Gejzír

Gejzír

Gejzír je prameň, ktorý periodicky vystrekuje teplú vodu a paru.

Geografia

Kľúčové slová

gejzír, termálna voda, Erupcia, magma komora, vystrieknutie vody, gejzírový kužeľ, komín, Sopečná činnosť, sopka, Následná sopečná činnosť, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Gejzír

Gejzír

Jav následnej vulkanickej činnosti; je to prameň, ktorý periodicky vystrekuje horúcu vodu. Vodu, ktorá presakuje a zhromažďuje sa v podzemných rezervoároch (v centrálnom komíne a prasklinách, ktoré sú s ním prepojené), zohrieva teplo magmatickej komory. Táto voda následne vystrekuje ako fontána.

Prierez

  • praskliny
  • rezervoár
  • magmatická komora
  • gejzírový kužeľ

Erupcia

  • praskliny
  • rezervoár
  • magmatická komora
  • vystreknutá voda
  • gejzírový kužeľ

Rozprávanie

Voda presakuje do podzemnej dutiny cez praskliny v horninách, následne sa zhromažďuje v rezervoári a kanáli, ktorý rezervoár spája s povrchom. Vodu zdola zohrieva teplo magmatickej komory, až kým nevybuchne v podobe horúcej pary. Vo vzduchu sa táto para kondenzuje a padá späť na povrch a do komína gejzíru. Voda z povrchu znova presakuje cez praskliny hornín do rezervoáru a celý proces sa začína odznova.

Erupcie sa objavujú v pravidelných časových intervaloch. Niektoré gejzíry vybuchujú v niekoľko minútových intervaloch alebo každý deň, kým iné iba raz za mesiac. Okolo ústia komína sa z vápenca, ktorý sa vylučuje z vody, vytvára malý kužeľ.

Súvisiace extra

Geotermálna elektráreň

Geotermálne elektrárne premieňajú energiu horúcej, vysokotlakovej vody nájdenej v hlbších vrstvách Zeme na elektrinu.

Ľadovec (stredný)

Ľadovec je veľká kopa ľadu, ktorá vznikla zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Ako to funguje? - Sušič vlasov

Táto animácia predstavuje konštrukciu a fungovanie sušiča vlasov.

Bioplynová elektráreň

Bioplyn môže byť vyrobený z organického materiálu (hnoj, rastlinné odpady, organické odpady) pomocou baktérií. Bioplyn je zmes metánu a oxidu uhličitého;...

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád...

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Solárna elektráreň

Solárne elektrárne premieňajú slnečnú energiu na elektrinu.

Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Veterný mlyn

Veterný mlyn dokáže premienať energiu vetra na kynetickú energiu a je vhodný na vykonávanie rôznych druhov prác.

Vodná elektráreň (Hoover Dam, USA)

Obrovská priehrada, postavená na rieke Colorado v USA bola pomenovaný po bývalom americkom prezidentovi.

Vrása (stredný)

Bočná tlaková sila spôsobuje že sa na kameňoch tvoria záhyby. Týmto sa tvoria na horách vrásy.

Vznik a činnosť stratovulkánu

Stratovulkán sa skladá z vrstiev sopečného popola, úlomkov a lávy.

Zaľadnenie

Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 13 tisíc rokmi.

Zemetrasenie

Zemetrasenie je jedným z najničivejších prírodných javov Zeme.

Horúca škvrna

Horúce švrny sú oblasti zemskej kôre, kde magma často stúpa na povrch a spôsobuje sopečnú činnosť.

p-V-T diagram ideálnych plynov

Vzťah medzi tlakom, objemom a teplotou ideálnych plynov je uvedený v stavovej rovnici.

Krasová oblasť (stredný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Added to your cart.