Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád na zemský povrch v podobe zrážok.

Geografia

Kľúčové slová

Kroky, kolobeh vody, voda, zmena stavu, vyparovanie, zrážky, topenia, zmrazenie, cloud formácia, slnečné žiarenie, nalievanie, dážď, sneh, oblak, hydrosféra, Podzemná voda, povrchovej vody, rieka, potok, more, oceán, reliéf, pohoria, slnečná energia, vlhkosť, slnečné svetlo, podnebie, atmosféra, vodná para, dychový, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Kolobeh

 • slnečné žiarenie
 • vyparovanie
 • kondenzácia
 • topenie
 • mrznutie
 • odtekanie
 • vznik oblakov
 • dážď
 • sneženie
 • vsakovanie

Skupenstvo vody sa na Zemi neustále mení, lebo teplota je na rôznych miestach a v rôznom čase rôzna. Energiu potrebnú pre tieto zmeny poskytuje slnečné žiarenie.
Keď ľad príjme teplo, roztopí sa, z ľadu a snehu (voda v pevnom skupenstve) vznikne kvapalina (voda), voda sa vyparí, z vody tak vzniká para (voda v plynnom skupenstve).
Pri odovzdávaní tepla voda mrzne na ľad a vodná para sa kondenzuje, tak vznikajú oblaky a následne zrážky (dážď alebo sneh).
Veľká časť zrážok padajúcich na pevninu stečie po svahoch a dostane sa do potokov a riek, ktoré ich potom odvedú do mora. Zrážky presakujú aj pod povrch a tam pokračujú vo svojej ceste, kým sa dostanú na povrch v podobe prameňa.

Vysvetlenie procesu

 • slnečné žiarenie
 • vyparovanie
 • kondenzácia
 • topenie
 • mrznutie
 • odtekanie
 • vznik oblakov
 • dážď
 • sneženie
 • vsakovanie

Prierez reliéfom

 • more/oceán - Veľká masa slanej, stojatej vody.
 • jazero - Stojatá voda, ktorá vypĺňa na pevnine priehlbiny. Z každej strany ju ohraničuje pevnina. Nie je spojená s morom alebo oceánom.
 • snehová pokrývka
 • potok - Vodný tok s jedným z najmenších prietokov vody.
 • rieka - Prírodný vodný tok prúdiaci v naklonenom koryte.
 • prítok rieky - Rieka, ktorá neústi do mora, ale do väčšej rieky.
 • pohorie - Vystupujúca časť zemského povrchu, ktorej výška dosahuje viac ako 500 m nad morom.
 • podpovrchová voda

Rozprávanie

Jazerá a moria sa vplyvom slnečného žiarenia zohrievajú, z povrchu a rastlín sa začne vyparovať voda. Stúpajúca vodná para sa dostane do chladnejšieho prostredia, kde sa kondenzuje a začnú sa vytvárať oblaky.

Kondenzácia vodnej pary sa začína na povrchu drobných prachových zrniečok, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu. Oblaky tvoria vodné kvapky a ľadové kryštáliky. Vietor odfúkne oblaky, respektíve paru smerom k pevnine, kde sa ďalej vytvárajú oblaky. Kondenzované vodné kvapky začnú rásť, keď dosiahnu určitú veľkosť, nedokážu sa ďalej vznášať vo vzduchu a padajú na zem v podobe zrážok.

Oblaky, ktoré sú zdrojom zrážok, majú tmavú farbu a sú položené nízko. Veľké búrkové oblaky majú tvar nákovy. Ak sa teplota drží nad 0 °C, padá dážď, ak klesne pod 0 °C, padá sneh.

Jedna časť zrážok, respektíve snehovej vody vsiakne do pôdy, kým druhá časť sa dostáva späť do povrchových vôd. Rieky prepravujú vodu do jazier a morí, a tak sa dostáva na svoje východiskové miesto, kde sa vplyvom slnečného žiarenia celý proces začne odznova.

Súvisiace extra

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Čistiareň odpadových vôd

Očistenú odpadovú vodu je možné použiť v oblasti poľnohospodárstva a priemyslu.

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Vodovodná sieť

Systém dodávky vody zabezpečuje čistú a nezávadnú pitnú vodu pre spotrebiteľov.

Znečisťovanie vody

Hlavnými zdrojmi znečisťovania vody sú priemysel, poľnohospodárstvo a mestské oblasti.

Ľadovec (stredný)

Ľadovec je veľká kopa ľadu, ktorá vznikla zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Ľadovec (základný)

Ľadovec je veľká skupina ľadu tvorená zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Krasová oblasť (základný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a ukladajú sediment.

Sacie a ponorné čerpadlá

Sacie a ponorné čerpadlá patria medzi najjednoduchšie vodné čerpadlá.

Systém ochrany pred povodňami

Ochranná hrádza, alebo, v prípade menších povodní, letná hrádza zaisťuje ochranu proti povodňových škodám.

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v atmosfére, ktorá je ovplyvnená množstvom faktorov, vrátane rotácie Zeme.

Veterná elektráreň

Veterné elektrárne premieňajú kinetickú energiu vetra na elektrickú energiu.

Vrstvy oceánov

Hĺbka vody ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Zmena ročných období (základný)

Zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, preto sa počas roka na danom mieste Zeme stále mení uhol sklonu a intenzita slnečných lúčov.

Znečistenie ovzdušia

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia ovzdušia v priemysle, poľnohospodárstve a v mestách.

Znečistenie pôdy

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia pôdy.

Gejzír

Gejzír je prameň, ktorý periodicky vystrekuje teplú vodu a paru.

Kolobeh dusíka

Atmosférický dusík je viazaný baktériami a živé organizmy sú schopné ho prijať vo forme rôznych zlúčenín.

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní do atmosféry.

Obeh fosforu

Fosfor je dôležitým prvkom pre živé organizmy, ktorý je na Zemi v neustálom obehu.

Added to your cart.