyľudnilo, hlinené tehly chrámovej veže rozobrali a odniesli miestni obyvatelia.
Začiatkom 20. storočia bolo možné odkryť už len jej základy.

Obytná štvrť

 • kanál
 • most
 • cesta procesií
 • visutá záhrada
 • Ištarina brána
 • palác
 • opevneie
 • Eufrat
 • zikkurat
 • chrámová štvrť
 • obytná štvrť
 • mestské hradby

Počas rozkvetu Novobabylonskej ríše populácia hlavného mesta mohla predstavovať niekoľko stotisíc osôb.
Pôdorys mesta bol prehľadný, dlhé cesty ho rozdeľovali na štvoruholníkové štvrte.
Obyvatelia babylonu žili v budovách postavených v obytných štvrtiach, ktoré sa nachádzali ďalej od centra.

Mestské hradby

 • mestské hradby
 • býk
 • lev
 • Ištarina brána
 • cesta procesií
 • modrá lesklá tehla
 • Mushussu - V akadskej mytológii je to zviera boha Marduka. Je zmiešaninou leva, orla, hada a škorpióna.

Babylon obklopoval obrovský a pevný múr. Vonkajší múr postavený z hlinených tehál mohol mať dĺžku cca. 18 km a výšku 18 m.

Podľa starogréckeho dejepisca Hérodota múry boli také hrubé, že na ich vrchu by bol schopný premávať aj záprah so štyrmi koňmi.
Archeologické nálezy ukázali, že hrúbka mestskej hradby pri Ištarinej bráne dosahovala takmer 4 m.

Hérodotos tiež napísal, že na vrchu múrov sa týčili stovky veží, ktoré už z diaľky vytvárali charakteristický obraz Babylonu.
Mohutné múry a ich legendárna brána inšpirovali už aj starovekých kronikárov, táto stavba sa nachádzala na zozname divov starovekého sveta.

Prechádzka

Animácia

Rozprávanie

Babylon ležiaci na brehoch rieky Eufrat zohrával mimoriadne dôležitú úlohu v histórii starovekej Mezopotámie. Presný dátum založenia tohto akádsko-amoritského mesta nie je známy, ale podľa historických prameňov jeho význam sústavne rástol.

V 18. storočí pred Kr., počas Chammurapiho vlády toto mesto bolo už jednoznačne centrom ríše.
Neskôr, počas asýrskej nadvlády stratilo svoj význam, ale počas vlády Nebukadnesara II. bolo úplne obnovené.
Babylon, ktorý zažíval druhý rozkvet, sa stal v 6. storočí pred Kr. centrom Novobabylonskej ríše.

V tom čase Babylon obklopovala približne 18 km dlhá a mimoriadne pevná mestská hradba.
Veľkoleposť tejto 18 m vysokej stavby postavenej z hlinených tehál si všimli už aj v staroveku. Bola uvedená na zozname vtedajších divov sveta spolu s jej najväčšou a najpompéznejšou bránou, Ištarinou bránou.

Cesta procesií, ktorá sa začínala pri Ištarinej bráne, viedla popri vonkajšom opevnení a vnútornom paláci. V jej blízkosti sa nachádzali pravdepodobne aj Semiramidine visuté záhrady, ich presné miesto však dodnes nie je známe.
Cesta procesií prechádzala aj popri náboženskom centre mesta, chrámovej štvrti obklopenej osobitným múrom. Tu stála chrámová veža najvyššieho boha Babylonu, Marduka.

Pôdorys mesta bol prehľadný. Jeho úzke, ale väčšinou rovné a dlhé ulice rozdeľovali územie mesta na jasne ohraničené štvrte.
Novšie časti mesta boli predovšetkým obytnými štvrťami, kde žilo niekoľko stotisícok obyvateľov.

