Pojęcia geograficzne

Pojęcia geograficzne

Animacja prezentuje formy ukształtowania terenu, wody powierzchniowe i związane z nimi oznakowania.

Geografia

Etykiety

geografia fizyczna, koncepcje, funkcje ograniczające, Wody powierzchniowe, ulga, średniogórze, depresja, Great Hungarian Plain, góry średniej wysokości, wysokie góry, rzeka, nadal wody, ocean, morze, jezioro, symbole topograficzne, Symbole hydrograficzne, elewacja, powierzchnia wody, hydrografia, Reprezentacja topograficzna, natura, geografia

Powiązane treści

Sceny

Formy ukształtowania terenu 1

 • wzgórza - Wypukła forma rzeźby terenu, niższa od gór, wznosi się ponad poziom morza na wysokości od 200 do 500 m.
 • depresja - Nizina położona poniżej poziomu morza, prawie pozioma forma rzeźby terenu.
 • równina - Nizina położona o wysokości od 0 do 200 m nad poziomem morza, niemalże pozioma forma rzeźby terenu.
 • płaskowyż - Nizina położona na wysokości powyżej 200 m nad poziomem morza, niemalże pozioma forma rzeźby terenu.
 • pasmo wysokich gór - Wypukła forma rzeźby terenu powyżej 1500 m nad poziomem morza.
 • pasmo średnich gór - Wypukła forma rzeźby terenu o wysokości między 500 - 1500 m nad poziomem morza.

Formy ukształtowania terenu 2

 • rafa koralowa - Wyspa zbudowana z kolonii koralowców.
 • wyspa - Ląd otoczony ze wszystkich stron wodami.
 • półwysep - Część lądu wysunięta do morza, rzeki lub jeziora, otoczona z trzech stron wodami.
 • zbocze wzgórza - Spadzisty odcinek znajdujący się między szczytem a podnóżem wzgórza.
 • wzgórze - Otoczone zboczami naturalne wzniesienie, którego wysokość nie przekracza 500 metrów.
 • szczyt wzgórza - Najwyżej położona część wzgórza.
 • jaskinia - Podziemna, co najmniej dwumetrowa jama.
 • dolina - Ciągnące się pomiędzy wzgórzami, zamknięte ze wszystkich stron zagłębienie.
 • podnóże górskie - Podstawa góry.
 • zbocze górskie - Spadzisty teren, znajdujący się pomiędzy szczytem a podnóżem góry.
 • dolina - Podłużne zagłębienie zamknięte między górami.
 • grzbiet górski - Linia łącząca najwyższe punkty pasma górskiego.
 • przełęcz - Niższa partia grzbietu górskiego, zazwyczaj najbardziej odpowiednia do transportu. Prowadzi nią droga.
 • szczyt góry - Najwyżej położona partia góry, ma większą płaszczyznę niż wierzchołek góry.
 • aktywny wulkan - Miejsce, z którego wypływa magma.
 • góra - Otoczone zboczami naturalne wzniesienie, którego wysokość na poziomem morza przekracza 500 metrów.
 • wierzchołek góry

Wody powierzchniowe 1

 • ocean - Znajdujący się na oceanicznej płycie tektonicznej rozprzestrzeniony akwen słonej wodny, posiadający basen i pływy, rozdzielający od siebie kontynenty.
 • zatoka - Część oceanu, morza lub jeziora, wcinająca się w ląd.
 • morze - Mniejszy od oceanu akwen słonej wodny, który łączy się z którymś z oceanów. Od oceanu dzielą go wyspy, półwyspy lub cieśniny.
 • kanał - Sztucznie stworzony ciek wodny, którego celem jest odprowadzanie wody lub transport wodny.
 • rzeka główna - Najdłuższa lub najzasobniejsza w wodę rzeka na obszarze zlewni.
 • dorzecze - Obszar ograniczony działem wód, z którego wody spływają do sytemu danej rzeki.
 • rzeka - Naturalny ciek wodny płynący w wyrzeźbionym korycie.
 • dział wód - Umowna linia oddzielająca od siebie dwa sąsiednie dorzecza, łącząca ze sobą najwyższe punkty terenu między nimi.
 • dopływ rzeki - Ciek wodny wpływający do innej rzeki, a nie do morza.
 • jezioro - Wypełniony wodami stojącymi śródlądowy zbiornik wodny, który nie łączy się z oceanami bądź morzami.

