Etín (acetylén) (C₂H₂)

Etín (acetylén) (C₂H₂)

Prvý člen homologického radu alkínových uhľovodíkov.

Chémia

Kľúčové slová

acetylén, nenasýtený uhľovodík, alkíny, karbidová lampa, acetylene gas, homológne séria, pridanie, polymerizácie, lineárny molekula, trojitá väzba, vinylchlorid, PVC, zvar, rezanie plameňom, Organická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

Etýn, acetylén (C₂H₂)

Údaje

Molárna hmotnosť: 26,038 g/mol

Bod topenia: –84,7 °C

Bod varu: –80,8 °C

Hustota: 0,0010967 g/cm³

Relatívna hustota pary (vzduch = 1): 0,907

Spalné teplo: –1301,1 kJ/mol

Vlastnosti

Etín, čiže acetylén je bezfarebný plyn bez zápachu; má menšiu hustotu ako vzduch. Vo vode sa rozpúšťa iba slabo, ale v nepolárnych rozpúšťadlách sa rozpúšťa dobre. Vplyvom tlaku vybuchuje a v exotermickom procese sa štiepi na svoje prvky: uhlík a vodík. Kvôli tejto vlastnosti jeho plynové fľaše najprv naplnia diatomitom, ktorý sa následne napustí acetónom, etín potom rozpustia v tejto zmesi.

Etín je kvôli svojej vysokej nenasýtenosti veľmi reaktívnou zlúčeninou.

Je to horľavá a výbušná látka. Horí čadivým plameňom. Jeho typickou reakciou je adícia a polymerizácia.

Adíciou vodíka sa najprv redukuje na etén a potom na etán. Adíciou chlorovodíka možno vyrobiť vinylchlorid, jeho polymerizáciou vzniká dôležitá umelá hmota, PVC.

Etín rozpustený v kvapalnom amoniaku reaguje s kovovým sodíkom. Počas reakcie vzniká vodíkový plyn a karbid sodný. Soli acetylénu sú kovové karbidy.

Výskyt a výroba

Etín sa kvôli svojej vysokej reaktivite nevyskytuje voľne.

V laboratóriách sa vyrába reakciou karbidu vápenatého a vody, v priemyselnom množstve zas tepelným rozkladom metánu.

Použitie

V minulosti sa používal najmä na svietenie v karbidových lampách. Je dôležitou surovinou v chemickom priemysle, ale jeho význam klesá kvôli jeho výbušnosť. Etín sa používa pri atogénnom zváraní kovov a rezaní kyslíkom. Keď sa zmieša s kyslíkom, jeho plameň presahuje teplotu 3000 °C.

Plniaci priestor

Rozprávanie

Súvisiace extra

Etán (C₂H₆)

Druhý člen homologického radu alkánov s priamym reťazcom.

Etén (etylén) (C₂H₄)

Je prvý člen homologického radu alkénov.

Alkány

Alkány sú nasýtené uhľovodíky, ktoré môžu byť usporiadané do homologického radu.

Benzén (C₆H₆)

Patrí do skupiny aromatických zlúčenín a jej najjednoduchším benzenoidným uhľovodíkom.

Konformácie etánu

Zošikmená konformácia etánu je stabilnejšia ako zaclonená konformácia.

Polymerizácia etylénu

Polymerizáciou etylénu vzniká polyetylén, typ plastu.

Polytetrafluóretylén (teflón) (C₂F₄)n

Je to jedným z najznámejších syntetických polymérov.

Kyslík (O₂) (stredný stupeň)

Kyslík je na Zemi najrozšírenejším prvkom.

Added to your cart.