Adícia

Adícia

Adícia je organická chemická reakcia, pri ktorej sa dve a viac molekúl spája do jednej veľkej bez tvorby vedľajšieho produktu.

Chémia

Kľúčové slová

pridanie, združenie, Reakcia, chemický, halogénová adícia, etylénu molekula, Bróm molekula, dibrómetán, Zmena farby, nasýtená väzba, nenasýtená väzba, etylén, chemická skúška, bróm voda, Organická chémia, chémia

Súvisiace extra

Bróm (Br₂)

Je to je jedným z halogénov, spôsobuje vážne podráždenie kože.

Etén (etylén) (C₂H₄)

Je prvý člen homologického radu alkénov.

Chlorácia metánu pomocou substitučnej reakcie

V priebehu substitučnej reakcie vodíkové atómy metánu sú substituované atómami chlóru ako vedľajší produkt vzniká chlorovodík.

Konformácie etánu

Zošikmená konformácia etánu je stabilnejšia ako zaclonená konformácia.

Polymerizácia etylénu

Polymerizáciou etylénu vzniká polyetylén, typ plastu.

1,1,2,2-tetrafluoretén (C2F4)

Bezfarebný plyn bez zápachu, je monomérom teflónu.

Porovnanie halogénov

Halogény je súhrnný názov pre prvky VII. skupiny periodickej tabuľky prvkov. Patria sem fluór, chlór, bróm, jód a astát

Rozpúšťanie chlorovodíka (HCl) vo vode

Roztok chlorovodíka vo vode sa nazýva kyselina chlorovodíková.

Bróm-, fluór-, chlórmetán (CHClBrF)

Molekula má dva enantioméry: stereoizoméry, ktoré sú si navzájom zrkadlovým obrazom ale zrkadlový obraz nie je totožný s pôvodným objektom.

Added to your cart.