System zaopatrzenia w wodę.

System zaopatrzenia w wodę.

System zaopatrzenia w wodę dostarcza odbiorcom wodę pitną odpowiedniej jakości.

Geografia

Etykiety

System uzdatniania wody pitnej, wody pitnej, użyteczności publicznej, sieci wodociągowej, Wydobywanie wody, dystrybucji wody, konsumpcja wody, oczyszczanie wody, cysterna, wieża ciśnień, woda, konsumentów, żuraw studzienny, pompa ssąca, kran, woda z kranu, wody podziemne, technika, usługi biznesowe, serwis, geografia

Powiązane treści

Sceny

System zaopatrzenia w wodę pitną

 • wody npodziemne - Należą do nich wody wgłębne i wody gruntowe. Jednym z rodzajów wód gruntowych są przefiltrowane wody przebrzeżne, pochodzące ze zbiorników powierzchniowych. Taka woda jest bardziej zanieczyszczona, dlatego wymaga staranniejszego oczyszczania, niż wody wgłębne, położone poniżej warstw nieprzepuszczalnych.
 • stacja ujęcia wody
 • oczyszczanie wody
 • zbiornik z czystą wodą - Służy do przechowywania czystej, nadającej się do spożycia wody pitnej.
 • wieża ciśnień - Jej zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w wodociągu i rezerwy wody pitnej.
 • odbiorcy przemysłowi
 • odbiorcy prywatni

System zaopatrzenia w wodę zapewnia gospodarstwom domowym czystą, zdrową wodę pitną, a zakładom pracy wodę potrzebną w procesach produkcyjnych.
Uzdatniona woda pitna doprowadzana jest do miejsc odbioru (gospodarstw domowych, odbiorców publicznych i zakładów produkcyjnych) siecią wodociągową.

W system zaopatrzenia w wodę wchodzą zasadniczo cztery działania:

1. Pozyskiwanie wody
Stacja ujęcia wody (stacja pomp, studnia, źródło itp.) na potrzeby systemu zaopatrzenia pobiera wodę, którą przekazuje do stacji uzdatniania wody (przy jej braku - do obiektów magazynowania wody). Stamtąd woda dostarczana jest do odbiorców siecią wodociągową. Na brzegach rzek często spotyka się ujęcia infiltracyjne.
Ujęcia infiltracyjne to zlokalizowane na brzegach rzek pionowe studnie, posiadające odchodzące poziomo ze ścian bocznych dreny, które pobierają wodę z warstwy wodonośnej. Ujęcie piętrzy wodę gruntową i wydobywa ją na powierzchnię ziemi, przeważnie za pomocą pomp.

2. Uzdatnianie wody
Jakość pozyskanej wody (suma parametrów fizycznych, chemicznych, bakteriologicznych i biologicznych) nie zawsze odpowiada wymaganiom danego obszaru zastosowania. Woda poddawana jest wówczas różnym procesom technologicznym, które doprowadzają ją do stanu czystości (np. odżelazianie, degazyfikacja, odmanganianie, itp.). Podczas uzdatniania wody dla potrzeb przemysłu, w niektórych przypadkach dla rolnictwa, również zachodzi potrzeba uzdatnienia wody (np. zmiękczania, odsalania, odkwaszania, oczyszczania wód powierzchniowych, itp.).

3. Dystrybucja wody
Uzdatniona woda dostarczana jest do odbiorców siecią wodociągową, znajdującą się zazwyczaj pod terenami komunalnymi.
Główna ilość wody płynie przez przewody magistralne (główne), biegnące przez środki ciężkości obszarów o największym zapotrzebowaniu na wodę i zakończone wysokim lub glębokim zbiornikiem wody.
Odchodzące od magistrali przewody rozdzielcze o mniejszej średnicy doprowadzają wodę do odbiorców.

4. Zużycie wody
Zużyciem wody w gospodarstwie domowym określa się ogólną ilość wody zużytej do zaspokojenia potrzeb mieszkańców (w celach gospodarczych oraz wody pitnej).
Zużyciem wody w przemyśle określa się ilość wody zużytej na cele produkcyjne i technologiczne (np. woda stosowana w ogrzewnictwie, chłodnictwie, do spiętrzania, nawadniania czy transpotru). Zużycie wody mierzy się ilością wody spożytej lub wykorzystanej przez odbiorcę w danej jednostce czasu.