Wody powierzchniowe 2

 • wodospad - Swobodny spadek wody rzecznej, płynącej korytem wyżłobionym w skałach. W wyniku erozji skał woda spływa powstałymi w nich progami skalnymi.
 • lodowiec - Wolno spływająca masa lodu wypełniająca doliny położone w wysokich górach.
 • zapora wodna - Sztuczna przeszkoda zbudowana prostopadle do kierunku pływu rzeki, która zamyka odcinek doliny rzeki aby zamknąć lub spiętrzyć wodę.
 • bagno - Jedna z faz procesu degradacji jezior, gdy roślinność zarasta otwartą powierzchnię wody.
 • lejkowate ujście rzeki - Ujście rzeki do otwartego morza lub oceanu w kształcie lejka. W tym przypadku działanie pływów morskich jest większe niż nanoszenie osadów przez rzekę, dlatego osady zostają rozmyte.
 • port - Miejsce nad brzegiem morza lub rzeki, przystosowane do cumowania statków.
 • kanał - Sztucznie stworzony ciek wodny, którego celem jest odprowadzanie wody lub transport wodny.
 • ujście rzeki - Miejsce, w którym rzeka wpada do innej rzeki, jeziora, morza lub oceanu.
 • delta rzeki - Ujście rzeki do zamkniętych mórz. W tym przypadku oddziaływanie pływów morskich jest mniejsze niż nanoszenie osadów przez rzekę, dlatego muł osadza się, a ujście rzeki rozgałęzia się na kilka odnóg.
 • rafa - Delikatne wzniesienie na dnie wód stojących lub płynących. Utrudnia żeglugę.
 • cieśnina - Zwężone wysokimi skałami przejście, przeważnie wąska, głęboka dolina rzeczna.

Animacja

 • wzgórza - Wypukła forma rzeźby terenu, niższa od gór, wznosi się ponad poziom morza na wysokości od 200 do 500 m.
 • depresja - Nizina położona poniżej poziomu morza, prawie pozioma forma rzeźby terenu.
 • równina - Nizina położona o wysokości od 0 do 200 m nad poziomem morza, niemalże pozioma forma rzeźby terenu.
 • płaskowyż - Nizina położona na wysokości powyżej 200 m nad poziomem morza, niemalże pozioma forma rzeźby terenu.
 • pasmo wysokich gór - Wypukła forma rzeźby terenu powyżej 1500 m nad poziomem morza.
 • pasmo średnich gór - Wypukła forma rzeźby terenu o wysokości między 500 - 1500 m nad poziomem morza.
 • ocean - Znajdujący się na oceanicznej płycie tektonicznej rozprzestrzeniony akwen słonej wodny, posiadający basen i pływy, rozdzielający od siebie kontynenty.
 • morze - Mniejszy od oceanu akwen słonej wodny, który łączy się z którymś z oceanów. Od oceanu dzielą go wyspy, półwyspy lub cieśniny.
 • rzeka - Naturalny ciek wodny płynący w wyrzeźbionym korycie.
 • jezioro - Wypełniony wodami stojącymi śródlądowy zbiornik wodny, który nie łączy się z oceanami bądź morzami.
 • wodospad - Swobodny spadek wody rzecznej, płynącej korytem wyżłobionym w skałach. W wyniku erozji skał woda spływa powstałymi w nich progami skalnymi.
 • zapora wodna - Sztuczna przeszkoda zbudowana prostopadle do kierunku pływu rzeki, która zamyka odcinek doliny rzeki aby zamknąć lub spiętrzyć wodę.
 • port - Miejsce nad brzegiem morza lub rzeki, przystosowane do cumowania statków.
 • kanał - Sztucznie stworzony ciek wodny, którego celem jest odprowadzanie wody lub transport wodny.
 • ujście rzeki - Miejsce, w którym rzeka wpada do innej rzeki, jeziora, morza lub oceanu.
 • rafa - Delikatne wzniesienie na dnie wód stojących lub płynących. Utrudnia żeglugę.
 • cieśnina - Zwężone wysokimi skałami przejście, przeważnie wąska, głęboka dolina rzeczna.
 • pasmo średnich gór - Wypukła forma rzeźby terenu o wysokości między 500 - 1500 m nad poziomem morza.
 • pasmo wysokich gór - Wypukła forma rzeźby terenu powyżej 1500 m nad poziomem morza.
 • rzeka - Naturalny ciek wodny płynący w wyrzeźbionym korycie.
 • jezioro - Wypełniony wodami stojącymi śródlądowy zbiornik wodny, który nie łączy się z oceanami bądź morzami.
 • równina - Nizina położona o wysokości od 0 do 200 m nad poziomem morza, niemalże pozioma forma rzeźby terenu.
 • morze - Mniejszy od oceanu akwen słonej wodny, który łączy się z którymś z oceanów. Od oceanu dzielą go wyspy, półwyspy lub cieśniny.
 • ocean - Znajdujący się na oceanicznej płycie tektonicznej, rozprzestrzeniony akwen słonej wodny, posiadający basen i pływy, rozdzielający od siebie kontynenty.
 • wzgórza - Wypukła forma rzeźby terenu, niższa od góry, wznosi się ponad poziom morza na wysokości od 200 do 500 m.

