Systematyka gleb (profile glebowe)

Systematyka gleb (profile glebowe)

Prezentacja przedstawia struktury różnych typów gleb strefowych, w zależności od skały macierzystej i wilgotności.

Geografia

Etykiety

typy gleb, Sekcja gleby, gleba, gleby kamieniste, Gleby higroskopijne, strefowe gleby, gleba łąkowa, gleba bagienna, Profil gleby słonej, piaszczysta gleba, ziemia szkieletowa, mady, Gleba polna, gleba leśna, Rdza-brązowa ziemia, kwaśne pH gleby, rendzina, płodność, cząstek gleby, humus, glebotwórczy, skała, pedosfera, Skorupa ziemska, odżywka, mieszkanie gleby, podział, wegetacja, wietrzenie, Ekosystem, natura, geografia

Powiązane treści

Pytania

 • Co jest właściwością chemiczną gleby?
 • Nagromadzenie jakich substancji zachodzi na poziomie wzbogacenia?
 • Co składa się z okruchów skalnych, substancji mineralnych, materiału organicznego, wody i powietrza?
 • Który poziom glebowy na ciemne zabarwienie z powodu wysokiej zawartości próchnicy?
 • Które słowo opisuje strukturę gleby?
 • Jak się nazywa materiał organiczny w glebie?
 • Czy to prawda, że korzystna struktura gleby to struktura zwięzła?
 • Czy to prawda, że dobra gleba zawiera wapń?
 • Czy to prawda, że gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej?
 • Co nie jest składnikiem gleby?
 • Którą literą NIE oznacza się żadnego poziomu gleby?
 • Z czego NIE powstaje próchnica?
 • Co nie zalicza się do czynników glebotwórczych?

Sceny

Typowy profil glebowy

Gleba to luźna, biologicznie czynna, powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej. Dostarcza roślinom wody i substancji odżywczych.
W ukształtowaniu gleby odgrywają ważną rolę czynniki glebotwórcze: rodzaj skały macierzystej, warunki klimatyczne, rzeźba terenu, jak również fauna i flora. Gleba powstaje bowiem wyłącznie na obszarach, gdzie twarda skorupa ziemska styka się z atmosferą i wodą. To one, razem z żywymi organizmami, kształtują proces glebotwórczy.

Gleba składa się z cząstek gleby oraz wilgoci i powietrza gruntowego, wypełniających przestrzeń między cząsteczkami. Do fizycznych właściwości gleby należy jej struktura, zdolność pochłaniania i utrzymywania wody, temperatura i zwięzłość, czyli opór, jaki stawia siłom zewnętrznym (np. narzędziom rolniczym przy uprawie).

Właściwości chemiczne gleby to jej odczyn chemiczny (kwaśny, obojętny lub zasadowy).
Korzystne cechy gleb to ziarnista struktura, odpowiednia zawartość wapnia, gruba warstwa próchnicy, dobra gospodarka temperaturą i wodą oraz zdolność do zapewnienia powietrza zamieszkującym glebę organizmom żywym.

Do analizy struktury gleby służy profil glebowy. Uzyskuje się go przez pedon – pionowy przekrój gleby od powierzchni do skały macierzystej, który pozwala na rozpoznanie poszczególnych poziomów gleby. Poziomy gleby to warstwy mniej więcej równoległe do powierzchni gleby, przekształcone pod wpływem czynników glebotwórczych.

Definicje

Skała macierzysta: Zwietrzały utwór geologiczny stanowiący tworzywo, z którego powstaje gleba.

Próchnica: Ciemna mieszanina związków organicznych, składających się z dużych cząsteczek, odgrywająca ważną rolę w dostarczaniu roślinom składników odżywczych.
Powstawanie próchnicy: trafiające do gleby obumarłe organizmy żywe rozkładane są przez bakterie i grzyby glebowe, a następnie w wyniku procesów chemicznych rozłożone szczątki organiczne zamienione zostają w próchnicę, przyswajalną przez rośliny. Znaczną część zapotrzebowania na azot i fosfor rośliny zaspokajają pobierając je właśnie z próchnicy. Gleby bogate w próchnicę mają ciemne zabarwienie.

Wymywanie (bielicowanie): utrata niektórych łatwo rozpuszczalnych składników przez wymywanie ich w głąb profilu. Zjawisko to ma glebotwórcze znaczenie tam, gdzie ilość rocznych opadów przekracza wielkość parowania. (Próchnica składa się ze słabo rozpuszczalnych związków, dlatego nie jest wymywana na dolne poziomy).

Akumulacja: Nagromadzenie poszczególnych, wymytych uprzednio substancji na którymś z niższych poziomów gleby.

Rzędy gleb

W celu poznania pokrywy glebowej skorupy ziemskiej Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) stworzyła mapę gleb świata.
Na potrzeby legendy do tej mapy utworzono międzynarodowy standard systematyki i nomenklatury gleb (tzw. Klasyfikacja gleb WRB), opierający się na czynnikach glebotwórczych i właściwościach gleb. Obecnie w klasyfikacji WRB wydziela się 28 głównych grup glebowych.

Gleby strefowe pasa polarnego i borealnego

Gleby strefowe pasa subborealnego

Gleby strefowe pasa subtropikalnego i tropikalnego

Gleby hydrogeniczne

Klasyfikacja gleb Ziemi

W celu poznania pokrywy glebowej skorupy ziemskiej Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) stworzyła mapę gleb świata.
Na potrzeby legendy do tej mapy utworzono międzynarodowy standard systematyki i nomenklatury gleb (tzw. Klasyfikacja gleb WRB), opierający się na czynnikach glebotwórczych i właściwościach gleb. Obecnie w klasyfikacji WRB wydziela się 28 głównych grup glebowych.

Powiązane treści

Pustynia

Jedną trzecią kontynentów pokrywają pustynie. Obecnie pustynnienie jest coraz większym problemem.

Pojęcia geograficzne

Animacja prezentuje formy ukształtowania terenu, wody powierzchniowe i związane z nimi...

Ziemskie pole magnetyczne

Północne i południowe bieguny magnetyczne Ziemi zlokalizowane są w pobliżu północnych i...

Fiord

Głębokie zatoki morskie otoczone skałami i wcinające się w głąb lądu, które powstały z...

Obieg węgla w przyrodzie

W procesie fotosyntezy węgiel jest asymilowany przez związki organiczne, a w procesie...

Wybrzeże klifowe

Siła destrukcyjna fal może tworzyć strome klify na niektórych obszarach przybrzeżnych. Zobaczmy,...

Lodowiec górski (poziom średni)

Lodowiec jest powstałą ze śniegu masą lodu, która pozostaje w ciągłym, powolnym ruchu.

Plamy gorąca

Plama gorąca to miejsce, gdzie magma często wydostaje się na powierzchnię i można wtedy...

Added to your cart.