Proces zaopatrzenia w wodę pitną

Widok z góry

 • stacja ujęcia wody
 • oczyszczanie wody
 • zbiornik z czystą wodą - Służy do przechowywania czystej, nadającej się do spożycia wody pitnej.
 • wieża ciśnień - Jej zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w wodociągu i rezerwy wody pitnej.
 • odbiorcy przemysłowi
 • odbiorcy prywatni

Animacja

Narracja

Do produkcji wody pitnej wykorzystuje się zazwyczaj wody podziemne. Pozyskanie tej wody odbywa się za pomocą pomp stacji ujęcia wody.

Następnie dodaje się do wody utleniacz i poddaje się ją ozonowaniu, czyli oczyszczeniu z drobnoustrojów.
Podczas procesu dezynfekcji wody, zachodzącym w zbiorniku kontaktowym, zniszczone na skutek dodania środka utleniającego mikroorganizmy i inne zanieczyszczenia organiczne lub nieorganiczne wytrącają się w postaci drobnych kłaczków, które a na skutek flokulacji w specjalnej komorze przekształcają się w duże kłaczki, których rozmiar pozwala na ich usunięcie.
Po odprowadzeniu do odstojnika, kłaczki osiadają na dnie (sedymentacja), resztę zaś usuwa się przez filtrację. Filtracja polega zazwyczaj na przepuszczeniu wody przez trzy warstwy: kamyków, piasku i węgla.

Następnie w specjalnym basenie dodaje się do wody chlor, który zabija znajdujące się w niej organizmy chorobotwórcze i zapobiega ponownemu skażeniu wody podczas jej dalszej drogi.
Koncentracja chloru w wodzie pitnej jest na tyle niewielka, że nie powoduje problemów zdrowotnych, natomiast zapobiega poważnym infekcjom i epidemiom.

Nadająca się do spożycia czysta woda pitna przechowywana jest w zbiornikach, skąd przepompowuje się ją do wieży ciśnień, której zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w wodociągu i rezerwy wody pitnej. Wieża ciśnień umożliwia zaopatrzenie w wodę nawet wtedy, gdy pompy nie działają z powodu przerw w dostawie prądu.

Powiązane treści

Jak działa wieża ciśnień?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie wieży ciśnień.

Cyrkulacja wód (poziom średni)

Zasób wód naszej planety w wyniku parowania, skraplania, topnienia i zamarzania znajduje się ciągłej cyrkulacji.

Cyrkulacja wód (poziom podstawowy)

Zasoby wodne naszej Ziemi w wyniku ciągłego parowania, skraplania, topnienia i zamarzania są w stałej cyrkulacji.

Afrykański obóz dla uchodźców (Darfur)

Ponad milion uchodźców opuściło swoje miejsca zamieszkania z powodu zbrojnego konfliktu w Sudanie.

Infrastruktura techniczna

System zaopatrujący odbiorców w gaz, wodę i kanalizację, energię elektryczną i ogrzewanie, oraz świadczący usługi telekomunikacyjne.

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczone ścieki mogą być wykorzystywane do celów rolniczych lub przemysłowych.

Odsalanie wody morskiej

Odsalanie jest metodą uzyskiwania wody pitnej z wody morskiej.

Pompa ssąco-tłocząca

Pompa ssąco-tłocząca jest konstrukcyjnie najprostszą pompą wodną.

System ochrony przeciwpowodziowej

Ochronę przeciwpowodziową zapewniają wały ochronne, a w przypadku mniejszych letnich powodzi wały letnie.

Wody przypowierzchniowe

Znajdujące się przy powierzchni wody gruntowe, zaskórne i krasowe.

Zanieczyszczenie gleby

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia gleby.

Zanieczyszczenie powietrza

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia powietrza pochodzące z rolnictwa, przemysłu i z osad.

Zanieczyszczenie wód

Główne źródła zanieczyszczenia wody to aglomeracje, przemysł i rolnictwo.

Starożytny rzymski akwedukt i droga

Sieć akweduktów i dróg przebiegające przez całe imperium rzymskie była doskonałym miernikiem rozwoju cywilizacji rzymskiej.

Chlorowodór (HCl)

Bezbarwny gaz o ostrym zapachu, rozpuszczony w wodzie tworzy kwas solny

Jon podchlorynowy (OCl⁻)

Powstaje podczas odkażania wody chlorem.

Added to your cart.