Organizacje polityczne i gospodarcze

Organizacje polityczne i gospodarcze

W minionych latach powstało na świecie wiele politycznych i gospodarczych organizacji, zrzeszających różne państwa.

Geografia

Etykiety

polityka, gospodarka, Organizacje, NATO, Unia Europejska, G8, OPEC, Nafta, ASEAN, Liga Arabska, strefa euro, EFTA, Rada Nordycka, państwem członkowskim, Świat, Europa, mapa, Mapa świata, kraje, Kraj, Glob, Ziemia, granica, Geografia, społeczeństwo, Mapa wiedzy, geografia

Powiązane treści

Sceny

Europejskie organizacje polityczne i gospodarcze

Światowe organizacje polityczne i gospodarcze

G7: Forum polityczno-gospodarcze zrzeszające 7 państw najważniejszych na świecie pod względem gospodarczym. W 1975 roku odbyło się pierwsze spotkanie grupy, zwane światowym szczytem gospodarczym.

G10: Grupa państw należących do Międzynarodowego Porozumienia o Zaciąganiu Kredytów. Stowarzyszenie zostało założone w roku 1962 w celu omawiania i uzgadniania polityki ekonomicznej, monetarnej i finansowej. Zrzeszone w G10 państwa decydują o dostępie do zasobów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF).

G20: Grupa 19 najbardziej wpływowych na świecie pod względem gospodarczym państw i Unii Europejskiej. Organizacja została założona w 1999 roku. Jej celem jest ustalanie wspólnych polityk finansowych na rzecz wspierania międzynarodowej stabilności finansowej. Państwa członkowskie reprezentowane są przez ministrów finansów, szefów banków i głowy państwa.

G33: Grupa krajów rozwijających się, która koordynuje działania członków w sprawach handlowych i ekonomicznych. Została założona w roku 2003, żeby pomagać w rozwiązywaniu podobnych - związanych głównie z rolnictwem - problemów państw członkowskich.

NAFTA (Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu – North American Free Trade Association): Umowa podpisana przez Kanadę, Meksyk i Stany Zjednoczone w 1992 roku, której głównym celem było stworzenie strefy wolnego handlu dla państw członkowskich. Umowa miała również na celu stworzenie wspólnego rynku dla towarów i usług z państw członkowskich, stworzenie nowych możliwości zatrudnienia, a także wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw regionu na rynku światowym.

ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej – Association of Southeast Asian Nations): Regionalna organizacja międzynarodowa, która promuje polityczną, gospodarczą i kulturalną współpracę między krajami położonymi w południowo-wschodniej Azji. Została założona w 1967 roku w celu zachowania pokoju w regionie i ochrony swoich członków przed zagrożeniem ze strony bloku socjalistycznego.
Od połowy lat 70 XX wieku główny nacisk położono na współpracę gospodarczą, jednakże współpraca ta załamała się dziesięć lat później.
Od lat 90 XX wieku nastąpił szybki wzrost gospodarczy państw. Przyczynił się do tego podział prac pomiędzy branżami naukowo-technicznymi, oraz wyspecjalizowanie się w masowej produkcji towarów o wysokiej jakości. Doprowadziło to do utworzenia regionalnej strefy wolnego handlu. Siedziba organizacji znajduje się w Dżakarcie.

OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową – Organization of the Petroleum Exporting Countries): Unia polityczna i gospodarcza, której zadaniem jest koordynacja wydobycia ropy naftowej w krajach członkowskich. Organizacja powstała w 1960 roku, po to, aby jej członkowie mogli skuteczniej przeciwstawić się przedsiębiorstwom dominującym ówcześnie na rynkach ropy naftowej (głównie amerykańskim, brytyjskim i holenderskim), wywierającym nacisk na obniżenie cen ropy. Początkowo jej zadaniem było sprzedawanie zapasów ropy naftowej z krajów rozwijających się oraz kontrola wielkości wydobycia. Później odgrywała również znaczącą rolę w decyzjach o cenach ropy naftowej na rynkach światowych. Siedziba organizacji znajduje się w Wiedniu.

Liga Arabska (Liga Państw Arabskich): Regionalna organizacja międzynarodowa państw arabskich. Utworzona została przede wszystkim w celu politycznym, jednakże warunkiem członkostwa było podobieństwo kulturowe i bliskie położenie geograficzne należących do niej państw. Jej zadanie to wspieranie współpracy i wzajemna pomoc, jak również pomoc w rozwoju gospodarczym, społecznym, politycznym, kulturalnym i wojskowym państw członkowskich. Organizacja ma siedzibę w Kairze.