V druhej polovici 6. storočia pred Kr. sa mesto dostalo pod perzskú nadvládu, ale aj naďalej slúžilo ako jedno z kráľovských sídiel.
Jeho význam neklesol ani v časoch, keď Alexander Veľký dobyl Perzskú ríšu, nakoľko macedónsky kráľ v ňom videl centrum svojej obrovskej ríše. Po jeho predčasnej smrti však mesto začalo upadať a časom sa úplne vyľudnilo.

Súvisiace extra

Staroveké divy sveta

Z povodných starovekých divov sveta zostal len jediný a to Egyptské pyramídy v Gíze.

Mesto Ur (3. tisícročie pr. Kr.)

Mesto, ktoré sa nachádza v blízkosti rieky Eufrat, v staroveku bolo dôležitým centrom.

Zikkurat (Ur, 3. tisícročie pr. Kr.)

Zikkurat je názov chrámovej veže stavanej v celej starovekej Mezopotámii.

Chammurapiho zákonník

Najčastejšie spomínanou pamiatkou Chammurapiho panovania je zbierka právnych ustanovení pozostávajúca z 282 článkov.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Mezopotámske vynálezy (3. storočie pr. Kr.)

Tieto nástroje, ktoré používame aj dnes, sú revolučné aj v ich jednoduchosti.

Obytný dom v starovekom Egypte

Obytné domy v starovekom Egypte sa skladali z pravidelne usporiadaných izieb.

Olympia (5. storočie pr. Kr.)

V roku 776 pred Kr. sa tu konali prvé olympijské hry - náboženské a športové súťaže konajúce sa každé 4 roky, vďaka čomu mesto sa stalo jedným z centier...

Zakázané mesto (Peking, 17. storočie)

Zakázané mesto je jednou z najimpozantnejších a najzáhadnejších pamiatok z cisárskeho obdobia Číny.

Akropola (Atény, 5. storočie pr. Kr.)

Najslávnejšia citadela na svete je Akropola v Aténach, ktorá bola postavená počas Periklovej mierovej éry.

Džoserova pyramída (Sakkára, 27. storočie pr. Kr.)

Táto stupňovitá pyramída, ktorá postavená v 27. storočí pr. Kr., bola prvá pyramída v starovekom Egypte.

Egyptské pyramídy (Gíza, 26. storočie pr. Kr.)

Egyptské pyramídy z divov starovekého sveta sú posledné, ktoré ešte môžeme vidieť.

Knosský palác (2. tisícročie pr. Kr.)

Najväčší palácový komplex ostrova Kréta bol pravdepodobne stredisko minojskej civilizácie.

Mykény (2. tisícročie pred Kr.)

Toto mesto s vyspelou kultúrou bolo prvým osídlením v histórii, ktoré malo citadelu.

Namdemun (Soul, Južná Kórea, 14. storočie)

Namdaemun je určený ako prvý národný poklad v Južnej Kórei, bol jeden z hlavných brán Soulu stredovekých mestských hradieb.

Neolitické sídlisko

Vďaka neolitickej revolúcii vznikali trvale obývané osady.

Perzský bojovník (5. storočie pr. Kr.)

Vynikajúci lukostrelci boli obávanými bojovníkmi perzského vojska.

Perzský panovník (5. storočie pr. Kr.)

Panovníci staroperzskej ríše boli slávni vďaka veľkosti ríše a bohatstvu.

Pevnosť Nizwa (Omán, 17. storočie)

Okruhlá veža najväčšej pevnosti na Arabskom poloostrove mala veľmi dômyselný obranný systém.

Staroveké poľnohospodárstvo v údolí Nílu

Podľa starodávnej povery staroveký Egypt je darom Nílu, pretože rieka hrala dôležitú úlohu vo vzostupe egyptskej civilizácie.

Teotihuacán (4. storočie)

Pred Kolumbovým príchodom to bolo najväčšie a najľudnatejšie mesto v Amerike, ktoré je majestátne aj v podobe ruín.

Veľký čínsky múr

Účelom tohto zložitého systému opevnení bolo chrániť Čínu pred vpádmi severných kmeňov.

Added to your cart.