Narracja

Do swobodnej orientacji w geograficznym środowisku niezbędna jest znajomość pojęć geografii fizycznej oraz objaśnień znaków topograficznych. Różne formy ukształtowania czy rzeźby terenu możemy pogrupować na podstawie ich wysokości. Wysokość ukształtowania terenu mierzymy w stosunku do poziomu morza, jest to wysokość n.p.m. Na jej podstawie rozróżniamy niziny, wzgórza i góry.

Rzeźba terenu nizin, wzgórz i gór jest niezwykle bogata. Prezentuje nam to animacja.

Wśród wód powierzchniowych rozróżniamy wody stojące i płynące. Do wód stojących zaliczamy jeziora, morza i oceany. Wody płynące to potoki i rzeki.

Wody powierzchniowe również kształtują teren tworząc na przykład delty rzek, cieśniny, rafy i wodospady. Sztucznymi formami są natomiast zapory wodne, porty i kanały.

Głównym celem obrazowania geoprzestrzennego jest pomoc w orientacji w terenie. W tym celu konieczne jest określanie różnych wysokości. W atlasach świata, atlasach szkolnych, na mapach ściennych i na mapach hydrograficznych najbardziej obrazową formą określania wysokości są kolory. Wody oznaczane są kolorem niebieskim, niziny zielonym, wzgórza jasnobrązowym, a wysokie góry brązowym. Podczas gdy coraz ciemniejszy odcień brązu oznacza wzrost wysokości, to w przypadku nizin i mórz coraz ciemniejsza zieleń i ciemniejący odcień niebieskiego koloru określają coraz większą głębokość.

Różne formy rzeźby terenu oraz różne rodzaje wód możemy przedstawiać przy pomocy znaków topograficznych i hydrograficznych.

Powiązane treści

System ochrony przeciwpowodziowej

Ochronę przeciwpowodziową zapewniają wały ochronne, a w przypadku mniejszych letnich powodzi wały letnie.

Kontynenty i oceany

Nasza Ziemia podzielona jest na kontynenty, które otaczają ze wszystkich stron oceany.

Kształtowanie terenu przez rzeki

Woda płynąca, jako siła zewnętrzna odgrywa ważną rolę w kształtowaniu terenu: powoduje zniszczenia, transportuje i gromadzi osady.

Mapa ukształtowania terenu Węgier

Animacja ta pokazuje krajobrazy, pejzaże i hydrografię Węgier i regionu Basenu karpackiego.

Morza i zatoki

Animacja prezentuje największe morza i zatoki morskie Ziemi.

Obszary krasowe (poziom średni)

Na obszarach krasowych powstają różne formy krasowe, jak np. doliny czy stalagmity.

Obszary krasowe (poziom podstawowy)

Na obszarach krasowych powstają różne krasowe formy powierzchni takie, jak ponory czy stalagmity.

Odkrycia geograficzne (XV-XVII wiek)

Legendarne odkrycia geograficzne na początku nowej epoki nie tylko zmieniły mapy, ich wpływ był bardzo zróżnicowany.

Powstawanie i życie jezior

Śródlądowe zbiorniki wodne, położone w zagłębieniach terenu, mogą powstawać zarówno na skutek działania wewnętrzych i zewnętrznych sił Ziemi, jak i...

Rzeźba powierzchni Ziemi

Animacja przedstawia największe pasma górskie, równiny, rzeki, jeziora i pustynie Ziemi.

Siatka geograficzna (poziom średni)

Dzięki współrzędnym geograficznym można określić każdy punkt na Ziemi przy pomocy dwóch parametrów.

System tam i zapór wodnych w Holandii

Holandia już od stuleci prowadzi walkę z morzem.

Topograficzna mapa Chin

Animacja pokazuje topografię i hydrografię Chin.

Ukształtowanie powierzchni przez wodę morską

Woda morska, jako siła zewnętrzna, odgrywa ważną rolę w ukształtowaniu wybrzeża.

Uskok (poziom średni)

Na skutek pionowej siły oddziaływania, skały pękając ulegają przemieszczeniu w płaszczyźnie pionowej, tworząc uskoki.

Uskok (poziom podstawowy)

Na skutek pionowej siły oddziaływania skały pękają na zręby skalne i ulegają przemieszczeniu w płaszczyźnie pionowej.

Warstwy lasu

Warstwowość różnych rodzajów lasów może być odmienna.

Wodospad

Swobodny spadek wody z progów skalnych w korycie rzeki tworzy efektowne wodospady.

Wody przypowierzchniowe

Znajdujące się przy powierzchni wody gruntowe, zaskórne i krasowe.

Wulkanizm

Podczas aktywności wulkanu, ze skorupy ziemskiej na powierzchnię ziemi wydostaje się magma.

Added to your cart.