Awarowie (VIII wiek)

Awarowie w okresie VI-VIII wieku stworzyli na terenie Kotliny Panońskiej stabilne imperium.

Śmigłowiec, wynalazek Leonarda da Vinci (ok.1489 r.)

Polihistor uważał, że przy odpowiedniej prędkości obrotowej jego śmigło będzie w stanie...

Mechaniczne skrzydła, wynalazki Leonarda da Vinci (1493-1495)

Maszyna ta jest mistrzowskim projektem polihistora renesansu związanym z zagadnieniem lotu.

Naftalen (C₁₀H₈)

Najprostszy z policyklicznych węglowodorów aromatycznych o dwóch skondensowanych...

N,N-dietylpropanamid (C₇H₁₅NO)

Trzeciorzędowy amid, bezbarwna ciecz.

6 zadanie z molekułami (Węglowodany)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury monosacharydów,...

Ubiory z epoki nowożytnej w Europie Zachodniej (XVII w.)

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Octan etylu(C₄H₈O₂)

Jeden z najważniejszych esterów, który powstaje w wyniku reakcji alkoholu etylowego i...

Kwas benzoesowy (C₆H₅COOH)

Najprostszy przedstawiciel aromatycznych kwasów karboksylowych.

Chlorometan (chlorek metylu) (CH₃Cl)

Powstaje w wyniku chlorowania metanu pod wpływem światła lub podwyższonej temperatury.

Ubiory z epoki nowożytnej w Europie Zachodniej (XVI w.)

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Jon amonowy (NH₄⁺)

Jon amonowy jest kationem powstającym przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki...

Formaldehyd (metanal) (CH₂O)

Najprostszy przedstawiciel aldehydów

Imidazol ((C₃H₄N₂)

Jeden z przedstawicieli azotowych związków chemicznych, który jest istotny zarówno z...

Eter dietylowy (eter) (C₄H₁₀O)

Najbardziej znany przedstawiciel eterów.

Ubiory średniowieczne zachodniej Europy (XV w.)

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Mocznik (CO(NH₂)₂)

Związek chemiczny występujący w moczu ssaków, który wykorzystywany jest również do...

Cis-pent-2-en (C₅H₁₀)

Jest jednym z izomerów pentenu.

Benzen (C₆H₆)

Benzen jest najprostszym przedstawicielem związków aromatycznych.

Added to your cart.