Unia Europejska

1957 r.- W Rzymie powstaje Europejska Wspólnota Gospodarcza, tzw. Wspólny Rynek. Członkowie: Republika Federalna Niemiec, Francja, Włochy i kraje Beneluksu.

1967 r.- Zmiana nazwy organizacji na Wspólnotę Europejską. Zmiana nazwy wskazuje, że współpraca między państwami członkowskimi nie będzie dotyczyła wyłącznie gospodarki.

1973-1986 - Rozszerzenie Wspólnoty Europejskiej. Przyłączenie się nowych państw: 1973 - Wielka Brytania, Irlandia, Dania; 1981 - Grecja; 1986 - Hiszpania i Portugalia.

1985 - podpisanie Porozumienia z Schengen, które przewiduje rygorystyczne kontrole na granicach zewnętrznych, jak również swobodny przepływ osób między państwami członkowskimi.

1992 - podpisanie Traktatu z Maastricht. Państwa członkowskie uzgodniły utworzenie (Zachodniej) Europy bez granic wewnętrznych, przed końcem tysiąclecia.

1994 - Nazwa wspólnoty zmienia się na Unię Europejską, wskazując, że współpraca została rozszerzona o politykę zagraniczną i obronną.

1995 - Nowe państwa członkowskie: Szwecja, Finlandia, Austria.

1995 - Porozumienie z Schengen wchodzi w życie. (Wielka Brytania nie jest członkiem). Do porozumienia natomiast dołączyła Norwegia i Islandia, jako członkowie spoza UE.)

1997 - Podpisanie traktatu o akcesji państw Europy Środkowo-Wschodniej.

2002 - Wprowadzenie wspólnej waluty unijnej, Euro. Utworzenie strefy Euro. Powstaje Unia walutowa (monetarna), tym samym unia staje się drugą co do wielkości gospodarką na świecie. Członkowie (w 2015 r.): Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, Luksemburg, Austria, Finlandia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Irlandia, Grecja, Słowacja, Słowenia, Cypr, Malta, Estonia, Łotwa, Litwa.

2004 - Następuje tzw. rozszerzenie wschodnie. Nowe państwa członkowskie: Cypr, Czechy, Estonia, Polska, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Słowacja, Słowenia.

2007 - Nowe kraje członkowskie: Bułgaria i Rumunia.

2013 - Nowe państwo członkowskie: Chorwacja.

Definicje terminów:

Integracja: To proces, który prowadzi do scalania gospodarek narodowych poszczególnych krajów i powstania jednego organizmu gospodarczego. Polega na zacieśnianiu współpracy między krajami poprzez stopniową eliminację barier ograniczających współpracę gospodarczą. Integracja może odbywać się na dwóch poziomach: na poziomie mikro (między firmami) oraz na poziomie makro (między krajami).

Unia gospodarcza: To przedostatni etap w procesie integracji, podczas którego zanikają gospodarki narodowe, powstaje jedna wspólna polityka gospodarcza, wspólne procesy produkcji i sprzedaży, wspólne inwestycje, sieci technologiczne przekraczające granice państw, i płatności odbywające się we wspólnej walucie.

Unia polityczna: To najbardziej zaawansowana forma integracji. Państwa członkowskie mają nie tylko wspólną politykę gospodarczą, ale także wspólną władzę polityczną (stanowią jedno wspólne państwo).

Regionalna unia gospodarcza: To jedna z form integracji, w której integracja gospodarcza odbywa się na dokładnie określonym obszarze w formie regionu geograficznego.

NATO

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (w skrócie NATO - The North Atlantic Treaty Organization) jest sojuszem 28 krajów z Ameryki Północnej i Europy. Organizacja powstała w Waszyngtonie po II wojnie światowej (4 kwietnia 1949 r.). Podczas okresu zimnej wojny i wyścigu zbrojeń głównym celem istnienia NATO było utrzymanie równowagi strategicznej między Wschodem i Zachodem, polegające na osłabieniu dominującego na Wschodzie Związku Radzieckiego i sprzymierzonego z nim Układu Warszawskiego.

Po zakończeniu zimnej wojny, NATO przekształciło się w organizację broniącą bezpieczeństwa zachodniej cywilizacji. Podstawowe cele NATO są określone w Traktacie Północnoatlantyckim. Głównym celem Sojuszu jest zagwarantowanie – środkami politycznymi i militarnymiwolności i bezpieczeństwa wszystkim państwom członkowskim. Ma również na celu zapobieganie ekspansji rosyjskich wpływów politycznych i wojskowych. Obecnie NATO może przeprowadzać misje pokojowe również poza granicami państw członkowskich. W organizacji dominującą rolę pełni supermocarstwo jakim są Stany Zjednoczone, dlatego też polityka NATO zdecydowanie reprezentuje polityczne i gospodarcze interesy tego kraju.

