Topnienie i zamarzanie

Topnienie i zamarzanie

W procesie zamarzania pomiędzy molekułami wody powstają wiązania wodorowe w wyniku czego tworzy się struktura krystaliczna.

Chemia

Etykiety

topienie, zamrażanie, przejście fazowe, lód, woda, temperatura topnienia, temperatura zamarzania, stan materii, stały, ciecz, przenikania ciepła, utrata ciepła, temperatura, zmiana temperatury, egzotermiczny, endotermiczny, własność fizyczna, Krystalizacja, fizyka, chemia

Powiązane treści

Sceny

Struktura lodu

W zależności od temperatury i ciśnienia zamarznięta woda może mieć różne struktury krystaliczne.
Przy standardowym ciśnieniu atmosferycznym lód ma sześciokątną strukturę krystaliczną. My w naszym codziennym życiu spotykamy się jedynie z tego typu strukturą.

Cząsteczki wody są połączone wiązaniami wodorowymi. Wiązania te tworzą się między atomem wodoru jednej cząsteczki a niewiążącą parą (wolną parą elektronów) atomu tlenu sąsiedniej cząsteczki wody. Wiązanie wodorowe jest najsilniejszym rodzajem wtórnych wiązań, może zachodzić między cząsteczkami wody, które są stosunkowo daleko od siebie. W kryształach lodu powstają duże puste objętości pomiędzy cząsteczkami wody, dlatego lód jest materiałem o stosunkowo niskiej gęstości.

Kryształ lodu

  • Cząsteczka wody
  • Wiązanie wodorowe

Topnienie i zamarzanie

  • lód
  • woda
  • lód/woda
  • wymiana cieplna
  • utrata ciepła
  • topnienie
  • zamarzanie

Temperatura wody podczas redukcji ciepła zmniejsza się do osiągnięcia punktu krzepnięcia, którego wartość przy ciśnieniu atmosferycznym wynosi 0°C. Przy dalszej redukcji ciepła, następuje proces powstawania kryształów lodu. Do zakończenia procesu zamarzania redukcja ciepła nie powoduje dalszego obniżania temperatury.

Temperatura lodu wodnego, na skutek przekazywania ciepła do 0°C,przy ciśnieniu atmosferycznym, podnosi się do temperatury topnienia. Wówczas rozpoczyna się proces topnienia, podczas którego temperatura przyczynia się do rozkładu kryształków lodu. Dlatego do zakończenia procesu topnienia, pomimo przekazywania ciepła, temperatura nie będzie podnosiła się do góry.

Powiązane treści

Zmiany stanów skupienia materii

Przejścia fazowe pomiędzy stanami gazowym, między stanem ciekłym a stałym nazywamy zmianami stanu skupienia.

Góry lodowe

Góry lodowe to mniejsze lub większe zwarte bryły lodu słodkowodnego, pływające po morzach.

Klatrat metanu

Klatrat metanu (wodzian metanu) to biała, stała substancja, która powstaje w niskich temperaturach pod osadami podmorskimi przy znacznym ciśnieniu,...

Parowanie i wrzenie

Co zachodzi w cieczy podczas parowania, a co podczas wrzenia? Od czego zależy temperatura wrzenia cieczy?

Równanie Clapeyrona (stan gazu doskonałego)

Równanie stanu gazu doskonałego opisuje zależność ciśnienia, objętości i temperatury gazu doskonałego.

Termometr

Do pomiaru temperatury służą różne przyrządy, zwane termometrami.

Woda (H₂O)

Bardzo trwały związek chemiczny wodoru i tlenu, niezbędny do życia. W przyrodzie występuje we wszystkich trzech stanach skupienia.

Jak działa chłodziarka (lodówka)?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie lodówki.

Zlodowacenie

Ostatnia epoka lodowa zakończyła się 13 tysięcy lat temu.

Jak działa suszarka do włosów?

Animacja prezentuje budowę i zasadę działania suszarki do włosów.

Added to your cart.