Etén (etylén) (C₂H₄)

Etén (etylén) (C₂H₄)

Je prvý člen homologického radu alkénov.

Chémia

Kľúčové slová

etylénu, etylén, alkénov, olefínov, nenasýtený uhľovodík, homológne séria, pridanie, polymerizácie, rastlinný hormón, dozrievanie ovocia, Organická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

Etén, etylén (C₂H₄)

Údaje

Molárna hmotnosť: 28,052 g/mol

Bod topenia: –169 °C

Bod varu: –103,7 °C

Relatívna hustota pary (vzduch = 1): 0,98

Spalné teplo: –1411,2 kJ/mol

Vlastnosti

Etén, čiže etylén je bezfarebný, nejedovatý plyn so sladkou vôňou, ktorý má nižšiu hustotu ako vzduch. Vo vode sa nerozpúšťa, ale dobre sa rozpúšťa v organických rozpúšťadlách. Horí jasným a čadivým plameňom. Je veľmi reaktívny. Jeho typickými reakciami sú adícia (napr. s brómom, vodíkom a silnými kyselinami) a polymerizácia.

Je veľmi horľavý a výbušný.

Výskyt a výroba

V laboratóriách sa vyrába dehydratáciou etanolu, v priemysle ropnou frakciou a pyrolýzou etánu. V prírode sa vyskytuje iba zriedkavo. Je dôležitým rastlinným hormónom.

Použitie

Dozrievanie ovocia, ktoré bolo pozbierané ešte ako zelené, často urýchľujú počas prepravy pomocou eténu. Vo veľkom množstve ho používajú na výrobu polyetylénu, v menšom množstve pri produkcii vinylchloridu, etanolu, etylénoxidu a kyseliny propiónovej.

Plniaci priestor

Rozprávanie

Súvisiace extra

Adícia

Adícia je organická chemická reakcia, pri ktorej sa dve a viac molekúl spája do jednej veľkej bez tvorby vedľajšieho produktu.

Etán (C₂H₆)

Druhý člen homologického radu alkánov s priamym reťazcom.

Etín (acetylén) (C₂H₂)

Prvý člen homologického radu alkínových uhľovodíkov.

Polymerizácia etylénu

Polymerizáciou etylénu vzniká polyetylén, typ plastu.

1,1,2,2-tetrafluoretén (C2F4)

Bezfarebný plyn bez zápachu, je monomérom teflónu.

Alkány

Alkány sú nasýtené uhľovodíky, ktoré môžu byť usporiadané do homologického radu.

Benzén (C₆H₆)

Patrí do skupiny aromatických zlúčenín a jej najjednoduchším benzenoidným uhľovodíkom.

Konformácie etánu

Zošikmená konformácia etánu je stabilnejšia ako zaclonená konformácia.

Polytetrafluóretylén (teflón) (C₂F₄)n

Je to jedným z najznámejších syntetických polymérov.

Prop-1-én (C₃H₆)

Prop-1-én je monomérom polypropylénu.

Molekula úloha IV.(Uhľovodíky)

Úloha na precvičovanie učiva o uhľovodíkoch.

Added to your cart.