W 1999 roku członkami NATO zostały Polska, Węgry i Czechy. W 2004 roku, kolejne 5 państw członkowskich Unii Europejskiej dołączyło do organizacji (Słowacja, Słowenia, Estonia, Litwa, Łotwa), a także Bułgaria i Rumunia.
W 2009 roku członkiem NATO została Chorwacja i Albania, a w 2017 roku Czarnogóra. W 2018 roku podjęto negocjacje akcesyjne z Macedonią Północną.

Państwa, które podpisały Układ z Schengen

Układ z Schengen to porozumienie zawarte przez Unię Europejską i kilka państw spoza UE, polegające na wyeliminowaniu kontroli na granicach wewnętrznych państw sygnatariuszy i wspólnej kontroli na granicach zewnętrznych.

Porozumienie o stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach podpisane zostało w 1985 roku przez pięć krajów europejskich (Francję, Republikę Federalną Niemiec i kraje Beneluksu). Przepisy układu stosowane są obecnie przez 22 z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej i przez 4 państwa spoza UE (Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarję).

Powiązane treści

Afrykański obóz dla uchodźców (Darfur)

Ponad milion uchodźców opuściło swoje miejsca zamieszkania z powodu zbrojnego konfliktu w Sudanie.

Ciekawostki geograficzne - Geografia społeczna

Ta animacja prezentuje wiele interesujących faktów związanych z geografią społeczną.

Formy państwowe (Ustroje polityczne) i języki urzędowe

Sposoby sprawowania władzy państwowej (ustroje polityczne) oraz najczęstsze języki urzędowe w krajach na naszej Ziemi.

Góra Rushmore (USA)

Na Górze Rushmore, która jest miejscem pamięci narodowej Stanów Zjednoczonych, znajdują się popiersia przedstawiające czterech prezydentów.

Kraje świata

Za pomocą zadań wykorzystujących trzy stopnie trudności możemy pokazać położenie geograficzne, stolice i flagi poszczególnych krajów świata.

Mapa administracyjna Austrii

Animacja pokazuje podziały administracyjne Austrii

Mapa administracyjna Holandii

Ta animacja przedstawia podział administracyjny Holandii.

Mapa administracyjna Niemiec

Animacja pokazuje podział administracyjny Niemiec.

Miasta świata

Animacja jest zestawieniem, pomagającym poprzez zabawę, w zapamiętaniu położenia głównych miast na Ziemi i związanych z nimi ważnych informacji.

Migracje ludności na przestrzeni wieków

Animacja prezentuje największe wędrówki ludów od czasów prehistorycznych aż po dzień dzisiejszy.

Migranci i uchodźcy

Animacja wieloaspektowo prezentuje aktualny kryzys migracyjny i uchodźczy.

Most Golden Gate (San Francisco 1937 r.)

Most wiszący nad cieśniną łączącą Ocean Spokojny i Zatokę San Francisco, został oddany do użytku w 1937 roku.

Państwa Afryki

Dzięki animacji możemy poznać kraj, stolice i flagi państw Afryki.

Państwa Ameryki

Za pomocą zadań wykorzystujących trzy stopnie trudności, możemy pokazać położenie geograficzne, stolice i flagi poszczególnych krajów świata.

Państwa Azji

Za pomocą zadań wykorzystujących trzy stopnie trudności, możemy pokazać położenie geograficzne, stolice i flagi poszczególnych krajów świata.

Państwa Europy

Za pomocą zadań wykorzystujących trzy stopnie trudności, możemy pokazać położenie geograficzne, stolice i flagi poszczególnych krajów świata.

Park przemysłowy

Zapewnia dla przedsiębiorstw odpowiednie warunki infrastrukturalne i usługowe.

Religie świata w dzisiejszych czasach

Rozmieszczenie geograficzne największych skupisk religii (światowych) jest uwarunkowane przyczynami historycznymi.

Słowianie

Współcześni Słowianie mieszkają w 14 krajach europejskich, które można podzielić na trzy grupy.

Stany i miasta USA

Dzięki animacji możemy poznać stany i największe miasta USA.

Symbole, atrakcje turystyczne poszczególnych krajów

Animacja pokazuje słynne krajobrazy i formy architektoniczne poszczególnych krajów.

Mapa administracyjna Węgier

Za pomocą uwidocznionej sceny możemy aktywnie obserwować i ćwiczyć w praktyce najważniejsze funkcje administracji publicznej na Węgrzech.

Added to your cart.